ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH .....

Chúng tôi, thành viên công ty bao gồm:

STT

 

 

Tên Thành Viên

 

Quốc tịch

Ngày sinh (đối với cá nhân)

Số, ngày, nơi cấp CMND/Hộ chiếu hoặc hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy CN ĐKKD đối với doanh nghiệp, hoặc QĐ thành lập đối với tổ chức khác

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân hoặc địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Số

Ngày cấp, nơi cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1         

……….

……….

……….

……….

……….

……….

2         

……….

……….

……….

……….

……….

……….

 

Quyết định thành lập một Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hai Thành Viên (sau đây được gọi là “Công Ty”), hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh Nghiệp) và theo các điều khoản của Điều Lệ này (Điều Lệ).

CHƯƠNG I – CÔNG TY

ĐIỀU 1.         TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM

1.1       Công Ty được thành lập dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, và trên cơ sở các quy định của Pháp Luật Việt Nam.

1.2       Tất cả các hoạt động của Công Ty đều tuân thủ Pháp Luật Việt Nam, các quy định trên Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp, Điều Lệ này và bất kỳ giấy phép hoặc sự chấp thuậncủa Cơ Quan Nhà Nước cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công Ty.

1.3       Các Thành Viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi số vốn góp vào Vốn Điều Lệ của Công Ty.  

ĐIỀU 2.         TÊN VÀ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CỦA CÔNG TY

Tên tiếng Việt của Công Ty: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn [điền tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt]

Tên tiếng nước ngoài của Công Ty: [điền tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh] Limited Liability Company

Tên viết tắt của Công Ty:  [điền tên viết tắt của doanh nghiệp] Co., Ltd.

Địa chỉ trụ sở chính: [điền địa chỉ nơi mà công ty đặt trụ sở chính].

Theo quyết định của Hội Đồng Thành Viên và tùy thuộc vào sự phê chuẩn cần thiết của Pháp Luật Việt Nam, Công Ty có thể thay đổi địa chỉ trụ sở Công Ty và/hoặc thành lập chi nhánh và/hoặc văn phòng đại diện của Công Ty hoặc địa điểm kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nơi khác.

ĐIỀU 3.         PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Công ty được thành lập để thực hiện các hoạt động kinh doanh sau:

STT

Ngành nghề

Mã ngành

1.             

………..

……….

(Chính)

2.             

………..

………..

ĐIỀU 4.         NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

4.1              Người Đại Diện Theo Pháp luật của Công Ty sẽ:

(a)                thay mặt công ty ký kết hợp đồng;

(b)               đại diện thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công Ty;

(c)                đại diện Công Ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc toà án;

(d)               thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam.

4.2              Công Ty có một người đại diện theo pháp luật (Người Đại Diện Theo Pháp Luật), là:

Ông/Bà [điền tên của Người Đại Diện Theo Pháp Luật]

Ngày sinh:                   [điền ngày tháng năm sinh]

Quốc tịch:                   [điền quốc tịch theo ghi nhận trên Pasport]

Hộ chiếu số:                [điền số hộ chiếu được ghi nhận trên hộ chiếu]

Ngày cấp:                    [điền ngày cấp của hộ chiếu được ghi nhận trên hộ chiếu]

Nơi cấp:                      [điền tên cơ quan đã cấp hộ chiếu]

Địa chỉ thường trú:     [điền địa chỉ thường trú theo ghi nhận tại Passport]

Địa chỉ hiện tại:           [điền địa chỉ đang cư trú hiện tại]

Điện thoại:                  [điền số điện thoại liên lạc]

Email:                          [điền địa chỉ email liên lạc].

 

CHƯƠNG II   VỐN

ĐIỀU 5.         VỐN ĐIỀU LỆ

5.1       Vốn điều lệ: [Bằng số], ([Bằng chữ]) VNĐ, tương đương với [Bằng số], ([Bằng chữ]) USD;

Bao gồm các phần vốn góp cụ thể như sau:

STT

Tên thành viên góp vốn

Vốn góp

Tỷ lệ phần vốn  góp

Thời điểm góp vốn

Tổng số

Trong đó chia ra

Tiền VN

Vàng

Ngoại tệ

Tài sản khác
(ghi rõ trị giá)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2       Vốn điều lệ có thể tăng hoặc giảm do yêu cầu tình hình hoạt động của Công ty và quyết định của Hội đồng thành viên.

ĐIỀU 6.         PHẦN VỐN GÓP VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GÓP VỐN  

6.1              Thành Viên của Công Ty phải góp vốn Phần Vốn Góp cho Công Ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập Công Ty trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. Thành Viên Công Ty chỉ được góp vốn Phần Vốn Góp cho Công Ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, Thành Viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

6.2              Khi bất kỳ Thành Viên nào không góp đủ và đúng hạn Phần Vốn Góp như cam kết trong vòng chín mươi (90) ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp thì được xử lý như sau:

(i)                 Thành Viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là Thành Viên của Công Ty;

(ii)               Thành Viên chưa góp vốn đủ Phần Vốn Góp như đã cam kết có các quyền tương ứng với Phần Vốn Góp đã góp;

(iii)             Phần Vốn Góp chưa góp của các Thành Viên được chào bán theo quyết định của Hội Đồng Thành Viên.

6.3              Trường hợp có Thành Viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, Công Ty phải đăng ký điều chỉnh Vốn Điều Lệ, tỷ lệ Phần Vốn Góp của các Thành Viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ Phần Vốn Góp. Các Thành Viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với Phần Vốn Góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của Công Ty phát sinh trong thời gian trước ngày Công Ty đăng ký thay đổi Vốn Điều Lệ và Phần Vốn Góp của Thành Viên.

6.4              Khi Vốn Điều Lệ đã được góp đủ bởi các Thành Viên, Công Ty sẽ cấp cho mỗi Thành Viên một giấy chứng nhận phần vốn góp được ký bởi người đại diện theo pháp luật của Công Ty và đóng dấu Công Ty (Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp) tương đương với giá trị phần vốn đã góp với các nội dung chủ yếu sau đây:  

(i)                 Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

(ii)               Vốn Điều Lệ của công ty;

(iii)             Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; 

(iv)             Phần Vốn Góp, giá trị vốn góp của Thành Viên;

(v)               Số và ngày cấp Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp;

(vi)             Họ, tên, chữ ký của Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty.

Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp trên có thể được Công Ty cấp lại theo yêu cầu của Thành Viên, nếu bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.

ĐIỀU 7.         SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

7.1              Công Ty sẽ lập Sổ Đăng Ký Thành Viên ngay khi được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. Sổ Đăng Ký Thành Viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(a)                Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;

(b)               Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Thành Viên là cá nhân; tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với Thành Viên là tổ chức;

(c)                Phần Vốn Góp, giá trị vốn đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng Thành Viên; 

(d)               Chữ ký của Thành Viên là cá nhân hoặc của người đại diện theo pháp luật của Thành Viên là tổ chức; và

(e)                Số và ngày cấp Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp của từng Thành Viên.

7.2              Sổ Đăng Ký Thành Viên sẽ được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.

ĐIỀU 8.         MUA LẠI PHẦN VỐN GÓP

8.1       Thành Viên có quyền yêu cầu Công Ty mua lại Phần Vốn Góp của mình nếu Thành Viên đó bỏ phiếu không tán thành đối với bất kỳ hoặc tất cả quyết định của Hội Đồng Thành Viên về các vấn đề sau:

(a)        sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều Lệ của Công Ty có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Thành Viên và Hội Đồng Thành Viên;

(b)        tổ chức lại Công Ty;

            (c)        bất kỳ quyết định nào khác dẫn đến thiệt hại lợi ích của Thành Viên.

8.2       Yêu cầu mua lại Phần Vốn Góp phải bằng văn bản và được gửi đến Công Ty trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày thông qua quyết định các vấn đề như quy định bên trên.

8.3       Giá mua lại Phần Vốn Góp sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận của các Thành Viên. Nếu không thỏa thuận được về giá thì Công Ty phải mua lại Phần Vốn Góp theo giá thị trường trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

8.4       Thành Viên có quyền chuyển nhượng Phần Vốn Góp của mình cho Thành Viên khác hoặc người khác nếu Công Ty không mua lại Phần Vốn Góp của mình theo quy định bên trên.

8.5       Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu như sau khi thanh toán đủ Phần Vốn Góp được mua lại, Công Ty vẫn có thể thanh toán đủ các khỏan nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

ĐIỀU 9.         CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP   

9.1       Tùy thuộc vào các quy định của Điều Lệ này, bất kỳ Thành Viên nào tên trong Sổ Đăng Ký Thành Viên là chủ sở hữu của Phần Vốn Góp trong Vốn Điều Lệ đều có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Phần Vốn Góp của mình cho bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào khác.

9.2       Bất kỳ văn kiện chuyển nhượng Phần Vốn Góp nào phải được lập bằng văn bản và được ký bởi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng. Công Ty phải thực hiện tất cả những thủ tục cần thiết theo Pháp Luật Việt Nam để đăng ký việc chuyển nhượng Phần Vốn Góp tại Cơ Quan Cấp Phép có thẩm quyền. Bên chuyển nhượng vẫn có các quyền và nghĩa vụ đối với Công Ty tương ứng với Phần Vốn Góp có liên quan cho đến khi thông tin về bên nhận chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào Sổ Đăng Ký Thành Viên.

9.3       Trừ các quy định khác tại Điều lệ này, Thành Viên muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ Phần Vốn Góp của mình với tư cách là bên chuyển nhượng phải trước tiên đề nghị chuyển nhượng Phần Vốn Góp của mình cho các Thành Viên khác của Công Ty theo tỷ lệ tương ứng với Phần Vốn Góp của họ trong Vốn Điều Lệ. Với các điều khoản tương tự trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi nhận đề nghị chuyển nhượng, các Thành Viên này có quyền chấp nhận đề nghị chuyển nhượng này. Nếu một phần và/hoặc tất cả Phần Vốn Góp của bên chuyển nhượng không được các Thành Viên khác chấp nhận vào ngày kết thúc thời hạn 30 ngày nói trên, một phần hoặc toàn bộ Phần Vốn Góp đó có thể được chuyển nhượng cho bên thứ ba hoặc bất kỳ một bên nào khác với các điều khoản và điều kiện tương tự như đề nghị cho bất kỳ bên thứ ba sẽ không có các điều iện và điều khoản thuận lợi hơn so với các điều kiện và điều khoản dành cho các thành viên của đề nghị trước đó.

