SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

CERTIFICATE OF CAPITAL CONTRIBUTION

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

No./Số. (1)..........................

 (The……....... dated………………….........…)

(2)(Cấp lần…….ngày……tháng……năm……)

 

Name of the company: .................................................................................................................

Tên công ty: (3).............................................................................................................................

Address of the head office:...........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: (4)................................................................................................................

Enterprise Registration Certificate No.    ............................   issued by the Department of Planning and Investment of       ……………………..on ................................................................

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số : (5)................................ do Sở Kế Hoạch Đầu Tư(6)…………………………..cấp ngày…. tháng … năm 20….

Registered Charter Capital:...........................................................................................................

Vốn điều lệ đăng ký: (7)................................................................................................................

(hereinafter referred to as “Company”/sau đây gọi là “Công Ty”)

 

It is hereby certified that/Công Ty xác nhận tại Chứng Nhận này rằng: 

The member/shareholder of the Company:

Thành viên/cổ đông của Công Ty:

Ms./(Mr.)..........................................., with the following information :

Bà/(Ông)(8)........................................, với các thông tin chi tiết như sau:

ID/ Passport number: ...................................................................................................................

Số CMND/Hộ Chiếu:....................................................................................................................

Nationality:...................................................................................................................................

Quốc tịch: .....................................................................................................................................

Permanent residential address: .....................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................

 

Name of Company:.....................................................................................................................

Công ty (9)....................................................................................................................................

Enterprise Registration Certificate No. ............................ issued by the Department of Planning and Investment of             ……………………..on ...............................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.........................................do Sở Kế hoạch và Đầu tư               

.................................................................................................. cấp ngày.....................................

Address of the head office:...........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Has fully contributed ........% of the Charter Capital of the Company at the value of VND.......

......................................................................................................................................................

(in words: ..................................................................................................................................... )

 Đã góp đủ (10) .........% Vốn Điều Lệ của Công Ty có giá trị (11)..................................... VND

(bằng chữ: .................................................................................................................................... )

Mode of capital contribution: .......................................................................................................

Phương thức góp vốn(12): ...........................................................................................................        

Giấy chứng nhận này được ký hợp lệ và đóng dấu Công Ty vào ngày (13)................................
This certificate has been duly signed and sealed with the seal of the Company on....................      ​

Giấy chứng nhận này được lập thành hai (02) bản gốc, một (01) bản cấp cho thành viên/cổ đông góp vốn, một (01) bản lưu ở hồ sơ công ty.

This certificate is made in two (02) original copies, one (01) kept by the member, one (01) for filing at the Company.

 

 

 

ON BEHALF OF ....................................

ĐẠI DIỆN CHO ......................................

 

 

______________________________

Name/Họ tên: ...........................................

Position/Chứcvụ(14): ...............................

HƯỚNG DẪN GHI THÔNG TIN:

(1)    Ghi ký hiệu số văn bản theo chế độ quản lý văn bản của Công ty

(2)    Ghi ngày cấp văn bản để dùng làm cơ sở tham khảo trong trường hợp cấp nhiều giấy chứng nhận phần vốn góp.

(3)    Ghi tên của Công ty theo tên trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp.

(4)    Ghi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ trụ sở chính trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp.

(5)    Ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

(6)    Ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ( chú ý: cơ quan cấp có thể là tỉnh/ thành phố/ ban quản lý khu công nghiệp...).

(7)    Ghi số vốn điều lệ đăng ký theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp.

(8)    Trường hợp thành viên góp vốn là cá nhân: Ghi rõ tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, quốc tịch, địa chỉ thường trú.

(9)    Trong trường hợp thành viên góp vốn là tổ chức thì cần ghi rõ các thông tin về tên doanh nghiệp, các thông tin về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính.

(10) Ghi rõ phần vốn góp của thành viên (chiếm bao nhiêu % trong tổng giá trị phần vốn góp).

(11) Ghi rõ phương thức góp vốn là tiền mặt/chuyển khoản/tài sản (ghi cụ thể là tài sản gì)

(12)  Ghi giá trị phần vốn góp (chú ý ghi theo giá trị góp vốn thực tế tại thời điểm cấp giấy chứng nhận này).

(13)  Ngày ký và đóng dấu Giấy chứng nhận này.

(14) Người có thẩm quyền kí giấy này là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.