MẪU ĐIỀU KHOẢN NGÔN NGỮ
LANGUAGE

MẪU 1

LANGUAGE

This agreement is drafted in the Vietnamese and English. In case of any discrepancies or inconsistencies between the English and Vietnamese versions, the Vietnamese version shall prevail.

 

All other documents or notices provided under or in connection with this agreement shall be in both Vietnamese and English, or accompanied by Vietnamese and English translation.  In case of any discrepancies or inconsistencies between the English version and Vietnamese version, the Vietnamese shall prevail.

 

 

 

 
NGÔN NGỮ

Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

 

Tất cả các văn bản, thông báo có liên quan đến Hợp đồng này đều được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc có bản dịch tiếng Việt/tiếng Anh đính kèm.  Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt. sẽ có giá trị áp dụng.

MẪU 2

LANGUAGE

This agreement is drafted in the English language. If this agreement is translated into any other language, the English language version shall prevail.

 

All other documents or notices provided under or in connection with this agreement shall be in the English language, or accompanied by a certified English translation. If such document is translated into any other language, the English language version shall prevail.

 

 

 

NGÔN NGỮ

Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

 

Tất cả các văn bản, thông báo có liên quan đến Hợp đồng này đều được lập bằng tiếng Việt hoặc có bản dịch tiếng Việt đính kèm. Trong trường hợp các văn bản đó được dịch ra tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.