ĐIỀU 10.     XỬ LÝ PHẦN VỐN GÓP TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP KHÁC

10.1     Khi Thành Viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của Thành Viên đó là Thành Viên của công ty. Trường hợp Thành Viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích thì người quản lý tài sản của Thành Viên đó theo quy định của pháp luật về dân sự là Thành Viên của Công Ty. 

10.2     Trong trường hợp Thành Viên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, quyền và nghĩa vụ của Thành Viên đó trong Công Ty sẽ được thực hiện thông qua người giám hộ.    

10.3     Phần Vốn Góp của Thành Viên được Công Ty mua lại hoặc chuyển nhượng theo các điều khoản của Điều Lệ này trong các trường hợp sau:

(a)     người thừa kế của Thành Viên chết không muốn trở thành Thành Viên của Công Ty;

(b)     người được tặng cho theo quy định tại điều này không được Hội Đồng Thành Viên chấp thuận làm Thành Viên; hoặc   

(c)     Thành Viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản.

10.4     Trường hợp Thành Viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế, Phần Vốn Góp đó được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

10.5     Bất kỳ Thành Viên nào có quyền tặng cho toàn bộ hoặc một phần Phần Vốn Góp của mình trong Công Ty cho người khác.

            Trường hợp người được tặng cho là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là Thành Viên của Công Ty. Trường hợp người được tặng cho là người khác thì chỉ trở thành Thành Viên của Công Ty khi được Hội Đồng Thành Viên chấp thuận.

10.6     Bất kỳ Thành Viên nào cũng có quyền sử dụng Phần Vốn Góp của mình để trả nợ.  

            Trường hợp Thành Viên sử dụng Phần Vốn Góp của mình để trả nợ thì người nhận thanh toán có thể sử dụng Phần Vốn Góp theo một trong hai cách sau:  

            (a)        trở thành Thành Viên của Công Ty nếu được Hội Đồng Thành Viên chấp thuận;

(b)        chào bán và chuyển nhượng Phần Vốn Góp đó theo quy định của Điều 9 của Điều Lệ này và Pháp Luật Việt Nam.

ĐIỀU 11.     TĂNG VÀ GIẢM VỐN ĐIỀU  LỆ

11.1     Công Ty có thể tăng Vốn Điều Lệ trong các trường hợp sau đây:

(a)        tăng vốn góp của Thành Viên; hoặc

(b)               tiếp nhận vốn góp của Thành Viên mới.

11.2     Khi Phần Vốn Góp của các Thành Viên được tăng lên, Phần Vốn Góp bổ sung của mỗi Thành Viên sẽ được chia theo tỷ lệ của Phần Vốn Góp của họ trong Vốn Điều Lệ của Công Ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác theo quy định của Điều Lệ này. Thành Viên phản đối quyết định tăng Vốn Điều Lệ có thể không đóng góp phần vốn bổ sung. Trong trường hợp này phần vốn góp bổ sung sẽ được chia cho các Thành Viên khác theo tỷ lệ tương ứng Phần Vốn Góp của họ trong Vốn Điều Lệ của Công Ty trừ trường hợp được có thỏa thuận khác của các Thành Viên.   

11.3     Công Ty có thể giảm Vốn Điều Lệ bằng các hình thức sau đây:

(a)           hoàn trả một phần vốn góp cho Thành Viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong Vốn Điều Lệ của Công Ty, với điều kiện:

(i) Công Ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn hai năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp; và

(ii) Công Ty bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả một phần vốn góp cho Thành Viên,

(b)                Công Ty mua lại Phần Vốn Góp của Thành Viên theo quy định tại Điều 8 của Điều Lệ này;

(c)                Vốn Điều Lệ không được các Thành Viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 6 của Điều Lệ này.

11.4     Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày hoàn thành việc tăng hoặc giảm Vốn Điều Lệ, công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ Quan Cấp Phép theo quy định của pháp luật.

 

CHƯƠNG III – CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐIỀU 12.     CƠ CẤU QUẢN LÝ  

Cơ cấu quản lý của Công Ty bao gồm:

(a)                Hội Đồng Thành Viên;

(b)               Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên; và

(c)                Giám đốc/Tổng Giám Đốc.

ĐIỀU 13.     HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

13.1     Hội đồng thành viên bao gồm tất cả thành viên (đối với cá nhân) hoặc đại diện được uỷ quyền của thành viên (đối với tổ chức).

13.2          Hội Đồng Thành Viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

(a)                quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm và chiến lược phát triển của Công Ty;

(b)               quyết định tăng hoặc giảm Vốn Điều Lệ, quyết định thời điểm và phương thức huy động thêm vốn;

(c)                quyết định dự án đầu tư và phát triển của Công Ty;

(d)               quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay và hợp đồng bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn [điền vào – tối đa 50%] tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của Công Ty;

(e)                bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên; quyết định bầu, miễn nhiệm, cách chức, ký và chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và người quản lý khác được quy định tại Điều Lệ của Công Ty; 

(f)                quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác đối với Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng và người quản lý khác;

(g)               thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng và phân chia lợi nhuận hoặc phương án xử lý lỗ của Công Ty;

(h)               quyết định cơ cấu tổ chức và quản lý Công Ty;

(i)                 quyết định thành lập công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện;

(j)                 sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty;

(k)               quyết định tổ chức lại Công Ty;

(l)                 quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công Ty;

(m)             các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật Việt Nam và Điều Lệ này.

ĐIỀU 14.     CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

14.1     Hội Đồng Thành Viên sẽ bầu một trong số các Thành Viên HĐTV làm Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên (Chủ Tịch). Chủ Tịch sẽ kiêm chức vụ Giám đốc/Tổng Giám Đốc của Công Ty và hành động với tư cách là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty. Chủ Tịch sẽ giữ nhiệm kỳ [5] năm hoặc một nhiệm kỳ khác theo quyết định của Hội Đồng Thành Viên tại từng thời điểm và có thể được tái bổ nhiệm cho các nhiệm kỳ tiếp theo. 

14.2     Chủ Tịch sẽ có các quyền hạn sau:  

(a)                chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Thành Viên;

(b)               chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội Đồng Thành Viên hoặc để lấy ý kiến các thành viên;

(c)                triệu tập và chủ trì các cuộc họp Hội Đồng Thành Viên, hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các Thành Viên;

(d)               giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết và/hoặc quyết định của Hội Đồng Thành Viên;

(e)                thay mặt Hội Đồng Thành Viên ký các nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên; và

(f)                các quyền và nghĩa vụ khác được Hội Đồng Thành Viên trao cho tại từng thời điểm.

Chủ Tịch sẽ không thực hiện bất quyền và quyền hạn nào khác hơn các quyền được quy định theo Pháp Luật Việt Nam hoặc được quy định theo Điều Lệ này. 

14.3     Trong trường hợp vắng mặt hoặc không đủ năng lực để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, Chủ Tịch sẽ ủy quyền bằng văn bản cho một Thành Viên HĐTV thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch. Trường hợp không có Thành Viên HĐTV nào được ủy quyền thì một trong các Thành Viên HĐTV triệu tập họp các Thành Viên HĐTV còn lại bầu một người trong số các Thành Viên HĐTV tạm thời thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ Tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.

ĐIỀU 15.     GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC      

15.1     Hội đồng thành viên có quyền chỉ định Giám đốc/Tổng Giám Đốc. Giám đốc/Tổng Giám Đốc có thể nhưng không nhất thiết phải là Thành Viên.  Nếu Tổng Giám Đốc đồng thời vừa là Thành Viên thì khi hành động với cương vị là Tổng Giám Đốc trong việc tiến hành các hoạt động của mình hoặc thay mặt Công Ty ký các văn bản, thì không đươc coi là đang hành động với cương vị của một Thành Viên.   

15.2     Tổng Giám Đốc, trừ khi bị chết, về hưu, từ chức hoặc bị Hội Đồng Thành Viên bãi nhiệm khỏi chức vụ trước thời hạn theo yêu cầu của các Thành Viên, sẽ giữ một nhiệm kỳ [5] năm hoặc một nhiệm kỳ khác do Hội Đồng Thành Viên quy định theo yêu cầu của các Thành Viên. Tổng Giám Đốc có thể được tái đề cử bởi các Thành Viên và tái bổ nhiệm bởi Hội Đồng Thành Viên cho các nhiệm kỳ tiếp theo, và có thể bị Hội Đồng Thành Viên bãi nhiệm khỏi chức vụ trước khi chấm dứt nhiệm kỳ theo yêu cầu của các Thành Viên.

15.3     Tổng Giám Đốc có quyền tổ chức, lãnh đạo và thực hiện việc quản lý Công Ty bao gồm việc quản lý và giám sát hàng ngày đối với Công Ty theo quy định của Hội Đồng Thành Viên. Tổng Giám Đốc sẽ phải thực hiện các quyết định của Hội Đồng Thành Viên và các quy định của Điều Lệ này. Tổng Giám Đốc cũng sẽ được quyền thực thi các quyền và quyền hạn khác do Hội Đồng Thành Viên giao phó. Không ảnh hưởng đến tính tổng quát của các điều nói trên, trừ khi và cho đến khi các quyền hạn đó bị bãi bỏ hoặc sửa đổi bởi Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc có các quyền hạn, bao gồm và không giới hạn như sau:

(a)        tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên;

(b)               quyết định các vấn đề có liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công Ty;

(c)                tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty;

(d)               ban hành quy chế quản lý nội bộ Công Ty;

(e)                bổ nhiệm, miễn nhiệm, và/hoặc bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Thành Viên;

(f)                kiến nghị với Hội Đồng Thành Viên cơ cấu quản lý Công Ty;

(g)               trình báo cáo tài chính hàng năm lên Hội Đồng Thành Viên;

(h)               kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong hoạt động kinh doanh;

(i)                 tuyển dụng lao động theo quy định của Pháp Luật Việt Nam; và

(j)                 các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại hợp đồng tuyển dụng ký giữa Tổng Giám Đốc và Công Ty theo quyết định của Hội Đồng Thành Viên.

