LĐLĐ QUẬN/HUYỆN

Công ty ….

 


 

Dán ảnh

3x4

và đóng dấu giáp lai ảnh
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…., ngày ….tháng … năm  ….

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

 Kính gửi: Liên đoàn Lao động Quận/Huyện....

Tôi tên là (ghi chữ in hoa):................................................................. (Nam/ Nữ)

Sinh  ngày : .......... tháng ........... năm.................. Nơi sinh:................................

Dân tộc :............................................................. Tôn giáo:...............................

Địa chỉ thường trú tại :.......................................................................................

...........................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú (nếu không ở tại nơi thường trú) :.................................................

...........................................................................................................................

Điện thoại di động:............................................................................................

Email (ghi bằng chữ in hoa):..............................................................................

Chức vụ tại đơn vị (nếu có) : .............................................................................      

Làm việc tại bộ phận:.........................................................................................

Thời gian bắt đầu vào làm việc tại đơn vị:............................................................

Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gởi đến Ban Chấp hành Công đoàn để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi hứa sau khi được kết nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người Đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng đầy đủ.

Kính mong được sự chấp thuận của tổ chức Công đoàn. Tôi xin chân thành cám ơn.

Ý kiến và xác nhận của đơn vị

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.