Mẫu HK05 PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

………………

………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:……./TV

 

 

 

PHIẾU KHAI BÁO TẠM VẮNG

(Phần cấp cho người tạm vắng)

1. Họ và tên (1):................................................................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…......... 3. Giới tính:……… ...........................................

4. Quốc tịch:....................................................................................................................................

5. CMND s:……………………….. 6. Hộ chiếu số:................................................................

7. Nơi thường trú/ tạm trú (2):.........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

8. Tạm vắng từ ngày, tháng, năm://đến ngày//

9. Lý do tạm vắng và nơi đến (3):..................................................................................................

...........................................................................................................................................................

……., ngày … tháng … năm ….
TRƯỞNG CÔNG AN…………
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày … tháng … năm ….
NGƯỜI KHAI BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

____________

(1) Viết chữ in hoa đdấu. (2) Nếu ghi nơi thường trú thì gạch nơi tạm trú và ngược lại (3) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.