15.4     Tổng Giám Đốc không được tăng lương hay thưởng khi Công Ty không thể trả tất cả các khoản nợ đến hạn.

ĐIỀU 16.     BAN KIỂM SOÁT

Trường hợp số thành viên của công ty từ 11 thành viên trở lên thì Công ty phải có Ban kiểm soát. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên khác có quyền hạn theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 17.               THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG, VÀ THƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

Công Ty có quyền trả thù lao, tiền lương và thưởng cho Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc và những người quản lý khác theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Thù lao và tiền lương của Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc và những người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty. 

ĐIỀU 18.               TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên, Tổng Giám Đốc, Người Đại Diện Theo Pháp Luật, và người quản lý khác của Công Ty có trách nhiệm sau đây:

(a)                tuân thủ Pháp Luật Việt Nam và Điều Lệ này;

(b)               thực hiện các nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty;

(c)                trung thành với lợi ích của Công Ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

(d)               thông báo đầy đủ, kịp thời và chính xác cho Công Ty về các doanh nghiệp mà họ và Người Có Liên Quan của họ có cổ phần hoặc phần vốn góp. Thông báo này phải được thực hiện trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc thay đổi liên quan. Công Ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công Ty và các giao dịch của họ với Công Ty. Danh sách này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty; và

(e)                quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này.

ĐIỀU 19.     TRIỆU TẬP HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

19.1     Theo pháp luật Việt Nam và các quy định của Điều lệ này, Hội Đồng Thành Viên có thể quy định cách thức hoạt động mà họ cho là phù hợp với các hoạt động của Công Ty, tuy nhiên, tối thiểu là mỗi năm họp một lần (Cuộc Họp) .

Khi có sự thống nhất và thỏa thuận của các Thành viên, Tùy thuộc vào sự có thể và đồng ý của các Thành Viên, Cuộc Họp đầu tiên sẽ được triệu tập trong vòng chín mươi (90) ngày sau khi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp được cấp.

19.2     Cuộc Họp sẽ được tổ chức tại trụ sở chính của Công Ty hoặc tại địa điểm khác do Hội Đồng Thành Viên chọn và đồng ý tại từng thời điểm. Cuộc Họp có thể được tiến hành bằng điện thoại hội nghị, thư điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, hoặc bằng các cách thức khác nếu được nếu được chấp thuận bởi các Thành Viên bằng văn bản có xem xét đến phương thức tốt nhất và hữu hiệu nhất để tiến hành Cuộc Họp trong các tình huống cụ thể.

19.3     Cuộc Họp bất thường sẽ được triệu tập theo quyết định của Chủ Tịch, yêu cầu của Tổng Giám Đốc hoặc yêu cầu của bất kỳ Thành Viên sở hữu tối thiểu [điền tỷ lệ thích hợp – tối đa là 10%] phần vốn góp vào Vốn Điều Lệ.

19.4     Chủ Tịch hội đồng thanh viên sẽ chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và triệu tập Cuộc Họp. Các Thành Viên có quyền kiến nghị bằng văn bản về chương trình Cuộc Họp.   

Chủ Tịch Hội đồng thành viên phải chấp thuận kiến nghị của Thành Viên và bổ sung chương trình Cuộc Họp nếu các kiến nghị có đầy đủ nội dung theo quy định và được gửi đến trụ sở của Công Ty chậm nhất một (1) ngày làm việc trước khi Cuộc Họp xảy ra. Trong trường hợp kiến nghị được đệ trình ngay trước khi Cuộc Họp bắt đầu, kiến nghị được chấp thuận nếu đa số các Thành Viên dự họp đồng ý.

19.5     Thông báo mời dự Cuộc Họp phải được gửi trực tiếp đến từng Thành Viên HĐTV và phải xác định rõ thời gian, địa điểm và chương trình Cuộc Họp.

19.6     Chương trình và tài liệu họp phải được gửi cho Thành Viên Công Ty trước khi họp. Tài liệu sử dụng trong Cuộc Họp liên quan đến quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công Ty, thông qua phương hướng phát triển Công Ty, thông qua báo cáo tài chính hằng năm, tổ chức lại hoặc giải thể Công Ty phải được gửi đến các Thành Viên chậm nhất bảy (7) ngày làm việc trước ngày họp. Thời hạn gửi các tài liệu khác là [điền vào].

19.7     Nếu Chủ Tịch không tổ chức Cuộc Họp theo yêu cầu của Thành Viên như được quy định tại Khoản 19.3 của Điều này trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Thành Viên đó có thể triệu tập Cuộc Họp. 

19.8     Yêu cầu triệu tập Cuộc Họp theo quy định tại Khoản 19.3 và 19.7 của Điều này phải được làm bằng văn bản và nêu rõ (i) họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Thành Viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với Thành Viên là tổ chức; tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp Giấy Chứng Nhận Phần Vốn Góp của từng Thành Viên yêu cầu; (ii) lý do yêu cầu triệu tập Cuộc Họp và vấn đề cần giải quyết; (iii) Dự kiến chương trình Cuộc Họp; và (iv) họ, tên, chữ ký của từng thành viên yêu cầu hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ.

19.9     Trong trường hợp yêu cầu triệu tập Cuộc Họp không có đầu đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 19.8 của Điều này, Chủ Tịch phải thông báo cho Thành Viên có liên quan trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày nhận đươc yêu cầu.  

Trong các trường hợp khác, Chủ Tịch phải triệu tập Cuộc Họp trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Nếu Chủ Tịch không triệu tập Cuộc  Họp như quy định, Chủ Tịch sẽ chịu trách nhiệm cá nhân trước Pháp Luật Việt Nam đối với các thiệt hại gây nên cho Công Ty và các Thành Viên liên quan của Công Ty. Trong trường hợp này, Thành Viên đã yêu cầu có quyền triệu tập Cuộc Họp.

ĐIỀU 20.     ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

20.1     Cuộc Họp được tiến hành khi có số Thành Viên dự họp sở hữu ít nhất 65% Phần Vốn Góp vào Vốn Điều Lệ.     

20.2     Khi Cuộc Họp không được tiến hành vì không có đủ số người quy định cần thiết cho Cuộc Họp, Cuộc Họp này có thể được triệu tập lần thứ hai trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc tính từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc Họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số Thành Viên dự họp đại diện cho tối thiểu 50% Vốn Điều Lệ.

20.3     Trường hợp Cuộc Họp lần thứ hai không được tiến hành vì không có đủ số người quy định cần thiết cho Cuộc Họp lần thứ hai, Cuộc Họp có thể được triệu tập lần thứ 3 trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc Họp triệu lập lần thứ 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số Thành Viên dự họp và số Vốn Điều Lệ được đại diện bởi các Thành Viên dự họp.

20.4     Một Thành Viên được xem như có mặt tại Cuộc Họp nếu như người này tham gia Cuộc Họp qua điện thoại hoặc các phương tiện điện tử khác và tất cả các Thành Viên khác tham gia tại cuộc họp có thể nghe rõ và trao đổi với nhau.

Một Thành Viên có thể ủy quyền bằng văn bản cho Thành Viên khác tham gia Cuộc Họp và bỏ phiếu nhân danh mình.

20.5     Trường hợp Cuộc Họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến, Cuộc Họp có thể được kéo dài. Thời hạn kéo dài không được quá ba mươi (30) ngày, kể từ ngày khai mạc Cuộc Họp đó.

ĐIỀU 21.     QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  

21.1     Hội đồng thành viên thông qua các quyết định bằng phương thức bỏ phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Các vấn đề sau đây đươc thông qua bằng các biểu quyết tại hội đồng thành viên.

-            Các vấn đề sau (Vấn Đề Đồng Thuận) sẽ được thông qua bởi sự biểu quyết nhất trí của tất cả các Thành Viên dự Cuộc Họp:

-            Sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty;

-            Quyết định phê duyệt định hướng phát triển của công ty

-            Quyết định phê duyệt báo cáo tài chính năm

-            Quyết định về việc tổ chức lại hoặc giải thể công ty

21.2     Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp Hội đồng thành viên:

-            nếu có sự đồng ý của các Thành viên nắm giữ ít nhất 65% vốn góp của các thành viên dự họp:

-            nếu có sự đồng ý của các Thành viên nắm giữ ít nhất 75% phần vốn góp của các thành viên tham dự đối với quyết định bán tài sản có giá trị tương đương hoặc trên 50% tổng giá trị tài sản của công ty thì sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, tổ chức lại hoặc giải thể công ty

21.3     Trong phạm vi chừng mực được Pháp Luật Việt Nam cho phép theo từng thời điểm và theo quy định của Điều Lệ này, nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số Thành Viên sở hữu ít nhất 65% Vốn Điều Lệ tán thành mà không cần tổ chức một cuộc họp thực tế. Thủ tục thông qua nghị quyết của Hội Đồng Thành Viên theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản sẽ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

ĐIỀU 22.     BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Biên bản họp được lưu giữ trong tất cả các cuộc họp và các hoạt động  kinh doanh của công ty. Bản sao biên bản họp được gửi lại cho tất cả các thành viên. Thư ký ghi biên bản và chủ tọa Cuộc Họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp của Cuộc Họp.

