TÊN CÔNG TY

[LOGO]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

................, ngày ... tháng .....năm 2017

 

GIẤY UỶ QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÀY ..../.../.......

---------------------------------------

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

BÊN ỦY QUYỀN(BÊN A):

-          Họ và tên                          :......................................................................................................................................................

-          CMND/ Hộ chiếu số        :.................................. ngày cấp:.....................nơi cấp:................................................................

-          Địa chỉ                               :......................................................................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................................................................

-          Chức vụ                            :           Thành viên HĐQT

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

-          Họ và tên                          :......................................................................................................................................................

-          CMND/ Hộ chiếu số        :.................................. ngày cấp:.....................nơi cấp:................................................................

-          Địa chỉ                               :......................................................................................................................................................

-          Điện thoại                         :......................................................................................................................................................

ĐIỀU 1: NỘI DUNG UỶ QUYỀN

Bên A đồng ý ủy quyền cho Bên B thay mặt Bên A dự họp Hội Đồng Quản Trị ngày .../.../...... của Công ty Cổ phần .................... để thực hiện quyền biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị về các nội dung của cuộc họp theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này.

Bên B cam kết thực hiện nghiêm chỉnh nội dung ủy quyền và không được ủy quyền cho Bên thứ ba.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN UỶ QUYỀN

Giấy ủy quyền này có thời hạn từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày ..../........ của Công ty Cổ Phần ................. kết thúc.

Bên A chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau. Chúng tôi cam kết trước pháp luật về nội dung uỷ quyền này.

Giấy uỷ quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

 

BÊN ỦY QUYỀN


 

 

Họ và tên:...........................................................

Chức vụ:.............................................................

 

Lưu ý: Khi tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị, Bên được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị và bản sao CMND hoặc hộ chiếu

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.