CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

                                       HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG      

 

-                 Căn cứ vào Luật Kinh doanh bất động sản số 66//2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan;

-                 Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hợp đồng thuê nhà xưởng nhà (Sau đây gọi là “Hợp đồng”) được ký kết vào ngày …, bởi:

BÊN CHO THUÊ:

CÔNG TY ............................................................................................................

MSDN: ...............................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại ...............................................  Fax: ...............................................................

Tài khoản:....................................... Tại: ...................................... Ngân hàng:..................

Đại diện: .............................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A

BÊN THUÊ:

CÔNG TY ............................................................................................................

MSDN: ...............................................................................................................................

Địa chỉ: ...............................................................................................................................

Điện thoại...............................................  Fax: ................................................................

Tài khoản:....................................... Tại: ...................................... Ngân hàng:..................

Đại diện: .............................................................................................................................

Chức vụ: .............................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên B

XÉT RẰNG:

-              Bên A là chủ sở hữu nhà xưởng theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà xưởng số …….. do ………… cấp ngày ……. cho bên A và nay bên A có nhu cầu cho thuê toàn bọ nhà xưởng này;

-              Bên B là công ty ……………. Có nhu cầu thuê nhà xưởng của bên A để tiến hành sản xuất kinh doanh.

Hai Bên đồng ý ký kết Hợp đồng thuê nhà xưởng này với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

1.1.      “Hợp đồng thuê nhà xưởng” được hiểu là Hợp đồng này cùng các Phụ lục đính kèm (nếu có), ghi nhận sự thỏa thuận được ký kết giữa bên A cùng bên B để thuê NHÀ XƯỞNG cùng với máy móc, thiết bị và các thỏa thuận khác được ghi nhận trong Hợp đồng này;

1.2.       “Máy móc thiết bị” được hiểu là toàn bộ máy móc thiết bị hiện có trong NHÀ XƯỞNG vào thời điểm ký kết Hợp đồng này. Chi tiết được liệt lê tại Phụ lục 2 của Hợp đồng này; máy móc thiết bị được xem là một bộ phận thống nhất, không tách rời khỏi NHÀ XƯỞNG và không được xem là đối tượng cho thuê độc lập.  

1.3.       “Thời hạn của Hợp đồng” hay “Thời hạn thuê” được hiểu là thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng hay thời hạn thuê NHÀ XƯỞNG, bao gồm cả thời gian gia hạn (nếu có);

1.4.       “Bên thuê lại” được hiểu là bất cứ ai không phải là bên A và bên B;

1.5.      “ngày”“tháng” được tính theo quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015;

1.6.      “Vi phạm nghĩa vụ” được hiểu là một Bên không thực hiện đúng nghĩa vụ/cam kết của mình theo Hợp đồng này. Ngoài các chứng cứ chứng minh cho sự vi phạm, một Bên sẽ chỉ bị xem là vi phạm nghĩa vụ khi: (i) nhận được thông báo của Bên kia rằng mình vi phạm một nghĩa vụ/cam kết; và (ii) Đồng ý với Thông báo đó thông qua một Thông báo xác nhận hay không có phản hồi cho Bên kia rằng mình không vi phạm nghĩa vụ/cam kết trong thời hạn ….. ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo;

1.7.       “Chế tài” được hiểu là hình thức (i) Phạt vi hạm và (ii) Bồi thường thiệt hại. Theo đó, Bên Vi phạm nghĩa vụ phải gánh chịu các hậu quả bất lợi theo quy định trong Hợp đồng này, trừ trường hợp Bất khả kháng.

ĐIỀU 2: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý thuê và bên B đồng ý cho thuê NHÀ XƯỞNG cùng MÁY MÓC THIẾT BỊ đi kèm có các đặc điểm cụ thể như sau:

2.1         Tổng diện tích của NHÀ XƯỞNG cho thuê là ……..m2 gồm:

-       Tòa nhà dùng Xưởng sản xuất và Nhà kho có diện tích: ……..m2;

-       Nhà ăn có diện tích: ……..m2;

-       Các nhà vệ sinh cùng với khung viên cảnh quan có diện tích: ……..m2;

Chi tiết kết cấu Nhà và Khuôn viên được thể hiện trong Phụ lục 1: Bản vẽ đính kèm Hợp đồng này.

2.2         Máy móc thiết bị:

Chủng loại, số lượng, chất lượng, xuất xứ của máy móc thiết bị được liệt kê chi tiết tạo Phụ lục 2 kèm theo Hợp đồng này.

