LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiess

ĐƠN XIN

APPLICATION FORM

Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

CANDIDATES BOARD OF DIRECTOR MEMBER

Công ty cổ phần................................................................... nhiệm kỳ........................

joint stock company......................................................... tenure..........................

 (Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vốn điều lệ trở lên)

(Applies to shareholders holding 10% or more of the charter capital)

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần...................................................................  

Respectfully to: General Meeting of Shareholders.....................................................................

Tôi tên là/ Full name:......................................................... Mã số/ Code:....................................

CMND số:.................................. Ngày cấp:....................... Nơi cấp:............................................

ID Card:...................................... Date of issue:................. Place of issue:..................................

Địa chỉ thường trú/ Permanent: .....................................................................................................

Trình độ học vấn/ Education:............................................ Chuyên ngành/Major:.....................

Hiện đang sở hữu:............................................................................................................ cổ phần.

Owns:..................................................................................................................................... shares

(Bằng chữ/In Word:............................................ cổ phần/shares)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....................................................................................

Corresponding to a total nominal value of (vnd):.......................................................................

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần……………………..cho tôi (người đại diện) được ứng cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần………………………... nhiệm kỳ…………….tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông………………………của Công ty.

Propose to General Meeting of Shareholders Joint Stock Company agreed to my ........................ (representatives) are candidates Board of Director members Company tenure............................in general meeting of shareholders of the company ......................

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

If the shareholders are elected as members of the Board of Director, I am committed to using all the capacity and dedication of themselves to contribute to the development of the Company.

Trân trọng cảm ơn./

Best Regard./

 

Hồ sơ gửi kèm gồm/ Attached documents include:

Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD/ - A copy of a valid ID / Passport / Business Registration Certificate;

Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn/ Valid copies of diplomas evidencing education level, expertise;

Sơ yếu lý lịch của ứng viên/ The curriculum vitae of the candidates..

 

CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(sign, full name, stamp)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.