CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày        tháng       năm 201..

ĐƠN YÊU CẦU XÁC MINH ĐIỀU KIỆN THI HÀNH ÁN

Kính gửi: Chi cục Thi hành án Dân sự Quận/Huyện……

 

Họ và tên người yêu cầu xác minh điều kiện thi hành án:

CÔNG TY ..................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................................

Điện thoại:   :………………………………Fax: .................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………cấp lần đầu ngày       

Đại diện pháp luật: Ông/bà ………………………………– Chức danh:........................

Họ tên người được thi hành án:

CÔNG TY ..................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................................

Điện thoại:   :………………………………Fax:..................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………cấp lần đầu ngày       

Đại diện pháp luật: Ông/bà ………………………………– Chức danh:........................

Tên tài khoản: ...........................................................................................................................
Số tài khoản: …………………tại Ngân hàng …………………– chi nhánh ................

Họ tên người phải thi hành án:

CÔNG TY ..................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................................

Điện thoại:   :………………………………Fax: .................................................................  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………………, do Sở Kế hoạch và Đầu tư ………………cấp lần đầu ngày       

Đại diện pháp luật: Ông/bà ………………………………– Chức danh:........................

1.         Nội dung yêu cầu xác minh tài sản, điều kiện thi hành án

·          Số dư tài khoản: Số tài khoản của ……………………………… tại Ngân hàng ……………………………… – CN ……………………………… (thể hiện trong Hợp đồng kinh tế số ………………………ngày ……………………mà các bên đã ký kết).

·          Tài sản khác: Gồm các khoản Công nợ phải thu, các bất động sản, tài sản khác của Công ty ……………………………….

Công ty chúng tôi không thể xác minh được số dư trong tài khoản và các loại tài sản nêu trên. Do vậy, kính đề nghị Chi cục Thi hành án Dân sự Quận/Huyện ……………………………… thực hiện xác minh tài khoản nêu trên cũng như các tài sản khác của Công ty ………………………………để giải quyết thi hành án.

2.         Tài liệu đã chứng minh tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án nhưng không đạt kết quả:

Không có

3.         Các tài liệu khác:

Hợp đồng kinh tế số ………………………………ngày ………………

4.         Cam đoan nộp phí, lệ phí thi hành án theo quy định của pháp luật:

Công ty chúng tôi xin cam kết nộp đầy đủ các khoản phí và lệ phí để xác minh điều kiện thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Chi cục Thi hành án dân sự Quận/Huyện ……………… thực hiện việc xác minh tài sản thi hành án để thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật với nội dung yêu cầu xác minh nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Người yêu cầu

CÔNG TY ………………

  

 

______________________________

Họ tên: ………………………………

Chức vụ: ……………………………

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.