LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH NGHỈ VIỆC

RESIGNATION PROCESS

Mã tài liệu/Code:

Phiên bản/Version:

Ngày ban hành/Date of issue:

 

…………, ngày…… tháng…… năm…………

[Dated]

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

RESIGNATION LETTER

 

 

Kính gửi/Attention:............................................................................................................................

 

Họ và tên/Full name:.................................. Chức vụ/Position:.........................................................

Đơn vị/Department:...........................................................................................................................

Thời gian đã làm việc tại Công ty/The time of work at the Company:.............................................

Thời hạn hợp đồng lao động hiện tại/Term of the current labor contract:.......................................

Giải trình lý do muốn chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn/Explain the reason for wanting to terminate the labor contract ahead of time:......................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Bắt đầu chấm dứt hợp đồng từ ngày/The contract shall be terminated from date:..........................

Ý kiến của người quản lý trực tiếp/Opinion of the Direct Manager:................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ý kiến của Phòng Nhân sự/Opinion of Human Resources Department:................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Ý kiến của Giám đốc điều hành/Opinion of Manage of Director:....................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Người Xin phép

Applicant

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

 

 

 

 

 

Trưởng bộ phận

Head of Department

(Ký, ghi rõ họ tên)

 (Sign, fullname)

 

Phòng NHÂN SỰ

Human Resources Department

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Sign, fullname)

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

LEGAL REPRESENTATIVE

 

 

 

 

 

Họ tên/Fullname:............................................

Chức vụ/Position:...........................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.