MẪU HCTL-9 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 07-2007- TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại - Bộ Tài chính 

(SỞ THƯƠNG MẠI)
       Số: ...............

V/v chấp thuận đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

......., ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: …………………............

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại;

Trả lời công văn số .......... ngày ... tháng ... năm ... của (tên thương nhân) về việc tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật tại hội chợ, triển lãm thương mại (tên hội chợ/triển lãm thương mại), Sở Thương mại chấp thuận (tên thương nhân) tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật, với các nội dung sau:

 - Tên gian hàng trưng bày hàng giả/hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ: ..................................................
 - Loại hàng hóa trưng bày (chi tiết): ..........................................................................................................
 - Số lượng hàng hóa trưng bày (chi tiết cho từng loại hàng hoá): .............................................................
 - Thời gian trưng bày: ................................................................................................................................

(Tên thương nhân) có trách nhiệm:

 - Niêm yết rõ những thông tin về sản phẩm trên hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ khi trưng bày.
 - Thực hiện đúng các quy định của Luật Thương mại, Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại và các quy định khác có liên quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,....

 

GIÁM ĐỐC

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.