CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

 

ĐƠN YÊU CẦU TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ

“V/v trực tiếp thu thập chứng cứ tại………………..”

Kính gửiTÒA ÁN NHÂN DÂN ……………. 

-         Tôi tên             : ……………………………………………………………

-         Sinh ngày        : ……………………………………………………………

-         CMND số        : ……………., cấp ngày: …………., nơi cấp: …………..

-         Địa chỉ             : 

-         Điện thoại        : …………………………………………………………..

Tôi là người Đại diện theo uỷ quyền của:

-         Ông/Bà/Công ty   : ………………………………………………………  

-        Quốc tịch/ nơi cấp: …………………………………………………………..

-        Số CMND/ MST: …………………………………………………..………..   

-       Địa chỉ  : ………………………………………………….…………………..

Ông/bà/Công ty………. đã nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án nhân dân ………… giải quyết vụ kiện “……………………………………”.

Vụ kiện đang được giải quyết, căn cứ theo Thông báo thụ lý số: ……………ngày ……………của TAND …………………………………….

Theo đơn khởi kiện, nguyên đơn yêu cầu……………………………………………………………………………………………………………

Nêu vấn đề cần chứng minh: …………………………………………………………………………………………………………………………

Nêu tài liệu, chứng cứ cần thu thập: …..………………………………………............……………………………………………………………
Nêu lý do mình không tự thu thập được: ……………………………………………………………………………………………………………

Nêu họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần thu thập 

Kính thưa Tòa !

Về việc Cung cấp chứng cứ và chứng minh trong tố tụng dân sự

-         Đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

-         Tòa án có trách nhiệm hỗ trợ đương sự trong việc thu thập chứng cứ và chỉ tiến hành thu thập, xác minh chứng cứ trong những trường hợp do Bộ luật này quy định.

Về việc Xác định chứng cứ

-         Tài liệu đọc được nội dung được coi là chứng cứ nếu là bản chính hoặc bản sao có công chứng, chứng thực hợp pháp hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cung cấp, xác nhận.

-         Văn bản công chứng, chứng thực được coi là chứng cứ nếu việc công chứng, chứng thực được thực hiện theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Về việc Giao nộp tài liệu, chứng cứ

-         Trong quá trình Tòa án giải quyết vụ việc dân sự, đương sự có quyền và nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án.

-         Trường hợp tài liệu, chứng cứ đã được giao nộp chưa bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc thì Thẩm phán yêu cầu đương sự giao nộp bổ sung tài liệu, chứng cứ.

-         Nếu đương sự không giao nộp hoặc giao nộp không đầy đủ tài liệu, chứng cứ do Tòa án yêu cầu mà không có lý do chính đáng thì Tòa án căn cứ vào tài liệu, chứng cứ mà đương sự đã giao nộp và Tòa án đã thu thập theo quy định tại Điều 96 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để giải quyết vụ việc dân sự.

Để xác minh chứng cứ do tôi cung cấp. Tôi kính đề nghị Quý Tòa trực tiếp thu thập chứng cứ tại ………………………………………để bảo đảm đủ cơ sở để giải quyết vụ việc được minh bạch, khách quan theo qui định của pháp luật.

Kính mong Quý tòa xem xét, giải quyết.

Trân trọng kính chào và cảm ơn !

 

 

 

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

 

 

___________________

Họ và tên:…………

Chức vụ:………….

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.