MẪU ĐIỀU KHOẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1.      Quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến đối tượng của Hợp đồng này sẽ được chuyển giao toàn bộ sang cho Bên A. Bên B cam kết bảo đảm hợp tác để hoàn thành các thủ tục, điều kiện nhằm chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ sang cho Bên A trong thời gian sớm nhất. Bên B cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện liên quan đến việc sử dụng các quyền trên bởi Bên A các bên do Bên A cho phép, chuyển giao.  

The ownership of all intellectual property rights related to the objects of this Agreement shall vest solely with Party A. Party B agrees to fully co-operate with Party B to perfect such rights of Party A. Party B shall not make any claim of whatever nature in connection with the exercise of such rights by Party A, it Licensees.

2.      Mỗi bên cam kết bảo đảm quyền sử dụng hợp pháp các quyền sở hữu trí tuệ Bên đó sử dụng trong suốt quá trình thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng này.

Each Party warrants that it is entitled to use any intellectual property rights it uses in the course of exercising its rights and obligations pursuant to this Agreement.

3.      Mỗi Bên cam kết quyền sử dụng hợp pháp tất cả các đối tượng sở hữu trí tuệ trong hoặc liên quan đến các tài liệu, thông tin Bên đó cung cấp cho Bên kia cho mục đích thực hiện Hợp đồng này; Bên tiếp nhận cam kết bảo đảm chỉ sử dụng các quyền sở hữu trí tuệ liên quan nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này.

Each Party warrants that it is entitled to use any Intellectual Property Rights in or in relation to any material it delivers to the other Parties for use in the course of this Agreement; and only use the intellectual Property Rights in or in relation to any material. The Parties commit and undertake to use the intellectual property rights provided by the other Parties only for the performance of this Agreement.

4.      Mỗi bên cam kết bảo đảm ngăn chặn bồi thường các mất mát, thiệt hại hoặc các trách nhiệm pháp (bao gồm cả nghĩa vụ thanh toán án phí các chi phí khác) gây ra bởi việc vi phạm các cam kết quy định tại Điều này.

Each Party indemnifies and holds harmless the other party for any loss, damage, or liability (including liability for legal costs) caused by breach of the warranties given in this Agreement.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.