LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

NOMINATION FORM

Thành viên Hội đồng quản trị

member of the board of director

Công ty cổ phần................................................................... nhiệm kỳ........................

joint stock compan............................................................ tenure..........................

 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

(Applies to shareholders holding 10% or more of the charter capital)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần......................................................................

Respectfully to: General Meeting of Shareholders.....................................................................

Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần................................. đại diện cho......................................

cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau). Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần........................................................................................

cho tôi được đề cử:

I am the company's shareholders shares representing …………………………………the shares, equivalent to..........% of the Charter capital of the company (a list of attachments in the following page). Recommend the shareholders General Assembly company for me to be nominated:

Ông (Bà):..........................................................................................................................................

Mr (Mrs):..........................................................................................................................................

CMND số/ ID Card:................. Ngày cấp/ Date of issue:.................. Nơi cấp/Place of issue:           

Địa chỉ thường trú/ Pernament:.....................................................................................................

Trình độ học vấn/ Education:............................................. Chuyên ngành/Major:....................

Hiện đang sở hữu/ Owns:.................................................................................... cổ phần/shares.

(Bằng chữ/In word:............................................. cổ phần/shares)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....................................................................................

Corresponding to a total nominal value of (vnd):.......................................................................

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần.....................................

nhiệm kỳ........................................... tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần           .

As a candidate participating in Board of Director of Joint Stock Company………………

Tenure …………………. at the General Meeting of Shareholders First Corporation. session of the General Assembly of the first shareholder company

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ................................................................................................ tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần.........................................................................................................................................

I/we are committed to responsible for the accuracy and truthfulness of the text and accompanying documents, and pledged full compliance under the provisions of the Charter of the Company and Regulation elected members of the Board of Director tenure ………………… at the General Meeting of Shareholders Corporation ……………..

Trân trọng cảm ơn!

Sincerely!

………, ngày…tháng…năm 20……

[Dated]

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

NOMINEES

(Ký và ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

SHAREHOLDER NOMINEES

(Ký và ghi rõ họ tên)

(sign, full name)

 

Hồ sơ gửi kèm gồm/ Attached documents include:

Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD/ - A copy of a valid ID /

Passport / Business Registration Certificate;

Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn/

Valid copies of diplomas evidencing education level, expertise;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên/ The curriculum vitae of the candidates..

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.