2.3         Bên B đảm bảo quyền cho thuê NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ của bên B là hợp pháp và cam kết cho bên A được sử dụng NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ một cách trọn vẹn, riêng biệt, không cần sự chấp thuận của bên B nếu sử dụng đúng mục đích thuê tại Điều 3.

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH THUÊ     

Bên A ký kết thuê NHÀ XƯỞNG cùng MÁY MÓC THIẾT BỊ này với mục đích sản xuất, kinh doanh.

ĐIỀU 4: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG VÀ GIA HẠN

4.1.       Thời hạn của Hợp đồng là ……….. năm;

4.2.       Hợp đồng sẽ không bị chấm dứt trong vòng ….. năm kể từ ngày ký, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Sau thời hạn này, Hai Bên đều có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn nhưng phải báo cho Bên kia ít nhất ……… trước ngày dự định chấm dứt;

4.3.       Ít nhất …….. trước ngày hết Thời hạn thuê, bên B hoặc bên A sẽ gửi chi Bên kia một Thông báo gia hạn Hợp đồng, trong đó, giá thuê NHÀ XƯỞNG sẽ được thương lượng lại dựa trên giá thị trường. Trong vòng …… ngày kể từ ngày nhận được Thông báo, Bên nhận được Thông báo phải có văn bản trả lời về việc chấp thuận gia hạn hay không gia hạn. Trường hợp cùng đòng ý gia hạn, Hai Bên sẽ ký bản Phụ lục về việc gia hạn Hợp đồng. Trường hợp bên A hoặc bên B không gửi Thông báo trả lời thì Hợp đồng sẽ mặc nhiên kết thức vào ngày hết hạn của Hợp đồng;

4.4.       Ngày bàn giao NHÀ XƯỞNG và máy móc thiết bị là ngày …. tháng …. năm …… vào ngày bản giao NHÀ XƯỞNG và MÁY MÓC THIẾT BỊ, Hai Bên sẽ tiến hành lập và ký Biên bản bàn giao NHÀ XƯỞNG  và MÁY MÓC THIẾT BỊ;

Ngày bàn giao NHÀ XƯỞNG theo quy định tại khoản này có thể sớm hơn hoặc muộn hơn ….. ngày kể từ ngày đến hạn.

ĐIỀU 5: TIỀN THUÊ, THANH TOÁN VÀ XUẤT HÓA ĐƠN GTGT

5.1         Tiền thuê NHÀ XƯỞNG:

-       Giá thuê: ..............VND/tháng (Bằng chữ: .............................................cho một tháng) đã bao gồm thuế GTGT;

-       Tiền thuê NHÀ XƯỞNG đã bao gồm tất cả các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan.

5.2         Phương thức thanh toán:

-       Bên B có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

-      Trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, bên B sẽ thanh toán cho bên B khi đến hạn thanh toán bằng hình thức chuyển tiền điện tử vào tài khoản ngân hàng tương ứng được đề xuất của bên B.

5.3         Xuất hóa đơn GTGT:

-       Trong thời hạn ..... ngày làm việc kể từ ngày nhận được tiền thuê NHÀ XƯỞNG trong tháng, bên A phải xuất Hóa đơn GTGT và gửi cho bên B;

-      Hóa đơn được xuất phải ghi rõ nội dung xuất Hóa đơn là “......................” với tổng số tiền bằng đúng giá thuê trong tháng.

ĐIỀU 6: SỬA CHỮA VÀ HOÀN TRẢ NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ

6.1         Bên B thông báo ngay cho bên A mọi hỏng hóc đã xảy ra hoặc có thể xảy ra cho NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ theo quan sát bình thường của bên B và được quyền yêu cầu bên A sửa chữa mà không do lỗi của bên B; bên A phải tiến hành sửa chữa trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi nhận được Thông báo. Việc sửa chữa nếu có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của bên B thì phải báo trước, nếu không sẽ phải bồi thường các thiệt hại phát sinh;

6.2         Thông báo cho bên A trong trường hợp bên B có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, nâng cấp NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ. Bên A chỉ được phản đối khi có lý do chính đáng. Những thay đổi sau khi sửa chữa không cần phải được dỡ bỏ hoặc khôi phục lại như trình trạng ban đầu khi kết thúc Hợp đồng, mọi thay đổi sẽ trở thành tài sản của bên A khi bên B trả lại NHÀ XƯỞNG mà bên A không phải bồi hoàn chi phí cho bên B, trừ trường hợp bên A chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn không do lỗi của bên B;

6.3         Bàn giao lại NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ cho bên A ngay khi hết Thời hạn thuê hoặc khi Hợp đồng này chấm dứt trước thời hạn bằng văn bản bàn giao được thỏa thuận và ký bởi Hai Bên.

