MẪU ĐIỀU KHOẢN VỀ TÍNH TOÀN VẸN CỦA HỢP ĐỒNG SONG NGỮ NGẮN/DÀI

 

Điều khoản cụ thể (điều khoản dài)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tiếng anh (English)

1. Thỏa thuận này được lập trên thỏa thuận của hai bên và thay thế hoặc chấm dứt tất cả các thỏa thuận, cam kết, bảo đảm, bảo hành trước đó bằng văn bản hay bằng miệng liên quan đến vấn đề.

1. This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.

 

2. Hai bên khẳng định rằng việc ký kết thỏa thuận này không phụ thuộc vào (và không chịu bất kỳ tác động) đến bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo đảm hoặc bảo hành nào mà không được quy định trong thỏa thuận này

2. Each party acknowledges that in entering into this agreement it does not rely on[, and shall have no remedies in respect of,] any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement

3. Hai bên đồng ý rằng các điều khoản trong hợp đồng này theo ý chí của các bên, các bên không có quyền được yêu cầu hưởng vô tội do cẩu thả trình bày sai các điều khoản trong thỏa thuận này.

3. Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation [or negligent misstatement] based on any statement in this agreement

4. Không hạn chế hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm đối với gian lận.

4. Nothing in this clause shall limit or exclude any liability for fraud

 

Điều khoản tóm lược (điều khoản ngắn)

Tiếng Việt (Vietnamese)

Tiếng anh (English)

1. Thỏa thuận này được lập trên thỏa thuận của hai bên và thay thế hoặc chấm dứt tất cả các thỏa thuận, cam kết, bảo đảm, bảo hành trước đó bằng văn bản hay bằng miệng liên quan đến vấn đề.

This agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter

2. Hai bên đồng ý rằng không thực hiện đối với bất kỳ tuyên bố, đại diện, bảo đảm hoặc bảo hành (do chủ quan hoặc vô ý) mà không quy định trong thỏa thuận này. Hai bên đồng ý rằng không có quyền được yêu cầu hưởng vô tội do cẩu thả trình bày sai các điều khoản trong thỏa thuận này.

Each party agrees that it shall have no remedies in respect of any statement, representation, assurance or warranty (whether made innocently or negligently) that is not set out in this agreement. Each party agrees that it shall have no claim for innocent or negligent misrepresentation [or negligent misstatement] based on any statement in this agreement.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.