CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

                                                        ..........., ngày …tháng…năm 20…..

ĐƠN MỜI LUẬT SƯ

Kính gửi: Văn phòng Luật sư/ Công ty Luật ...............................................................

Tên tôi là:

Sinh ngày:    /       /

CMND số:             

Cấp ngày                    tại:

Điện thoại:.............................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................................

Làm đơn yêu cầu như sau: .................................................................................................

Tôi là: ....................................................................................................................................

Trong vụ việc........................................................................................................................

Tôi yêu cầu Văn phòng Luật sư/ Công ty Luật ..... cử Luật sư để bảo vệ về mặt pháp lý cho tôi/chúng tôi trong giai đoạn giải quyết vụ việc.

Lệ phí và thù lao hai bên thoả thuận theo quy định của pháp luật./.

 

 

NGƯỜI  LÀM ĐƠN

 

 

 

 

Họ và tên:

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.