CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------

 

..................ngày........ tháng.........  năm.........

 

ĐƠN XIN SAO LỤC BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân  ................................................................................................................................................................

Tôi tên là: ............................................................................................................................................................................................

Sinh năm: ............................................................................................................................................................................................

Giới tính: .............................................................................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú:...............................................................................................................................................................................

Địa  chỉ  tạm trú:...................................................................................................................................................................................

 

Tôi là (bị cáo, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người bị hại….) trong vụ ...............................................
đã được  Tòa  án nhân dân .................................................... giải quyết tại bản  án, quyết định số ......../......... ngày  ........tháng ........năm……..

 

Tôi đề nghị Tòa án cho tôi được sao lục ………..bản án, quyết định nêu trên để tiện việc sử dụng.

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN   

(ký tên ghi rõ họ tên)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.