LOGO

TÊN CÔNG TY

COMPANY’S NAME

Địa chỉ/ Adress:…

Điện thoại/ Phone:…     Email:…

Mã tài liệu/ Code:…

Phiên bản/ Version:….

Ngày ban hành/ Date of issuance:…

Trang/ Page:…

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

SALARY INCREASE PROPOSAL LETTER

 

Kính gửi/ Respectfully to: Ban Giám đốc công ty/ The Board of Director;

 Phòng nhân sự/ Human Resource Department.

Đề nghị Ban Giám Đốc xem xét tăng lương cho công nhân viên như sau:

Suggested The Board of Director to consider increasing salary for employees as follow:

Stt/ No

Họ tên/ Full name

Mã số nhân viên/ Employees Code

Bộ phận/ Department

Mức đang hưởng/ Current Salary

Mức đề xuất/ Salaries proposed

Lý do/ Reason

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý kiến phòng nhân sự/ Opinion of Human Resource Department:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ý kiến của giám đốc/ Opinion of Director:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Ngày… tháng…năm…

[Date]

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

PROPONENT

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

PHÒNG NHÂN SỰ

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(ký, họ và tên)

(Sign, full name)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.