MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

(Tên doanh nghiệp)
…………………………….
Địa chỉ:…………………..
…………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể

Kính gởi:……………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm có:

1- Đại diện người sử dụng lao động:

(Họ tên, chức vụ) ………………………………………………………………………………………….

2- Đại diện tập thể lao động:

(Họ tên, chức vụ) ……………………………………………………………………………………….

Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày…… tháng…… năm……

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu                  X

- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung   

- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể                                 

Đề nghị được đăng ký tại ……………………………………………………………………………...

Tài liệu đăng ký gồm có bản thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có) và 01 biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.

 

 

……, ngày……tháng…… năm……
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CÔNG TY 
Ký tên và đóng dấu

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.