ĐIỀU 23.               HỢP ĐỒNG VÀ CÁC GIAO DỊCH KHÁC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỞI HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN             

23.1     Hợp Đồng và các giao dịch giữa Công ty và những người sau đây phải được phê duyệt bởi Hội Đồng Thành Viên: 

(a)                Thành Viên, đại diện ủy quyền của Thành Viên, Tổng Giám Đốc và Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty;

(b)               Người Có Liên Quan đến những người nêu tại mục (a) bên trên;

(c)                những người quản lý của công ty mẹ và những người có thẩm quyền bổ nhiệm những người quản lý của công ty mẹ; và

(d)               Người Có Liên Quan đến những người nêu tại mục (c) bên trên.

Người ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các Thành Viên HĐTV về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành. Hội Đồng Thành Viên phải quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn [mười lăm (15 ngày)], kể từ ngày nhận được thông báo; trong trường hợp này, hợp đồng, giao dịch được chấp thuận nếu được tất cả các Thành Viên dự Cuộc. Thành Viên có liên quan trong các hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết. 

23.2     Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 Điều này, gây thiệt hại cho Công Ty. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, Thành Viên có liên quan và Người Có Liên Quan của Thành Viên đó phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công Ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch được ký kết không đúng theo quy định tại khoản 1 Điều này hoặc gây thiệt hại cho Công Ty.     

ĐIỀU 24.     QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Các Thành viên có các quyền và nghĩa vụ sau:

24.1.    Quyền của một Thành viên:

a)             Tham dự các cuộc họp của Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến ​​nghị, biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

b)             Nhận số phiếu bầu tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp, trừ trường hợp có quy định khác trong Điều lệ này;

c)             Được phân phối với lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp sau khi Công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d)            Được hưởng phần còn lại của giá trị tài sản của Công ty theo tỷ lệ phần vốn góp trong Công ty khi giải thể hoặc phá sản Công ty;

e)             Được ưu tiên thực hiện Góp vốn Bổ sung cho Công ty khi tăng Vốn Điều lệ của Công ty;

f)              Xử lý Tỷ lệ Góp vốn bằng cách chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần Tỷ lệ Góp vốn, hoặc tặng cho hoặc các phương pháp khác theo luật pháp và Điều lệ này;

g)             Khởi kiện cá nhân hoặc nhân danh Công ty chống lại Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý khác theo quy định của pháp luật;

(h)        Bất kỳ Thành viên hoặc một nhóm Thành viên nắm giữ từ 10% trở lên của Vốn Điều lệ (hoặc phần trăm khác nhỏ hơn) cũng có các quyền sau:

-                yêu cầu triệu tập cuộc họp của Hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình;

-                kiểm tra, xem xét hoặc tham khảo ý kiến ​​giám sát giao dịch, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính hàng năm;

-                kiểm tra, xem xét, tham khảo ý kiến ​​hoặc sao chụp Sổ đăng ký thành viên, Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của Công ty;

-                yêu cầu Toà án bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn (90) chín mươi ngày, kể từ ngày khoá họp Hội đồng thành viên nếu trình tự, thủ tục, điều kiện tổ chức cuộc họp hoặc nội dung cuộc họp đó không phù hợp hoặc không tuân thủ pháp luật và Điều lệ này,

-                Các quyền khác theo luật pháp Việt Nam.

24.2.    Nghĩa vụ của một Thành viên:

a)             Đóng góp đầy đủ và đúng thời hạn số vốn thực hiện và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn góp vào Công ty;

b)             Không rút vốn góp từ Công ty dưới bất kỳ hình thức nào, trừ khi có quy định khác trong Điều lệ này;

c)             Tuân thủ Điều lệ của Công ty;

d)            Thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên;

e)             Chịu trách nhiệm cá nhân khi thực hiện các hành động nhân danh Công ty dưới đây:

-                      Vi phạm pháp luật;

-                     kinh doanh hoặc các giao dịch khác không vì lợi ích của Công ty và gây thiệt hại cho người khác;

-                      thanh toán các khoản nợ trước hạn nếu Công ty có nguy cơ về tài chính;

f)              thực hiện các nghĩa vụ khác theo Luật pháp Việt Nam.

ĐIỀU 25.     NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP  

Bất kỳ tranh chấp giữa các Thành Viên trước tiên sẽ được giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Nếu các thành viên không đạt được thỏa thuận thì tranh chấp được đưa ra giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

CHƯƠNG IV- KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH

ĐIỀU 26.     KẾ TOÁN

26.1.    Hệ thống kế toán, sổ sách, hồ sơ và thủ tục của Công ty được lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

26.2     Vào thời điểm kết thúc mỗi Năm Tài Chính, một báo cáo tài chính hàng năm sẽ do Tổng Giám Đốc lập và được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập, phù hợp với các quy định về kiểm toán của Pháp Luật Việt Nam. Công Ty sẽ trình nộp báo cáo tài chính để được Hội Đồng Thành Viên phê duyệt tối thiểu mười (10) ngày trước ngày họp Hội Đồng Thành Viên.

Trong vòng chín mươi (90) ngày kế từ ngày khóa sổ Năm Tài Chính, báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty sẽ được nộp lên cơ quan thuế, cơ quan cấp phép và thống kê có thẩm quyền.

ĐIỀU 27.     NĂM TÀI CHÍNH  

27.1     Năm Tài Chính của Công Ty bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

27.2     Năm Tài Chính đầu tiên của Công Ty sẽ bắt đầu vào ngày cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp bởi Cơ Quan Cấp Phép có thẩm quyền và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó. 

ĐIỀU 28.     PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, THÀNH LẬP CÁC QUỸ VÀ NGUYÊN TẮC CHỊU LỖ

28.1     Phân phối lợi nhuận

Tùy thuộc vào các khoản mục của Điều này, lợi nhuận của Công Ty được phân phối:

(i)         tới mức tối đa được cho phép bởi Pháp Luật Việt Nam;

(ii)        theo các thông lệ kinh doanh quốc tế; và

(iii)       theo tỷ lệ phần vốn góp tương ứng mà từng Thành Viên nắm giữ.

Lợi nhuận của Công Ty sẽ không được phân phối và sẽ được giữ lại ở mức độ cần thiết:

(i)         để bảo đảm rằng Công Ty có thể đáp ứng yêu cầu về vốn hoặc khả năng thanh toán theo Pháp Luật Việt Nam, và có thể trả các khoản thuế và nợ khi đến hạn;

(ii)        đáp ứng và dự trữ vốn hoặc các yêu cầu sử dụng vốn được nêu trong kế hoạch kinh doanh hoặc ngân sách hàng năm; và

(iii)       đắp những khoản thua lỗ trong những năm tài chính trước và thanh toán cho bất cứ khoản nợ với thành viên nào.

28.2     Các khoản lợi nhuận còn lại từ các Năm Tài Chính trước có thể được phân phối cùng với các khoản lợi nhuận của Năm Tài Chính hiện thời. Tùy theo bất kỳ nghị quyết nào của Hội Đồng Thành Viên có quy định ngược lại, Công Ty sẽ phân phối 100% lợi nhuận ròng sau thuế cho các Thành Viên theo tỉ lệ Phần Vốn Góp tương ứng của các Thành Viên.

28.3     Tất cả các khoản chi phí phát sinh trong nước Việt Nam do sự thanh toán lợi nhuận cho các Thành Viên sẽ do Công Ty chịu.

28.4     Các Khoản Lỗ

Các khoản thua lỗ phát sinh từ việc kinh doanh hoặc các việc khác do Công Ty chịu sẽ được giải quyết theo cách do Tổng Giám Đốc xác định và tuân theo các chính sách của Hội Đồng Thành Viên và luật pháp hiện hành của Việt Nam.

 

CHƯƠNG V– THÀNH LẬP VÀ GIẢI THỂ

ĐIỀU 29.     THÀNH LẬP

29.1     Công Ty được thành lập sau khi Điều Lệ này được phê duyệt bởi các Thành Viên của Công Ty và Công Ty được Cơ Quan Cấp Phép có thẩm quyền cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp.

29.2     Tất cả các chi phí liên quan đến việc thành lập Công Ty sẽ được ghi vào phần chi phí của Công Ty và ghi cho năm tài chính thứ nhất.

ĐIỀU 30.     CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG

30.1     Công ty có thể chấm dứt hoạt động trong trường hợp khi có bất kỳ hành động hoặc tố tụng nào chống lại Công Ty khiến Công Ty phải giải thể, chấm dứt, hoặc theo một tuyên bố phá sản hợp pháp.

 30.2    Hoạt động của Công Ty có thể chấm dứt:

(a)                Theo quyết định của Hội đồng thành viên;

(b)               Theo quyết định của Cơ Quan Cấp Phép có thẩm quyền thu hồi Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp trong trường hợp Công Ty vi phạm nghiêm trọng Pháp Luật Việt Nam và không sửa chữa các vi phạm đó sau khi được trao cho cơ hội hợp lý để sửa chữa.

c)         Số thành viên không đủ theo quy định của pháp luật trong thời hạn sáu tháng liên tục.

30.3.    Công ty chỉ có thể chấm dứt hoạt động sau khi giải quyết toàn bộ khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác

ĐIỀU 31.     TỔ CHỨC TỔ CHỨC CÔNG TY

Việc tổ chức lại, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi Công ty được thực hiện theo quyết định của Hội đồng thành viên và được thực hiện theo quy định của pháp luật..

 

CHƯƠNG VI – CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

ĐIỀU 32.     BỔ SUNG VÀ/HOẶC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ  

32.1.    Các vấn đề không được đề cập trong Điều lệ này sẽ được giải quyết theo luật áp dụng của Việt Nam.

32.2.    Điều lệ này có thể được bổ sung và / hoặc sửa đổi nếu có sự đồng ý của các thành viên đại diện cho ít nhất 75% vốn góp của tổng số vốn góp của các thành viên dự họp Hội đồng thành viên và phải thông báo cho cơ quan cấp phép có thẩm quyền trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày bổ sung, sửa đổi.

