TỰ ĐỘNG GIA HẠN
AUTOMATIC RENEWAL TERM

Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn .......... ngày/tháng/năm và sẽ được tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian .....ngày/tháng/năm trừ trường hợp một bên thông báo cho bên kia bằng văn bản trước ít nhất ...... ngày tính đến ngày Hợp đồng này hết hạn.
This agreement shall be for a term of ........ days/months/years and shall automatically renew for another period of ..... days/months/years unless ....... days prior written notice has been given to the other party; 

Trường hợp muốn chấm dứt hợp đồng, một bên thực hiện gửi thông báo bằng văn bản cho bên kia theo địa chỉ như sau:
To cancel service, a Party shall send a written notice to the following recipients and addresses: 
                 
                 Người nhận: [VUI LÒNG BỔ SUNG]
                 Recipient: [PLEASE INSERT]
                 Địa chỉ: [VUI LÒNG BỔ SUNG]
                 Address: [PLEASE INSERT]

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Đây là điều khoản thường được sử dụng trong các hợp đồng do các bên cung cấp dịch vụ soạn thảo. Trong trường hợp các loại dịch vụ/cung cấp hàng hoá thực hiện trong một thời hạn ngắn, để tránh việc phải ký nhiều hợp đồng, các bên có thể đưa nội dung này vào hợp đồng để có cơ sở pháp lý thực hiện công việc. Thực tế, điều khoản này thường tiềm ẩn yếu tố bất lợi cho bên mua hàng/nhận cung ứng dịch vụ vì nếu không để ý thì hợp đồng sẽ liên tục gia hạn và bên đó có thể phải trả những khoản tiền hàng/phí dịch vụ không cần thiết.
Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.