CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom - Happiness

 

GIẤY BẢO LÃNH

LETTER OF GUARANTEE

Người bảo lãnh (công dân Việt Nam hoặc đại diện Hội đoàn của người Việt Nam):

Guarantor (Vietnamese citizens or Vietnam's Association representative):

Họ tên: ............................................................................................................................

Full name: ...........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.....................................................................  Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: ................................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ trú hiện nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: .................................................................................

ID/Passport No.: .................................................................................................................

Nơi cấp: ...................................................................  Ngày cấp:........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

(Bản sao kèm theo/ Copy attached)

Với người đại diện của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài, ngoài những mục trên cần điền thêm:

With representative of the Association of the overseas Vietnam, in addition to the items on the need to fill more:

Tên Hội đoàn: .....................................................................................................................

Association name: ..............................................................................................................  

Chức vụ của bản thân trong Hội đoàn: ............................................................................

Position yourself in the association's: .............................................................................

Xin bảo lãnh người tên dưới đây người Việt Nam định nước ngoài:

Please guarantee the person named below is the Vietnam people settled abroad:

Họ tên: ............................................................................................................................

Full name: ...........................................................................................................................

Ngày tháng năm sinh:.........................................................  Giới tính: Nam/Nữ

Date of birth: .......................................................................... Sex: Male/Female

Nơi sinh: ..............................................................................................................................

Permanent residential address: .........................................................................................

Địa chỉ trú hiện nay: .....................................................................................................

Current residential address: ..............................................................................................

Số điện thoại: ......................................................................................................................

Tel: .......................................................................................................................................

Số Hộ chiếu hoặc Giấy tờ thường trú của nước ngoài: .................................................

Passport no. or foreign resident papers: ..........................................................................

Nơi cấp: ................................................................... Ngày cấp: ........................................

Issued by: ................................................................... Dated: ............................................

Những vấn đề cần trình bày thêm nếu :

These issues need further presentation if there:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

 

………….….., ngày …. tháng …. năm

  …………, date ..…… month…..… year….…

 

NGƯỜI BẢO LÃNH

GUARANTOR

( ghi họ tên)

(sign and full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.