32.3.    Không sửa đổi hay thay đổi hoặc bổ sung Điều lệ này sẽ có hiệu lực trừ khi được viết thành văn bản và được ký kết bởi hoặc thay mặt cho các Thành viên và thông báo cho Cơ quan Cấp phép Có thẩm quyền.

ĐIỀU 33.     GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Điều Lệ này trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng hòa giải. Trong trường hợp giải quyết bằng thương lương hòa giải không đạt kết quả trong thời hạn một (1) tháng kể từ ngày tranh chấp được thông báo lần đầu tiên bởi bên bị thiệt hại, tranh chấp sẽ được đưa ra thẩm quyền tài phán không loại trừ của tòa án Việt Nam.

ĐIỀU 34.     NGÔN NGỮ CỦA ĐIỀU LỆ

Điều Lệ này được ký bởi các Thành Viên hoặc đại diện ủy quyền hợp pháp của các Thành Viên [điền ngôn ngữ của Điều Lệ - bằng tiếng Anh và tiếng Việt, ngôn ngữ được ưu tiên sử dụng là tiếng Việt].

ĐIỀU 35.     NGÀY HIỆU LỰC

Điều Lệ này sẽ có hiệu lực vào ngày Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp được cấp bởi Cơ Quan Cấp Phép hoặc bởi bất kỳ Cơ Quan Nhà Nước hữu quan.

ĐIỀU 36.     KÝ KẾT

Điều Lệ này được ký ngày [điền ngày ký] và được lập thành [điền số bản gốc của Điều Lệ] bản gốc bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt. Mỗi Thành Viên giữ [điền số bản - 1] tiếng Anh và [điền số bản - 1] tiếng Việt, Công Ty giữ [điền số bản - 1] tiếng Việt và [điền số bản - 1] tiếng Anh, và nộp cho Cơ Quan Cấp Phép có thẩm quyền [điền số bản - 1] tiếng Việt và [điền số bản - 1] tiếng Anh.

 

THÀNH VIÊN CÔNG TY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và Tên:

Chức vụ:

 

Họ và Tên:

Chức vụ:

 

 

 

CHARTER OF…………………….. LIMITED LIABILITY COMPANY

 

The Members, comprising:

No.

 

 

Name of Members

 

Nationality

Date of bỉth (for individuals)

Date of issue, place of issue of ID card or passport (for individuals) or Business Regsistration Certificate number (for organizations)

Permanent Residence Address (for individuals) / registered address (for organization)

Number

Date, place of issue

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1         

……….

……….

……….

……….

……….

……….

2         

……….

……….

……….

……….

……….

……….

 

Decide to establish a Limited Liability Company (hereinafter referred to as “the Company”), operating in accordance with the Law No. 68/2014/QH13 of the National Assembly, dated 26 November 2014, on Enterprises (Law on Enterprises) and the following terms of this Charter (the Charter).

CHAPTER I – COMPANY

ARTICLE 1. LEGAL STATUS AND LIABILITY

1.1       The Company is established in the form of a limited liability company with two or more members, effective from the date of the Enterprise Registration Certificate, and is subject to the provisions of the Laws of Vietnam.

1.2       All operations of the Company are subject to the Laws of Vietnam, the Enterprises Registration Certificate, this Charter, and any other State Agency licence, or permit which may be necessary for the purposes of conducting the Company’s business.

1.3       The Members are liable for debts and other asset obligations of the Company to the extent of the amount of capital contributed to the Company’s Charter Capital.

ARTICLE 2. NAME AND HEAD OFFICE ADDRESS

Name of the Company in Vietnamese: Cong Ty Trach Nhiem Huu Han [insert the name of the company in Vietnamese].

Name of the Company in foreign language: [insert the name of the company in English] Limited Liability Company.

Name of the Company in abbreviation: [insert the abbreviation name] Co., Ltd.

The Company is located at the registered address: [insert the address where enterprise’s head office located].

The Company may, upon the decision of the Members’ Council, and subject to any approval required by the Laws of Vietnam, change its head office and/or establish branch and/or representative offices or other places of business in Vietnam or elsewhere.

ARTICLE 3. SCOPE OF BUSINESS OF THE COMPANY

The Company is established to carry out the following business activities:   

No.

Business lines

Business codes

  1.  

………..

……….

(main)

  1.  

………..

………..

  1.  

………..

………..

 

ARTICLE 4. LEGAL REPRESENTATIVE

4.1              Legal Representative of the Company shall:

(a)                sign contracts on behalf of the Company;

(b)               represent the Company to exercise the rights and perform the obligations arising out of transactions of the Company;

(c)                represent the Company to act as plaintiff, defendant or person with related interests and obligations in arbitration proceedings or courts;

(d)               exercise other rights and perform other obligations in accordance with the Laws of Vietnam.

4.2              The Company has one legal representative[s] (Legal Representative), being:

Mr./Ms. [insert the name of the Legal Representative]                                   

Date of birth:                          [insert the date of birth]          

Nationality:                             [insert the nationality]

Passport No.:                           [insert the number of the Passport]       

Date of issuance:                    [insert the date to be issued the Passport]

Body of issuance:                  [insert the name of the body issued the Passport]

Permanent Residential Address:         [insert the address where he/she permanently residents]

Current Residential Address:                         [insert the address where he/she currently residents]

Telephone:                               [insert the telephone number]

Email :                                     [insert email].

 

CHAPTER II – CAPITAL

 

ARTICLE 5. CHARTER CAPITAL

5.1              The Charter Capital of the Company is VND [insert the amount of money] ([insert the amount of money in words]) equivalent to USD [insert the amount of money] ([insert the amount of money in words]), in which:

No.

Members

Capital 

Capital Contribution Ratio

Date of capital contribution

Total

In which

Cash  (VND)

gold

Foreign exchange

Other asser

11

 

5.0.000

5.000.000.000

0

0

0

50%

20/02/2018

2

 

0.000

000

0

0

0

50%

 

 

5.2              The Charter Capital may be increased or decreased as required by the operation of the Company and under the decision of the Members’ Council in accordance with the laws.

ARTICLE 6. CAPITAL CONTRIBUTION AND CERTIFICATE OF CAPITAL CONTRIBUTION

6.1              Members of the Company must contribute their Proportion of Capital Contribution to the Company in full and in the type of assets as undertaken when registering establishment of the Company, within ninety (90) days from the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate. A Member of the Company is only permitted to pay its Proportion of Capital Contribution to the Company by assets different from the type of assets undertaken if the majority of other members so agree. Within such period, the Members shall have the rights and obligations corresponding to their ratios of capital contribution as undertaken to be paid.

6.2              Where a Member fails to contribute in full its/his/her Proportion of Capital Contribution as undertaken within ninety (90) days from the issuance of the Enterprise Registration Certificate, it shall be dealt with as follows:

(i)                 the Member failing to contribute capital as undertaken shall automatically cease to be a Member of the Company;

(ii)               the Member failing to pay in full its Proportion of Capital Contribution as undertaken shall have the rights corresponding to the Proportion of Capital Contribution already paid;

(iii)             the Proportion of Capital Contribution having not yet been paid by a Member shall be offered for sale in accordance with a decision of the Members' Council.

6.3              If a Member fails to contribute capital or fails to contribute in full the amount of capital undertaken, the Company shall register adjustment of its Charter Capital and/or capital contribution ratios of Members equal to the amount of contributed capital within sixty (60) days from the last day on which the proportion of Capital Contribution is required to be fully paid must be made. Any Member failing to contribute or failing to contribute in full the amount of capital undertaken must be responsible for financial obligations of the Company in proportion to the capital contribution undertaken which arose prior to the date on which the Company registers change of the Charter Capital and Proportion of Capital Contribution of Members.

6.4              Once the Charter Capital has been fully contributed by the Members, the Company will issue to each Member a certificate of capital contribution signed by the Legal Representative of the Company and stamped with the official seal of the Company (Certificate of Capital Contribution) corresponding to the value of the proportion of capital which has been contributed with the following main contents:

(a)                Name, enterprise code number and head office address of the Company;

(b)               Charter Capital of the Company;

(c)                Full name, permanent residential address, nationality, number of citizen’s identity card, people’s identity card, passport or other lawful personal identification of a Member being an individual; name, number of establishment decision or enterprise code number and head office address of a Member being an organisation;

(d)               Proportion of Capital Contribution[M1] , value of [M2] the Member’s Capital Contribution;

(e)                Number and date of issuance of the Certificate of Capital Contribution[M3] ;

(f)                Full name, signature of the Legal Representative of the Company.

The Aforesaid Certificate will be reissued[M4]  by the Company at the Member’s request, if it is lost, ruined, damaged or otherwise destroyed.

ARTICLE 7. MEMBERS’ REGISTER

7.1              The Company shall establish a Members’ Register immediately after issuance of the Enterprise Registration Certificate. Such book shall include the following contents:

(a)                the name, enterprise code number and address of the head office of the Company;

(b)               the name, permanent residential address, nationality, number of citizen’s identity card, people’s identity card, passport or other lawful personal identification of a Member being an individual; name, number of establishment decision or enterprise code number and head office address of a Member being an organisation;

(c)                the Proportion of Capital Contribution and value of contributed capital, time of capital contribution; types of asset contributed as capital, quantity and value of each type of asset contributed as capital of each Member;

(d)               the signature of Members being individuals or of legal representative of Members being organisations; and

(e)                the number and the issuance date of the Certificate of Capital Contribution of each of the Members.

7.2              The Members’ Register shall be retained at the head office of the Company.

ARTICLE 8. REDEMPTION OF PROPORTION OF CAPITAL CONTRIBUTION

8.1              A Member shall be entitled to request the Company to redeem its/his/her Proportion of Capital Contribution subject to its/his/her disagreement by votes towards any and all decisions made by the Members’ Council on the following matters:

(a)        an amendment of, and/or supplementation to, the contents of the Company’s Charter with respect to rights and obligations of the Members and the Members’ Council;

(b)        reorganisation of the Company;

            (c)        any other decision which shall result in the loss of benefits for the Members.

