CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… ngày………tháng……..năm 20…

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân ..................................................

Chúng tôi gồm:

1.             Họ và tên chồng:............................................... Năm sinh: ...............................................

               Số CMND/Hộ chiếu/căn cước: ........................  Ngày cấp: ...................  Nơi cấp:.............

               Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................

               Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

               Địa chỉ nơi làm việc (nếu có): .............................................................................................

2.            Họ và tên vợ:..................................................... Năm sinh: ...............................................

               Số CMND/Hộ chiếu/căn cước:......................... Ngày cấp: ...................  Nơi cấp:.............

               Hộ khẩu thường trú: ...........................................................................................................

               Chỗ ở hiện tại: ....................................................................................................................

               Địa chỉ nơi làm việc (nếu có): .............................................................................................

NỘI DUNG

Vào ngày …. tháng ….. năm ……... , chúng tôi đăng ký kết hôn tại ...........................  Giấy chứng nhận kết hôn số …………………………….ngày ….. tháng………năm……

Chúng tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân …………………….Công nhận thuận tình ly hôn, lý do:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................     

-                 .............................................................................................................................................

Vì vậy, chúng tôi làm đơn thuận tình ly hôn này kính mong Qúy Tòa xem xét giải quyết cho chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân hiện nay, cụ thể:

VỀ CON CHUNG có (chưa có):

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

Chúng tôi đã thỏa thuận người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng nuôi con hàng tháng như sau:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

VỀ TÀI SẢN CHUNG gồm có:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

Chúng tôi đã thảo thuận chia như sau: (ghi cụ thể mỗi người được sở hữu tài sản gì)

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

 (Nếu không có tài sản chung thì ghi không có tài sản chung).

VỀ NHÀ Ở chúng tôi đã thỏa thuận như sau:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

VỀ NỢ CHUNG gồm có:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

Chúng tôi thỏa thuận như sau:

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

-                 .............................................................................................................................................

(Nếu không có nợ chung thì ghi không có).

Kính mong Qúy Tòa xem xét.

 

HỌ TÊN CHỒNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌ TÊN VỢ

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.