Tên Công Ty

Name of company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

CERTIFICATION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN..............................

Re: ATTENDING GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2017 OF……………...…JOINT STOCK COMPANY

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN....................................

Kindly attention: THE BOARD OF DIRECTORS OF  ……… JOINT STOCK COMPANY

Tôi tên là:......................................................................................................................................................................................

Full name of shareholder:.............................................................................................................................................................

CMND số:...................................................... do CA:................................................. cấp ngày:..................................................

ID No.:............................................................ issued by:............................................ dated:......................................................

Hoặc Hộ chiếu số:.......................................... nơi cấp................................................ ngày cấp:................................................

Or Passport No.:............................................ Issued by:............................................ dated:......................................................

Địa chỉ thường trú:.....................................................................................................................................................................            

Permanent Residential Address:..............................................................................................................................................

Chổ ở hiện tại:..........................................................................................................................................................................

Current Residential Address:....................................................................................................................................................

Số điện thoại:...............................................................................................................................................................................

Telephone:.................................................................................................................................................................................            

Hiện là chủ sở hữu...................................... cổ phần tại Công ty cổ phần....................................................................................

The Owner of................................................ shares at ........................................................................... Joint Stock Company

Bằng văn bản này, tôi xác nhận sẽ đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2017 theo thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông vào ngày................................ 

Hereby, I confirm to attend the General Meeting of Shareholders in 2017 according to the notice of General Meeting of Shareholders dated....................................................................

 

 

………………….,ngày..……tháng..……năm 2017

…..…………., dated……………………….2017

 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Signature and full name)

 

 

                                                                                                       

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.