[Logo Công Ty]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/…./….

                                     

                                 ……., ngày ..… tháng…... năm 20....

 

GIẤY MỜI

V/v: ………………………………………(1)

 

Kính gửi: ………………………………………..(2)

 

Công ty..................................... trân trọng kính mời: ................................................................. (3)

Tới dự             : ................................................................................................................................ (1)

Nội dung        : ................................................................................................................................ (4)

Thời gian       : …./….. ngày (5), bắt đầu (khai mạc) từ …….giờ, ngày ................................. (6)

Địa điểm        : ................................................................................................................................ (7)

Đề nghị khác: ................................................................................................................................. (8)

 

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ……….

- Lưu VP.

 

<CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ> (9)

 

 

Họ và Tên

 

 

Hướng dẫn điền văn bản:

(1) Điền tên cuộc họp, hội nghị hoặc tóm tắt nội dung làm việc (ghi chữ in thường, đậm).

(2) Ghi tên tổ chức hoặc cá nhân cần mời.

(3) Ghi đại diện Quý cơ quan, Quý đại diện hoặc Ông(Bà).

(4) Ghi nội dung công việc chi tiết (nếu cần).

(5) Điền buổi hoặc ngày.

(6) Ghi thêm “thứ …” nếu cần thiết, ghi từ ngày … đến ngày … nếu nhiều ngày.

(7) Ghi cụ thể địa điểm như tầng, phòng (hội trường), tên cơ quan và địa chỉ.

(8) Ghi những nội dung cần lưu ý như mang theo giấy mời, tài liệu, trang phục, đăng kí nơi ăn nghỉ, đề nghị đến đúng giờ, đúng thành phần. Trong trường hợp cần xác nhận người tham dự thì có thể ghi: Vui lòng xác nhận trước…. giờ, ngày … với ông(bà) … theo số điiện thoại… fax … email …

(9) Ghi chức vụ của người ký

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.