CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 

 

 

 

 

SỔ TẠM TRÚ

SỐ: ..............................

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG AN TỈNH/TP………………..

 

SỔ TẠM TRÚ

 

Họ và tên chủ hộ:.......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Nơi tạm trú:.................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Tạm trú đến ngày……tháng……năm……

 

 

 

Ngày……tháng…..năm…..
TRƯỞNG CÔNG AN…….
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Sổ có giá trị đến ngày….... tháng ….... năm..............

Sổ đăng ký tạm trú số:….............…. Tờ số:……….....

 

Mẫu HK09A ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

NHỮNG ĐIỀU CẦN CHÚ Ý

1- Sổ tạm trú được cấp cho hộ gia đình đã đăng ký tạm trú, có giá trị xác định nơi tạm trú của công dân và có thời hạn tối đa hai mươi bốn tháng kể từ ngày cấp. Trong thời hạn ba mươi ngày trước ngày hết thời hạn tạm trú, chủ hộ hoặc người trong hộ đến cơ quan Công an nơi cấp sổ để làm thủ tục gia hạn.

2- Sổ tạm trú bị hư hỏng thì được cấp đổi, bị mất hoặc hết thời hạn thì được cấp lại. Trường hợp đến tạm trú tại xã, phường thị trấn khác thì phải thực hiện đăng ký lại.

3- Sổ tạm trú do Bộ Công an in và phát hành để sử dụng thống nhất trong toàn quốc.

4- Khi có những thay đổi trong sổ tạm trú, chủ hộ hoặc người trong hộ phải đến cơ quan đăng ký tạm trú làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú theo quy định.

5- Chủ hộ hoặc người trong hộ có trách nhiệm xuất trình sổ tạm trú khi cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu. Chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người có tên trong sổ tạm trú được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định.

6- Nghiêm cấm việc thuê, cho thuê, làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung, tự viết thêm thông tin vào sổ tạm trú.

7- Công dân cần kiểm tra kỹ các thông tin đã đăng ký, điều chỉnh trước khi nhận sổ.

 

GIA HẠN TẠM TRÚ

 

Gia hạn tạm trú đến ngày.........…tháng….....năm……............

 

 


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

GIA HẠN TẠM TRÚ

 

Gia hạn tạm trú đến ngày.........…tháng….....năm……............

 


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

 

8

CHỦ HỘ

Họ và tên:.......................................................................................................................

Họ và tên gọi khác (nếu có):.......................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…....... Giới tính:...............................................

Nguyên quán:.................................................................................................................

Dân tộc:…………….................….. Quốc tịch:........................................................

Nghề nghiệp, nơi làm việc:..........................................................................................

Nơi thường trú:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:…………………………….....................

………………………………………………………………….................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

1

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:……..

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Họ và tên gọi khác (nếu có): …………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…............Giới tính: ………………………..

Nguyên quán:…………………………………................……………………..

Dân tộc:………….................. Quốc tịch: ……………………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc: ……………………………………………………

Nơi thường trú:...............................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:………………………….........................

……………………………………………………………............................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

2

 

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung:………………………………………………….......................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

               

 


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI

Nội dung:………………………………………………….......................

………………………………………………………………...................

………………………………………………………………...................

………………………………………………………………....................

 


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

7

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:……..

Họ và tên:………………………………………………….....................

Họ và tên gọi khác (nếu có):……………………...................………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…............Giới tính:………………

Nguyên quán:…………………………………................…………….

Dân tộc:………….................. Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……................……………………………

Nơi thường trú:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:………………………….........................

……………………………………………………………............................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

6

 

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:……..

Họ và tên:………………………………………………….....................

Họ và tên gọi khác (nếu có):……………………...................………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…............Giới tính:………………

Nguyên quán:…………………………………................…………….

Dân tộc:………….................. Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……................……………………………

ơi thường trú:..................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:………………………….........................

……………………………………………………………............................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

3

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:……..

Họ và tên:………………………………………………….....................

Họ và tên gọi khác (nếu có):……………………...................………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…............Giới tính:………………

Nguyên quán:…………………………………................…………….

Dân tộc:………….................. Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……................……………………………

Nơi thường trú:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:………………………….........................

……………………………………………………………............................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

4

 

QUAN HỆ VỚI CHỦ HỘ:……..

Họ và tên:………………………………………………….....................

Họ và tên gọi khác (nếu có):……………………...................………..

Ngày, tháng, năm sinh: ….../...…/…............Giới tính:………………

Nguyên quán:…………………………………................…………….

Dân tộc:………….................. Quốc tịch:……………………………..

Nghề nghiệp, nơi làm việc:……................……………………………

Nơi thường trú:...............................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đã tạm trú liên tục từ ngày …../……/…… đến ngày: …./…./…..

tại: ……………………………………………..


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Lý do xóa đăng ký tạm trú:………………………….........................

……………………………………………………………............................


CÁN BỘ ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày….tháng…năm….
TRƯỞNG CÔNG AN……
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

5

       

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.