Mẫu HK04 PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……./TTTĐ

 

 

 

PHIẾU THÔNG TIN THAY ĐỔI VỀ HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

(Phần chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú)

Kính gửi: ………………………………………

1. Họ và tên người có thay đổi (1):................................................................................................

2. Họ và tên gọi khác (nếu có):.....................................................................................................

3. Ngày, tháng, năm sinh: …...../......…/…......... 4. Giới tính:....................................................

5. Nơi sinh:.......................................................................................................................................

6. Nguyên quán:..............................................................................................................................

7. Dân tộc: …...............……………….8. Tôn giáo:…………… 9. Quốc tịch:.......................

10. CMND số:…………………………… 11. Hộ chiếu số:.....................................................

12. Hồ sơ hộ khẩu số:……………………. 13. Sổ hộ khẩu số:................................................

14. Nơi thường trú:..........................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

15. Họ và tên chủ hộ:……………….............................…….. 16. Quan hệ với chủ hộ:.........

...........................................................................................................................................................

17. Nơi thường trú trước khi chuyển đến:...................................................................................

...........................................................................................................................................................

18. Họ và tên chủ hộ:………….............................…………. 19. Quan hệ với chủ hộ:..........

...........................................................................................................................................................

NỘI DUNG THAY ĐỔI (2)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ (Nếu có)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 


CÁN BỘ LẬP PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

………, ngày….tháng….năm….
TRƯỞNG CÔNG AN:…………….
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi đầy đủ, rõ ràng những nội dung thay đổi về hộ khẩu, nhân khẩu.

Ghi chú: Lập 02 bản, một bản chuyển cho cơ quan đăng ký, quản lý cư trú cần thông báo, một bản lưu tại nơi lập Phiếu.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.