CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

—====&==—==

GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ ([*])

Kính gửi : ....................................................................

1.      Người từ chối nhận di sản thừa kế:

-         Họ và tên: ..............................................................................................................

-         Sinh ngày:...............................................................................................................

-         Hộ chiếu/Thẻ xanh số:............................................................................................

-         Ngày cấp:................................................................................................................

-         Nơi cấp:..................................................................................................................

-         Địa chỉ :..................................................................................................................

-         Điện thọai...............................................................................................................

2.      Người để lại di sản thừa kế :

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tôi được thừa kế một phần di sản của ông/ bà/ cha/ mẹ/ vợ/ chồng (nêu rõ mối quan hệ với người để lại di sản), là:

-         Họ và tên:...............................................................................................................

-         Sinh ngày:..................... chết ngày:........................................................................

-         Nơi thường trú trước khi chết:...............................................................................

-         Di sản thừa kế gồm:................................................................................................

3.      Nội dung:

-         Bằng giấy này, tôi tự nguyện từ chối nhận phần di sản mà tôi được thừa kế nêu trên.

-         Tôi cam đoan việc từ chối di sản thừa kế này là hoàn toàn tự nguyện, không kèm theo điều kiện gì, và không nhằm trốn tránh việc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

-         Tôi cũng cam đoan từ nay về sau không khiếu nại và tranh chấp di sản nêu trên.

-         Tôi đã đọc lại, hiểu rõ nội dung Văn bản từ chối nhận di sản này và tự nguyện ký tên dưới đây.

 

.............ngày............. tháng...........năm........

NGƯỜI TỪ CHỐI DI SẢN THỪA KẾ

(ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

[*] Lưu ý: Theo quy định của pháp luật, việc từ chối di sản thừa kế chỉ được thực hiện trong vòng sáu (06) tháng kể từ ngày người để lại di sản chết. Nếu đã quá thời hạn 06 tháng, Quý vị không thể làm giấy từ chối di sản mà có thể làm giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền giải quyết di sản thừa kế.


 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.