LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY NAME

QUI TRÌNH

ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC NHÂN VIÊN

STAFF EVALUATION PROCESS

Mã tài liệu/ Code: 

Phiên bản/ Version:

Ngày ban hành/ Date of issue:

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CỘNG ĐIỂM

AN APPLICATION FOR PLUS POINTS

Tháng/Month......../20...

(Áp dụng cho toàn Công ty/ Apply for the whole company)

1. Thời gian/ Time

 

2. Nội dung sự việc/ Content of the incident:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phương án xử lý, giải quyết/ Plan of handling and settlement:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Đề nghị cộng điểm/ Suggested points:

STT/

NO

Họ tên/

Full name

Bộ phận/

Department

Số điểm cộng/

Minus Point

Diễn giải/

Interpretation

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5. Ý kiến kết luận/ Concluding comments:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

NGƯỜI LẬP

FORM MAKER

(Ký, ghi họ tên)

(sign, full name)

 

 

QUẢN LÝ

MANAGER

(Ký, ghi họ tên)

(sign, full name)

 

 

PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE

(Ký, ghi họ tên)

(sign, full name)

 

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký, ghi họ tên)

(sign, full name)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.