8.2              Such a request for redemption of the proportion of Capital Contribution shall be made in writing and submitted to the Company within fifteen (15) days from the approval date of the decisions on the matters as provided foregoing.

8.3              The price of redemption of Proportion of Capital Contribution shall be in accordance with the Members’ agreement.  In case of failure to reach such agreement, redemption of Proportion of Capital Contribution shall be made at market price within fifteen (15) days from the date of receipt of such redemption demand.

8.4              The Member shall assign his/her Proportion of Capital Contribution to the other Member(s) or to third part(ies) or parties should the Company fail to redeem the Proportion of Capital Contribution as regulated above.

8.5              Payment may only be made if, after the full payment for such redeemed Proportion of Capital Contribution, the Company is still able to meet all debts and other property obligations.

ARTICLE 9. ASSIGNMENT OF PROPORTION OF CAPITAL CONTRIBUTION 

9.1.            Subject to the provisions of this Charter, any of the Members registered in the Members’ Register as the owner of the Proportion of Capital Contribution in the Charter Capital shall be entitled to assign all or part of its/his/her Proportion of Capital Contribution to any person or legal entity.

9.2.            Any instrument of assignment of the Proportion of Capital Contribution must be in writing and executed by the transferor and transferee. The Company shall carry out all necessary procedures under the Laws of Vietnam for registration of such assignment of Proportion of Capital Contribution at the competent Licensing Authority. The transferor still has the rights and obligations owed to the Company corresponding to the relevant Proportion of Capital Contribution until the details of the transferee are fully recorded in the Members’ Register of the Company.

9.3.            Except otherwise stated in this Charter, a Member wishing to assign the whole or part of its/his/her Proportion of Capital Contribution as a transferor must first offer its/his/her Proportion of Capital Contribution to other Members of the Company in proportion to their respective Proportion of Capital Contribution in the Charter Capital on equal terms. Within thirty (30) days after receipt of the offer, these Members shall have the right to accept such offer. If all or any amount of the Proportion of Capital Contribution of the transferor remain unaccepted by other Members at the expiry of the said thirty (30) days, such remaining or whole amount of the Proportion of Capital Contribution may be offered to a third party or parties provided that the offer to any third party shall contain the same conditions in the previous offer.

ARTICLE 10. DEALING WITH PROPORTION OF CAPITAL CONTRIBUTION IN OTHER CIRCUMSTANCES

10.1.        Where a Member being an individual dies, his or her heir under a will or at law shall be a Member of the Company. Where a Member being an individual is declared missing by a court of law, the person managing the property of such Member as stipulated in the civil law shall be a Member of the Company. 

10.2.        Where the capacity for civil acts of a Member is restricted or lost, the rights and obligations of such Member in the Company shall be exercised by his/her guardian. 

10.3.        The Proportion of Capital Contribution of a Member shall be redeemed by the Company, or assigned in accordance with provisions of this Charter in the following cases:

(a)        the heir to the deceased Member does not wish to become a Member of the Company;

(b)        A donee as stipulated in Clause 10.5 of this Article is not approved by the Members’ Council to become a Member; or 

(c)        A Member being an organisation is dissolved or bankrupted.

10.4.        Where a Member being an individual dies intestate or where his or her heir disclaims the inheritance or the right to inherit is deprived, such Proportion of Capital Contribution shall be dealt with in accordance with provisions of civil legislation.

10.5.        Any of the Members shall have the right to donate whole or part of their Proportion of Capital Contribution in the Company to another person.

                Where the donee is the spouse, father, mother, child or a relative up to the third level of heirs, the donee shall automatically become a Member of the Company. In other cases, the donee shall only become a Member of the Company upon approval of the Members’ Council.

10.6.        Any of the Members shall have the right to use their Proportion of Capital Contribution to pay debts.

                Where a Member uses his/her Proportion of Capital Contribution to pay a debt, the payee may use such Proportion of Capital Contribution in either of the two following manners:

            (a)        To become a Member of the Company upon approval of the Members’ Council;

(b)        To offer for sale and assign such Proportion of Capital Contribution in accordance with this Charter and the Laws of Vietnam.

ARTICLE 11. INCREASE AND REDUCTION OF CHARTER CAPITAL

11.1          Charter Capital of the Company may be increased by:

(a)        increasing the contributed capital of the Members; or

(b)               raising contributed capital from new Members.

11.2          Where the Members’ contributed capital is increased, the additional contributed capital of each Member shall be divided in proportion to their Proportion of Capital Contribution to the Charter Capital of the Company. A Member may assign its/his/her right to contribute capital to another person in accordance with Article 9 of this Charter. A Member who objects to the resolution of the increase of the Charter Capital may not contribute additional capital. In this case, such amount of additional contributed capital shall be divided amongst other Members in proportion to their respective Proportion of Capital Contribution in the Charter Capital of the Company unless otherwise agreed by the Members.

11.3          Charter Capital of the Company may be decreased by means of:

(a)                returning to the Members a part of their contributed capital pro rata to their Proportion of Capital Contribution in the Charter Capital of the Company, provided that:

(i)                 the Company has been operating continuously for more than two consecutive years from the date of enterprise registration; and

(ii)               the Company is financially capable of settling its debts and other property liabilities after returning part of the contributed capital to the Members,

(b)               the Company redeems Proportion of Capital Contribution from its Members in accordance with Article 8 of this Charter;

(c)                the Members fail to pay the Charter Capital in full and on time in accordance with Article 6 of this Charter.

11.4          Within ten (10) days from the date of completion of the increase or decrease of the Charter Capital, the Company must notify the Licensing Authority in writing in accordance with the laws.

 

CHAPTER III - ORGANISATIONAL STRUCTURE AND PRINCIPLES OF OPERATION

ARTICLE 12. MANAGEMENT STRUCTURE

The management structure of the Company comprises:

(a)                the Members’ Council;

(b)               the Chairperson of the Member’s Council; and

(c)                the General Director/Director.

ARTICLE 13            . MEMBERS’ COUNCIL

13.1.    The Members’ Council shall consist of all members (for individuals) or authorized representatives of members (for organizations)

13.2.    The Members’ Council has the following rights and obligations:

(a)                to make decisions on the annual business plans and development strategies of the Company;

(b)               to make decisions on the increase or reduction of the Charter Capital and on the timing and method of raising additional capital;

(c)                to make decisions on projects for investment and development of the Company;

(d)               to make decisions on solutions of market development, marketing and technology transfer; to approve loan agreements and contracts for sale of assets valued at [insert – maximum 50%] or more of the value of assets recorded in the most recently published financial statements of the Company;

(e)                to elect, remove or discharge the Chairperson of the Members’ Council; to make decisions on the appointment, removal, dismissal, signing and termination of contracts of the General Director/Director, Chief Accountant and other managers stipulated in the Charter of the Company;

(f)                to make decisions on salary, bonus and other benefits for the Chairperson of the Members’ Council, the General Director/Director, Chief Accountant and other managers;

(g)               to approve annual financial statements, plans for use and distribution of profits or plans for dealing with losses of the Company;

(h)               to make decisions on the organisational and managerial structure of the Company;

(i)                 to make decisions on the establishment of subsidiary companies, branches and representative offices;

(j)                 to make amendments of or additions to the Charter of the Company;

(k)               to make decisions on re-organisation of the Company;

(l)                 to make decisions on dissolution or to request bankruptcy of the Company;

(m)             other rights and obligations stipulated in the Laws of Vietnam and this Charter.

ARTICLE 14. CHAIRPERSON OF THE MEMBERS’ COUNCIL

14.1.        The Members’ Council shall elect one of its Members as Chairperson of the Members’ Council (Chairperson). The Chairperson shall concurrently hold the post of General Director/Director and act as the Legal Representative of the Company. The Chairperson shall hold office for a term of [5] years or for such other term as is set by the Members’ Council from time to time and may be reappointed for additional terms. 

14.2.        The Chairperson shall have the following rights and obligations:

(a)        To prepare working programs and plans of the activities of the Members’ Council;

(b)        To prepare program, agenda and documents for meetings of the Members’ Council or for collecting opinions of Members;

(c)        To convene and preside over meetings of the Members’ Council or to organise the collection of opinions of Members;

(d)        To supervise or organise the supervision of implementation of the resolutions and/or decisions of the Members’ Council;

(e)        To sign resolutions of the Members’ Council on its behalf; and

(c)        To have powers and obligations as assigned to him/her by the Members’ Council from time to time.

The Chairperson shall not exercise any powers and rights other than as vested in him by the Laws of Vietnam or specified in this Charter.

14.3.        In case of absence or lack of capacity to perform his/her rights and obligations, the Chairperson shall authorise in writing a Member to exercise his/her rights and obligations to perform his/her duties. If no Member is authorised, one of the Members of the Members’ Council shall convene a meeting with all other Members to elect one person from the Members to temporarily perform the rights and obligations of the Chairperson on the principle of simple majority.

ARTICLE 15. GENERAL DIRECTOR / DIRECTOR 

15.1.        The Member Council shall appoint the General Director/Director. The General Director/Director can, but does not have to, be a Member. If the General Director/Director acts in his/her capacity as General Director/ Director in carrying out his activities or signing documents on behalf of the Company, but is also a Member, he/she will not be deemed to be acting in his capacity as a Member.

15.2.        The General Director/Director shall, unless he/she dies, retires, resigns or is removed from office earlier by the Members’ Council at the request of the Members, hold office for a term of [5] years or for such other term as may be set by the Members’ Council upon request of the Members. The General Director/Director may be re-nominated by the Members and reappointed by the Members’ Council for additional terms, and may be removed from office by the Members’ Council at the request of the Members prior to the expiration of his/her term.

