CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___***___

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

Kính gửi:                        - Ban Giám đốc - Công ty………………………….

                                      - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

                                      - Trưởng Phòng ……………....………………………….

 

Tôi tên: ..............................................................................................................................................            

Chức vụ:............................................................................................................................................

Đơn vị công tác:................................................................................................................................

Đia chỉ thường trú:............................................................................................................................

Xin được nghỉ việc không hưởng lương kể từ ngày…….tháng…….năm 20…đến ngày……..tháng…...năm 20…..

Lý do xin nghỉ việc: ..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................       

Công việc đã được bàn giao cho: ..................................................................trong suốt thời gian tạm nghỉ việc.

Kính mong Quý lãnh đạo xem xét và giải quyết.

 

                                                                       ………, ngày  …… tháng …… năm 20……

Ban Giám Đốc

(Duyệt)

 

 

 

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị

(Xác nhận)

 

 

 

Ý kiến của

Trưởng đơn vị

(Nêu  ý kiến cụ thể, ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Người làm  đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.