Mẫu điều khoản bồi thường

Sample: Indemnity.

 

1. Bồi thường/ Indemnity
1.1. Bên B phải bồi thường cho Bên A tất cả các thiệt hại và mất mát trực tiếp và gián tiếp. Bên B phải chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những thiệt hại và mất mát nếu liên quan đến.
Party B shall indemnify Party A against all damages and losses (direct and indirect). Party B shall be responsible for compensation for the demages and losses to Party A in connection with:

(a) Bất kỳ thiệt hại, mất mát nào được xác định là do Bên B gây ra;
Any damages, losses would be determined to caused by Party B;

(b) Việc thực thi thỏa thuận này;
The enforcement of this agreement;

(d) Bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với một bên về quyền sở hữu trí tuệ phát sinh hoặc liên quan đến những thỏa thuận để sử dụng các tài sản sở hữu trí tuệ do bên đó cung cấp ;
Any claim against one Party for actual or alleged infringement of intellectual property rights arising out of or in connection with agreement made by a third Party;

(e) Bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với Bên A phát sinh hoặc liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và cung cấp dịch vụ không đúng thời hạn của Bên B  hoặc do những vi phạm và sai sót trong quá trình thực hiện thỏa thuận này của Bên B;
Any claim made against Party A by a third party arising out of or in connection with the provision of the Services or provision of the Goods, or by the breachs and negligent performance

(f) Bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba đối với những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe phát sinh từ những hàng hóa, dịch vụ do Bên B cung cấp;
Any claims made against one Party by a third party for life and health damages arising out of the Services and the Goods provided by the other Parties..

1.2. Ngay khi có thể, một bên phải đưa ra thông báo khiếu nại bằng văn bản Bên B nếu có những thiệt hại mất mát xảy ra/ as soon as reasonably practicable, a Party shall give written notice of the Claim to the other Party if there are damages and losses;

(b) Bên A phải cung cấp đầy đủ cho Bên B các tài liệu gốc có liên quan đến để xác định số lượng, giá trị của các thiệt hại
A Party shall provide the other Party with full original documents related to quantify the value of the damage.

(c) Bên A không được thực hiện bất kỳ trách nhiệm hay thỏa thuận nào liên quan đến các yêu cầu bồi thường của bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên B
Party A do not make any admission of liability, agreement or compromise in relation to the Claim without the prior written consent of Party B.

(d) Cho phép Bên B và các cố vấn chuyên môn của Bên B có thể đến trụ sở của Bên A và được sử dụng các tài sản, tài liệu, hồ sơ có liên quan dưới sự kiểm soát của Bên A nhằm mục đích đánh giá, thực hiện cái yêu cầu bồi thường của bên thứ ba và của Bên A;
Give Party B and its professional advisers access at Party’s the headquarters used assets, documents and records within the power or control of Party A for the purpose of assessing the Claim; 

1.3. Việc bồi thường thiệt hại được tính theo giá thị trường vào thời điểm xảy ra những thiệt hại. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được tài liệu kê khai tài sản bị thiệt hại do bên A cung cấp, nếu bên B chưa hoàn tất việc bồi thường thì phải chịu phạt chậm thanh toán với mức phạt được tính bằng 0.05%/ngày trên số tiền chậm trả tương ứng với số ngày chậm thanh toán;
The compensation shall be calculated according to the market price at the time of the damage. Within 30 days from receiving the document which declaratates of property damage if party B has not yet completed the compensation shall be subject to a penalty payment delay with the fine is calculated by 0.05%/day on the slow amount paid corresponds to the number of days of delay of payment;

1.4. Một bên không chịu trách nhiệm bồi thường nếu đã thông báo trước bằng văn bản về những những nguy cơ đối với Bên A và Bên A không thực hiện khắc phục triệt để. B is not responsible for compensation if they have prior notice in writing of the recommendations, or suspected dangerous thing will happen to Party A and Party A has not completely overcome;

1.5. Bên B tuyệt đối không  thực hiện yêu cầu bồi thường nào của bên A nếu xét thấy yêu cầu đó vi phạm pháp luật.
Party B shall not absolutely implement any claim if it deems that the request breachs the Law.

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.