15.3.        The General Director/Director shall have the power to organise, lead and carry out the management of the Company including the day-to-day management and supervision of the Company as determined by the Members’ Council. The General Director/Director shall implement the decisions of the Members’ Council and the provisions of this Charter.  The General Director/Director shall also be entitled to exercise such other rights and powers as are conferred on him by the Members’ Council. Without prejudice to the generality of the foregoing, unless and until such powers are revoked or modified by the Members’ Council, the General Director/Director shall have the powers, including but not limited to:

(a)                to organise the implementation of resolutions of the Members’ Council;

(b)               to decide upon matters related to the daily business activities of the Company;

(c)                to  organise the implementation of the business plan and the investment plan of the Company;

(d)               to promulgate the regulations of the internal management of the Company;

(e)                to appoint, remove, and/or dismiss managerial positions in the Company, except those which are within the authority of the Members’ Council;

(f)                to recommendations to the Members’ Council on the organisational structure of the Company;

(g)               to submit the annual financial statements to the Members’ Council;

(h)               to make recommendations on how to use the profits gained from, or handle losses incurred in, business activities;

(i)                 to recruit employees in compliance with the Laws of Vietnam; and

(j)                 any other rights and duties provided for in the employment contract entered into between the General Director/Director and the Company in accordance with the resolutions of the Members’ Council.

15.4.        The General Director/Director is not entitled to any increase in salary or bonus when the Company is not able to pay all of its due debts.

 

ARTICLE 16. BOARD OF INSPECTION

In case the number of members of the company is from 11 members or more, the Company must have a Board of Inspection. The Head of the Board of Inspection and other members shall have the authority and powers in accordance with the laws.

ARTICLE 17. REMUNERATION, SALARY AND BONUS SCHEMES OF CHAIRPERSON OF THE MEMBERS’ COUNCIL, GENERAL DIRECTOR/DIRECTOR, AND OTHER MANAGERS

The Company shall be entitled to pay remuneration, salary and bonus to Chairperson of the Members’ Council, the General Director/Director and other managers in accordance with their business results and efficiency. Remuneration and salary of Chairperson of the Members’ Council, General Director/Director and other managers shall be included in the business expenses in accordance with the provisions of the law on corporate income tax and other relevant legislation, and must be recorded as a separate item in annual financial statements of the Company.

ARTICLE 18. RESPONSIBILITIES OF CHAIRPERSON OF MEMBERS’ COUNCIL, THE GENERAL DIRECTOR/DIRECTOR, LEGAL REPRESENTATIVE, AND OTHER MANAGERS

The Chairperson of the Members’ Council, General Director/Director, Legal Representative, and any other manager of the Company shall have the following obligations:

(a)                to comply with the Laws of Vietnam and the Charter;

(b)               to act in the course of their duties with integrity, prudence and efficiency in order to maximise the Company’s lawful benefits;

(c)                to further the Company’s interests; not to use the Company’s information, know-how or business opportunities of the Company, not to abuse their position and authority or to misuse the Company’s property for their personal profit or for the profit of another organisation, entity or individual;

(d)               to notify the Company in a timely, adequate and accurate manner of all companies in which they and any of their Related Persons have acquired an interest. Such notification must be made within five (5) working days from the date on which a related interest arises or changes. The Company must collate and update the list of related persons of the Company and their transactions with the Company. Such list must be kept at the head office of the Company; and

(e)                other rights and obligations as stipulated by the laws and this Charter.

ARTICLE 19. CONVENING A MEETING OF THE MEMBERS’ COUNCIL

19.1.        Subject to the Laws of Vietnam and provisions of this Charter, the Members’ Council may regulate their proceedings as they find appropriate for the operation of the Company, however, at least one meeting must be convened per year (Meeting).

Upon the availability and agreement of the Members and as long as they find it appropriate, the first Meeting shall be held within ninety (90) days after issuance of the Enterprise Registration Certificate.

19.2.        The Meeting shall be held at the place where the Company has its head office or at such other place or places as selected and agreed by the Members’ Council from time to time.  The Meeting may be conducted by telephone conference, electronic mail or written consultation, or in any other manner if so agreed by the Members in writing giving due consideration to the best and most efficient manner for the conduct of meetings in the prevailing circumstance.

19.3.        Ad-hoc meeting shall be convened in accordance with the decision of the Chairperson, at the request of the General Director/Director or at the request of any Member(s) owning a minimum of [please insert an appropriate percentage, maximum is 10%] of Capital Contribution to the Charter Capital.

19.4.        The Chairperson shall prepare or organise the preparation of the agenda, the content of the material and convene the Meeting. The Members shall be entitled to put forward written recommendations on the agenda of the Meeting.

The Chairperson shall accept recommendations from the Members with respect to the agenda and supplement them into the agenda of the Meeting if the recommendations have adequate contents as regulated and are sent to the head office of the Company at least one working day before the Meeting takes place. In case of recommendations being submitted right before the opening of the Meeting, they will be accepted if approved by the majority of the Members attending the Meeting.

19.5.        Notice of the Meetings must be given to the Members and shall specify the time and venue and be accompanied by an agenda of and materials to be used in the Meeting.

19.6.        The agenda and documents for a Meeting must be sent to Members of the Company prior to the Meeting. Documents to be used in a Meeting relating to decisions on amendment of or addition to the Charter of the Company, approval of the development direction of the Company, approval of annual financial statements, or reorganization or dissolution of the Company must be sent to Members no later than seven (7) working days prior to the date of the Meeting. The period for sending other documents shall be [insert].

19.7.        If the Chairperson fails to organise the Meeting as requested by the Members as specified in Clause 20.3 of this Article within fifteen (15) days from the date of receipt of the request, such Member(s) may convene the Meeting.

19.8.        The request of convening the Meeting made pursuant to Clause 20.3 and 20.7 of this Article must be in writing and specify (i) name, address, nationality, identification number of a Member being a individual; name, enterprise code number or number of establishment decision and head office address of a Member being an organisation; Capital Contribution Ratio, number and issuance date of the Certificate of Capital Contribution of the requesting Member(s); (ii) reasons for request to convene the Meeting and the issues to be resolved; (iii) proposed agenda of the Meeting; and (iv) full name and signature of each requesting Member or of their authorised representative.

19.9.        Where a request for convening a Meeting fails to include adequate content as stipulated in Clause 20.8 of this Article, the Chairperson must notify the related Members in writing within seven (7) working days from the date of receiving such request.

In other cases, the Chairperson must convene the Meeting within fifteen (15) days from the date of receiving such request.

If the Chairperson fails to convene the Meeting as regulated, he/she must be personally responsible before the Laws of Vietnam for damages caused to the Company and related Members of the Company. In this case, the requesting Members have the right to convene the Meeting.

ARTICLE 20. PROCEEDING MEETINGS OF THE MEMBER’S COUNCIL

20.1.        The quorum necessary to conduct the Meeting shall be at the representation of at least 65% of Capital Contribution to the Charter Capital of the Members attending the Meeting. 

20.2.        Where a Meeting does not take place because the required quorum is not satisfied, such Meeting may be convened for a second time within fifteen (15) days from the date on which the first Meeting was intended to be opened. A Meeting which is convened for a second time shall be conducted where the attending Members represent at least 50% of the Charter Capital.

20.3.        Where a Meeting which has been convened for a second time does not take place because the required quorum in respect of the secondly convened Meeting is not satisfied, the Meeting may be convened for the third time within ten (10) working days from the date on which the secondly convened Meeting was intended to be opened.  Such Meeting convened for the third time shall be conducted irrespective of the number of attending Members and of the amount of Charter Capital represented thereby.

20.4.        A Member shall be deemed to be present at a Meeting if he/she participates by telephone or other electronic means and other Members participating in the Meeting are able to hear, or contemporaneously communicate with, each other.

A Member may authorise in writing another Member to attend the Meeting and to speak and cast votes on behalf of the authorising Member.

20.5.        Where a Meeting which satisfies the conditions stipulated in this Article fails to complete its agenda within the proposed time-limit, the Meeting session may be extended. The extended period must not exceed thirty (30) days from the date of opening of such Meeting.

ARTICLE 21. RESOLUTIONS MADE BY THE MEMBERS’ COUNCIL

21.1.        The Members’ Council shall approve its decisions by ways of voting or collecting of written opinion .

The following matters shall be passed by way of voting at a meeting of the Member Council:

-        decisions on amendments and supplementations to the company charter

-        decisions on approval of the development direction of the company

-        decisions on approval of annual financial statements

-        decisions on reorganization or dissolution of the company

 

21.2.        The decision of the Members’ Council shall be passed at a meeting of the Members’ Council :

-        if it is agreed by Members holding at least 65% of the Capital Contribution of attending members:

-        if it is agreed by Members holding at least 75% of the Capital Contribution of attending members  in  respect of decision on the sales of asset with its value to be equivalent or over 50% of the total value of the company’s assets, the amendments and supplementations to the company charter, reorganization or dissolution of the company

21.3.        To the appropriate extent permitted by the Laws of Vietnam from time to time and in accordance with this Charter, without an actual Meeting being held, a resolution of the Members’ Council shall be passed by way of collection of written opinions if it is agreed by Members holding at least 65% of the Charter Capital. The procedures for passing resolutions of the Members’ Council by way of collection of written opinions shall be in accordance with the Law on Enterprises.

ARTICLE 22. MINUTES OF MEMBERS’ COUNCIL MEETINGS

Minutes shall be kept of all Meetings and of the business transacted thereat. Copies of the minutes shall be distributed to each Member of the Members’ Council. The person writing the Minutes and the chairman of the Meeting are jointly responsible for the accuracy and truthfulness of the Minutes of the Meetings.

ARTICLE 23. CONTRACTS AND OTHER TRANSACTIONS TO BE APPROVED BY THE MEMBERS’ COUNCIL    

23.1.        Contracts and transactions between the Company and the following persons must be approved by the Members’ Council:  

(a)                Members, authorised representatives of any Members, the General Director/Director and the Legal Representative of the Company;

(b)               Related Persons of any of the persons stipulated in (a) above;

(c)                managers of a parent company and the persons who have the authority to appoint the managers of the parent company; and

(d)               Related Persons of the persons stipulated in (c) above.

