TÊN CÔNG TY 
COMPANY NAME


Số/No. .................. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

independence – preedom - happiness

-------***-------

ĐƠN XIN ĐI HỌC ……….. 

PETITION………................

Kính gửi:……………………………………………….........

Kindly attention:…………………………………….......... 

 

Họ và tên:............................................................................... Sinh ngày:.............................................................................................

Full name:…………………………………………...................Date of birth:……………………………………….......................................................................

Thường trú:
...............................................................................................................................................................................................................

Permanent residential Address:............................................................................................................................................................

Chuyên ngành:......................................................................................................................................................................................
Major:……………………………………………………………………………………………………….................................................................................................

Đơn vị công tác:....................................................................................................................................................................................

Department: ………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

Chức danh/Chức vụ:.............................................................................................................................................................................

Position:……………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................

Thời gian công tác:................................................................................................................................................................................

Working time:………………………………………………………………………………………………………........................................................................................

Loại Hợp đồng Lao động đang ký với [chèn tên đơn vị] từ ngày:……………………………………................................................................................................................................................................................

Type of labour contract is signed with [insert name of  department] from the date of:……………………………........................................................................................................................................................................................

Căn cứ Giấy báo nhập học/trúng tuyển số.................ngày....../........./.........của ..................................................................................

Pursuant to Letter of Admission no…………..dated ……………………of…………………………………..........................................................................

Nhằm nâng cao kiến thức:......................................................................................................................................................................

To update Knowledge:……………………………………………………………………………......................................................................................................

Tôi xin đăng ký đi học theo Chương trình: (Điền tên chương trình)......................................................................................................

I enroll in the program: (fill the Program’name):.....................................................................................................................................

                        o  Trong kế hoạch                                   o Đột xuất/ngoài kế hoạch

                        o   On Schedule                                       o Irregular/ out of schedule

 

Chuyên ngành:   .....................................................................................................................................................................................

Major:…………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................

Cơ quan tổ chức: .....................................................................................................................................................................................

Course organizer……………………………………………………………………………………………………..................................................................................................

Từ ………………………………(DD/MM/YYYY) đến ………………………….(DD/MM/YYYY)........................................................................................................................................................................................

From………………………………………………to…………………………………………………………..............................................................................................

Loại khoá học: .........................................................................................................................................................................................

Type of the Course …………………………........................................................................................................................................................................................

Điều kiện học phí (tổ chức đài thọ, mức đài thọ, các phí khác nếu có):...............................................................................................

Tuition fee (is funded by, the coverage, the other charges if any):………………....................................................................................................................................................................................................

Trong thời gian học tập, tôi xin được áp dụng 1 trong các hình thức sau:

During the training, I apply for one of the following working regime:  

·         Vẫn tiếp tục làm việc;

·         To keep on working;

.         
Chuyển sang chế độ cộng tác viên theo công việc hoặc theo thời gian

·         Switch to collaborator regime by works or by time at;

Đề xuất về chế độ làm việc

Suggestions on the working condition

Mức lương đề nghị hưởng trong thời gian đi học(% mức lương hiện tại)
Salary  ecommended during the course (% of the current salary)

Mức lương duyệt trong thời gian đi học (% mức lương hiện tại)

The wage approved during the Course (% of the current salary)

Mức tài trợ khác trong thời gian đi học
 Other supportings during course

 

 

 

 


Tôi xin cam kết: 

I hereby commit to: 
1.              Hoàn thành công việc được giao;

                 Complete all assigned work;

2.              Tuân thủ sự điều động của công ty;  

                 To comply with the shift and assignment of the Company;

3.               Cam kết khác: ....................................................................................................................................................................

                  The other commitments:
                  ............................................................................................................................................................................................                                                                   

Rất mong được sự chấp thuận của [chèn tên đơn vị]. Tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp [chèn số lần] thời gian đào tạo.

I look forward to the approval of [insert name of unit]. I commit to continue to perform the tasks, duties after completing the training program in the least time than [insert number] training time .

Xin chân thành cảm ơn!

Sincerely thank!

 

..................., ngày.....tháng....năm....
..............……………………, ………………......

DEPARTMENT .......................
HEAD OF THE DEPARTMENT

  PHÒNG NHÂN SỰ 
HUMAN RESOURCE DEPARTMENT 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 
THE PETITIONER

               

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.