CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20..

GIẤY BIÊN NHẬN

 

Giấy Biên Nhận này (Sau đây gọi là “Giấy Biên Nhận”) được lập ngày….tháng….năm 2017 bởi:

BÊN GIAO TIỀN: ...............................................................................................................................

CMND/MST: .................................................................................................................................................

Địa Chỉ:..........................................................................................................................................................

Đại diện bởi:...................................................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên Giao

BÊN NHẬN TIỀN: .............................................................................................................................

CMND/MST: .................................................................................................................................................

Địa Chỉ:..........................................................................................................................................................

Đại diện bởi:...................................................................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên Nhận

 

Bên giao sau đây xác nhận đã giao cho Bên Nhận và Bên Nhận xác nhận đã nhận từ Bên Giao số tiền là:

.......................................................................................................................................................................            

(Bằng chữ: ....................................................................................................................................................)

Vào lúc…..giờ….ngày….tháng….năm 2018.

 

Mục đích giao nhận tiền: ............................................................................................................................  

Giấy Biên Nhận này được lập thành 2 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 1 bản làm cơ sở thực hiện.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

 

 

 

 

 

Họ và tên:........................................................

 

Chức vụ:........................................................

 

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

 

 

 

 

 

Họ và tên:........................................................

 

Chức vụ:........................................................

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.