TÊN CÔNG TY
COMPANY NAME
 Số/ No.:....................                                     
                               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness
-----------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUYÊN CHUYỂN CÔNG TÁC
APPLICATION FOR TRANSFER OF WORK

 

Kính gửi/ Dear:...................................................................................................................................................................

Họ và tên/ Full name : .......................................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh/ Date of birth : ...............................................................................................................................................

Nơi sinh/ Place of birth: ......................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú/ Permanent residence: ......................................................................................................................................  

Chỗ ở hiện nay/ Current accommodation: ........................................................................................................................................

Chức vụ/ Position: ............................................................................................................................................................................  

Nơi làm việc/ Place of work : ...........................................................................................................................................................  

Văn bằng chuyên môn/ Professional degree: ...................................................................................................................................  

Đơn vị chuyển đến/ Transfer unit to : ...............................................................................................................................................  

1/........................................................................................................................................................................................................

2/........................................................................................................................................................................................................

Lý do thuyên chuyển/ Reason for transfer: ......................................................................................................................................  

 

 

............., ngày.....tháng.....năm.....

..………..,Date…………………

 

 

Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

Opinion of Head of Unit

Người làm đơn

The applicant
(Ký tên/ sign)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.