The signatory of a contract or transaction must send to the Members a notice of entities involved in such contract or transaction; and must enclose the draft contract or a notice of the main contents of the transaction intended to be conducted. The Members’ Council must make a decision on approval of such contract or transaction within [fifteen (15) days] from the date of receipt of the notice; in this case, the contract or transaction shall be approved if it is agreed by Members holding at least 75% of the Capital Contribution of members attending the meeting . The interested Members in such contract or transaction shall not be included for voting.

23.2.        A contract or transaction shall be void and be dealt with as such in accordance with law where it is not executed in accordance with the provisions in clause 1 of this Article, causing loss and damage to the Company. The signatory of the contract or transaction, the interested Member and the Related Persons of such Member must compensate for any loss arising and return to the Company any benefits gained from the performance of the contract or transaction which was signed contrary to the provisions of clauses 1 of this article or which causes loss and damage to the Company.    

 

ARTICLE 24. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF MEMBERS

The Members shall have the following rights and obligations:

24.1.        Rights of a Member:

(a)                to attend meetings of the Members’ Council, to discuss, make recommendations and vote on the matters within the authority of the Members’ Council;

(b)               to have the number of votes in proportion to its Proportion of Capital Contribution, except otherwise stated in this Charter;

(c)                to be distributed with profits in proportion to its Proportion of Capital Contribution after the Company has paid taxes in full and discharged all other financial obligations in accordance with the Laws of Vietnam; 

(d)               to be distributed with the remainder of the value of assets of the Company in proportion to its Proportion of Capital Contribution in the Company upon the dissolution or bankruptcy of the Company;

(e)                to be given priority in making additional Capital Contributions to the Company upon any increase of Charter Capital of the Company;

(f)                to dispose of its Proportion of Capital Contribution by way of assignment of all or part of its Proportion of Capital Contribution, or by gift or other methods in accordance with laws and this Charter;

(g)               to initiate legal action regarding civil liability by itself or in the name of the Company against the Chairperson of the Members Council, the Director or General Director, the Legal Representative or other managers in accordance with laws;

(h)               Any Member or a group of Members holding 10% or more of the Charter Capital [or other smaller percentage], also has the following rights:

(i)                 to request that a meeting of the Members’ Council be convened to deal with issues within its authority;

(ii)               to inspect, sight or consult transaction monitoring records, books of account and annual financial statements;

(iii)             to inspect, sight, consult or copy the Members’ Register, minutes of meetings and resolutions of the Members’ Council and other files of the Company;

(iv)             to request a court to cancel a resolution of the Members’ Council within ninety (90) days from the date of closing of a meeting of the Members’ Council if the sequence, procedures and conditions for holding such meeting or the contents of such meeting are inconsistent with or do not comply with the laws and this Charter,

(i)                 other rights stipulated under the Laws of Vietnam.

24.2.        Obligations of a Member:

(a)                to contribute in full and on time the amount of capital as undertaken and to be liable for the debts and other property obligations of the Company to the extent of the amount of capital contributed to the Company;

(b)               not to withdraw its contributed capital from the Company in any form, except otherwise clearly stated in this Charter;

(c)                to comply with the Charter of the Company;

(d)               to observe resolutions and decisions of the Members’ Council;

(e)                to bear personal responsibility when performing the following acts in the name of the Company:

(i)                 to breach the laws;

(ii)               to conduct business or other transactions not for the interest of the Company and thereby causing damage to other persons;

(iii)             to pay premature debts where the Company is likely to be in financial danger;

(f)                to perform other obligations under the Laws of Vietnam.

 

ARTICLE 25. PRINCIPLES OF DISPUTE RESOLUTION

Any dispute between the Members shall first be resolved through negotiation and conciliation. If the Members fail to reach an agreement, the dispute shall be brought to a competent court in accordance with the laws of Vietnam.

 

CHAPTER IV - ACCOUNTING AND FINANCE

 

ARTICLE 26. ACCOUNTING

26.1.        Accounting system, books, records and procedures of the Company shall be prepared in compliance with the Laws of Vietnam.

26.2.        At the end of each Financial Year, an annual financial statement shall be drawn up by the General Director/Director and shall be audited by an independent auditing company in conformity with the provisions on auditing of the Laws of Vietnam. The Company will provide the financial statement for the Members’ Council’s review at least ten (10) days prior to the Meeting of the Members’ Council.

Within ninety (90) days from the closing date of the Financial Year, the annual financial statement of the Company will be sent to the competent taxation authority, Licensing Authority and statistics bureau.

ARTICLE 27. FINANCIAL YEAR

27.1.        The Financial Year of the Company commences on 01 January and terminates on 31 December of each year.

27.2.        The first Financial Year of the Company will start on the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate by the competent Licensing Authority and end on 31 December of the same calendar year.

ARTICLE 28. DISTRIBUTION OF PROFITS, ESTABLISHMENT OF FUNDS AND PRINCIPLES OF BEARING LOSS

28.1.        Distribution of profits

Subject to each item of this provision, profits of the Company are distributed:

(i)         as permitted by the Laws of Vietnam;

(ii)        in proportion to each Member’s proportion of respective Capital Contribution.

Profits of the Company shall not be distributed and shall be retained to the extent necessary:

(i)         to ensure that the Company is able to meet any capital adequacy or solvency requirements under the laws of Vietnam, and is able to pay its taxes and debts as and when they fall due;

(ii)        to meet any reserve fund or capital expenditure requirements specified in the business plan or annual budget; and

(iii)       to offset any losses from the previous Financial Year(s) and pay off any shareholder loans.

28.2.        Any remaining profits from the previous Financial Year(s) may be distributed together with those of the current Financial Year. Subject to any resolution of the Members’ Council to the contrary, the Company shall distribute 100% of its net profits after tax to the Members in proportion to the Members’ respective Capital Contribution.

28.3.        All bank charges incurred within Vietnam on the payment of profit to any Member shall be borne by the Company.

28.4.        Losses

The losses arising from the business or otherwise incurred by the Company shall be dealt with in such manner as may be determined by the General Director/Director in compliance with the policies laid down by the Members’ Council and the applicable laws of Vietnam.

 

CHAPTER V – ESTABLISHMENT AND LIQUIDATION

ARTICLE 29. ESTABLISHMENT

29.1.        The Company shall be established upon the approval of this Charter by the Members of the Company and the Company is issued with the Enterprise Registration Certificate by the competent Licensing Authority.

29.2.        All costs in connection with the establishment of the Company are integrated in the expenses of the Company and are counted as reimbursed out of the expenses of the first financial year.

ARTICLE 30. TERMINATION OF OPERATIONS

30.1.        The operation of the Company shall be terminated upon any action or proceeding taken against it for its dissolution, winding-up, or following a lawful declaration of bankruptcy

30.2.        The operation of the Company may be terminated:

(a)                By a decision of the Members’ Council;

(b)               As a result of a decision made by the Competent Licensing Authority to revoke the Enterprise Registration Certificate in the event that the Company has been proved to have seriously violated the Laws of Vietnam and has not rectified such violation(s) after having been given reasonable opportunity to do so.

(c)                The number of members is not enough in accordance with the laws in a period of consecutive six months.

30.3.        The Company can only terminate its operation after settling all of its debts and other financial obligations.

 

ARTICLE 31. REORGANIZATION OF THE COMPANY

The reorganization, division, splitting, consolidation, merger or transformation of the Company shall be upon the decision of the Members’ Council and shall be conducted in accordance with the laws.

 

CHAPTER VI – MISCELLANEOUS

ARTICLE 32. SUPPLEMENT AND/OR AMENDMENT OF THE CHARTER

32.1.        Matters not mentioned in this Charter shall be resolved in accordance with the applicable laws of Vietnam.

32.2.        This Charter may be supplemented and/or amended if it is agreed by members representing at least 75% of the capital contribution of the total capital contribution of members attending the meeting of the Members’ Council and must be notified to the competent Licensing Authority within ten (10) days as from the date of such supplementation and/or amendment. 

32.3.        No amendment or variation of or supplement to this Charter shall be valid unless it is in writing and signed by or on behalf of the Members and duly notified to the competent Licensing Authority.

ARTICLE 33. DISPUTE RESOLUTION

Any dispute arising in relation to the performance or non-performance of any obligation under this Charter should first be referred to negotiation and conciliation. In the event that resolution of the dispute by negotiation and conciliation is not achieved within a period of one (1) month from the date when the dispute was first notified by the aggrieved party, the dispute will be referred to a competent court of Vietnam for a resolution.

ARTICLE 34. LANGUAGE OF THE CHARTER

This Charter is executed by the Members or duly authorised representative of the Members in [insert language of the Charter – if English and Vietnamese, prevailing language would be Vietnamese] originals.

ARTICLE 35. EFFECTIVE DATE

This Charter shall become effective from the date of the issuance of the Enterprise Registration Certificate by the Licensing Authority or any other relevant State Agency.

ARTICLE 36. EXECUTION

This Charter is signed on [insert the date of execution] on [insert number of copies of the Charter] original copies in [English and in Vietnamese]. [insert number of copies retained by Members - one] [(insert number of copies retianed by Members - 1)] copy of each version shall be retained by the each of the Members, [insert number of copies retained at the Company - two] [(insert number of copies retained at the Company - 2)] copies of each version shall be retained by the Company and [insert number of copies submitted to the Authorities - one] [(insert number of copies submitted to the Authorities - 1)] copy of each version shall be submitted to the competent Licensing Authority. 

 

EXECUTED for and on behalf of

THE FOUNDING MEMBERS

by their authorised representatives:

 

 

 

__________________________________  

Name:

Title:

 

 

 

 

________________________________

Name:

Title:

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


 [M1]Phần vốn góp

 [M2]Giá trị của

 [M3]Ngày cấp giấy chứng nhận vốn góp

 [M4]Cấp lại

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.