Thế giới luật - đây là biểu mẫu giấy uỷ quyền tham gia tố tụng  sử dụng trong trường hợp bên ủy quyền ủy quyền bên được ủy quyền thay mặt mình tham gia tố tụng.
 

CÔNG TY …

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày.... tháng ... năm 20.., tại địa chỉ .................................................... Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

CÔNG TY          :

GCNĐKDN số   :                                                                                                                             

Địa chỉ              :

Điện thoại         :              

Đại diện            : . ..........................................., chức vụ: Giám đốc, đại diện theo pháp luật

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Họ và tên          :

Năm sinh          :

Số CMND         :                    , cấp ngày:                  , nơi cấp: CA

Địa chỉ              :

Chức vụ           :

Điện thoại        : 0

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Nội dung ủy quyền:

Bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A làm việc với Tòa án cấp sơ thẩm, Tòa án cấp phúc thẩm, đại diện làm việc với Viện kiểm sát nhân dân các cấp, cơ quan thi hành án các cấp và các cơ quan có thẩm quyền để tham gia quá trình tố tụng, hòa giải, xét xử, các hoạt động tố tụng khác trong vụ án tranh chấp yêu cầu thanh toán nợ với Bên B, căn cứ theo quy định pháp luật;

Bên B được quyền nộp đơn khởi kiện, nộp tạm ứng án phí và nhận lại tạm ứng án phí (nếu có); đưa ra yêu cầu khởi kiện bổ sung, rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện; được quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời; được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm; yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án đã có hiệu lực pháp luật; được quyền yêu cầu thi hành án;

Bên B được quyền đại diện Bên A yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ để sử dụng trong quá trình tham gia giải quyết vụ việc;

Bên B được quyền tham gia nộp và nhận hồ sơ; được cung cấp chứng cứ; được trình bày ý kiến trong quá trình hòa giải, xét xử tại tòa; được bổ sung, trích lục các chứng từ liên quan đến vụ kiện nêu trên;

Bên B được đại diện Bên A thực hiện các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm khác của nguyên đơn trọng vụ án nêu trên theo quy định pháp luật.

2. Phạm vi ủy quyền: Bên B được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền. Bên B được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật qui định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên.

3Thù lao ủy quyền:

4Thời hạn ủy quyền: Thời hạn ủy quyền là kể từ ngày văn bản ủy quyền này được ký đến khi vụ án kết thúc bằng một bản án có hiệu lực; văn bản ủy quyền này có thể chấm dứt hiệu lực trước thời hạn nếu có văn bản ủy quyền khác có hiệu lực thay thế.

5. Cam kết của các bên:

Bên A xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định do Bên B nhân danh Bên A thực hiện nội dung ủy quyền trên đây.

Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B.

            BÊN NHẬN UỶ QUYỀN                                           BÊN ỦY QUYỀN                                  

 

                                  

                                  

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.