To: .................................................

From: ............................................

Subject: Resignation notice

 

Dear Mr/ Ms.................................

Please consider this email as a notice of my resignation from my position as …………………….. in your company. My last day of employment will be ……………………..

I decide to resign my employment because:

[Please specify the reasons]

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

I want to say thank to you and our company. It has been a pleasure working with you and your team over the time.

I wish you and the team all the best and look forward to staying in tough with you in the future. Please let me know what I can do in the next few days to help ease the transition. 

Sincerely, 

[PLEASE INSERT NAME]

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.