ĐIỀU 7: CHO THUÊ LẠI NHÀ XƯỞNG

7.1         Bên B được quyền cho thuê lại NHÀ XƯỞNG cho Bên thứ ba khi thỏa mãn các điều kiện sau:

-       Thông báo cho bên A trước ít nhất …… ngày kể từ ngày dự định cho thuê lại;

-     Bên thứ ba đồng ý cam kết với bên A tiếp tục thực hiện thay cho bên B đầy đủ các các quyền và nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

7.2         Khi đáp ứng các điều kiện tại Điều 7.1 của Hợp đồng này thì bên B, bên A và Bên thứ ba sẽ lập một Phụ lục Hợp đồng để thể hiện việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của bên B cho Bên thứ ba.

ĐIỀU 8: HẠ TẦNG, ĐIỆN, NƯỚC, VIỄN THÔNG

8.1         Bên A có trách nhiệm đảm bảo cung cấp điện, liên tục và ổn định cho hoạt động của bên B trong Thời gian thuê, trừ trường hợp bất khả kháng;

8.2         Tất cả NHÀ XƯỞNG đều được trang bị hệ thống đền chiếu sáng cho sản xuất, hệ thống điện, điện thoại và internet. Bên B phải tự trả các khoản chi phí này khi sử dụng;

8.3         Bên A sẽ cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho bên B trong Thời gian thuê, trừ trường hợp bất khả kháng.

ĐIỀU 9: CHẾ TÀI DO VI PHẠM NGHĨA VỤ

9.1         Phạt vi phạm:

-      Khi một Bên bị xem là Vi phạm nghĩa vụ sẽ chịu mức phạt tám phần trăm (08%) giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm;

-     Bên bị xem là Vi phạm nghĩa vụ sẽ phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên kia số tiền phạt trong thời hạn ......  ngày làm việc kể từ ngày bị xem là Vi phạm nghĩa v

9.2         Bồi thường thiệt hại:

-     Bên một Bên bị xem là Vi phạm nghĩa v dẫn đến gây thiệt hại cho Bên kia thì phải bồi thường đầy đủ giá trị thiệt hại bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên kia trong thời hạn ……. ngày làm việc kể từ ngày xác định được giá trị thiệt hại;

-      Giá trị bồi thường bằng Tiền hoặc có thể bằng Hiện vật nếu được Bên bị thiệt hại đồng ý.

ĐIỀU 10: BẢO HIỂM

10.1     Bằng chi phí của mình, bên B mua và duy trì bảo hiểm cho những tài sản, trang, thiết bị mà AHS lắp đặt và trang bị tại NHÀ XƯỞNG theo quy định của pháp luật;

10.2     Bằng chi phí của mình, bên A phải mua và duy trì bảo hiểm cho NHÀ XƯỞNG, MÁY MÓC THIẾT BỊ từ Công ty bảo hiểm của bên A hay Công ty bảo hiểm khác với điều kiện là giá trị thanh toán khi tình huống bảo hiểm phát sinh phải tối thiểu bằng giá trị theo sổ sách kế toán của các tài sản bị thiệt hại.

ĐIỀU 11: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

11.1     Hợp đồng này sẽ chấm dứt trong một hoặc các trường hợp sau đây:

-       Thời hạn thuê kết thúc mà không được gia hạn theo Điều 4 của Hợp đồng này;

-       Một trong Hai Bên bị phá sản, giải thể;

-       NHÀ XƯỞNG bị tiêu hủy hoặc hư hỏng đến mức hoàn toàn không thể sử dụng được;

-       Trường hợp bất khả kháng ngăn cản Hai Bên thực hiện Hợp đồng trong thời gian .... tháng liên tiếp;

-       Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn;

-       Các trường hợp khác theo quy định của Hợp đồng và pháp luật.

11.2     Khi chấm dứt Hợp đồng, Hai Bên sẽ ký Biên bản thanh lý Hợp đồng và thanh toán, hoàn trả cho nhau những nghĩa vụ, trách nhiệm vật chất còn thiếu (nếu có).

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1     Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa đổi nào đối với Hợp đồng này các Bên phải lập thành văn bản và nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký;

12.2     Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát dinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy địnhu của pháp luật có liên quan.

12.3     Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như hủy bỏ. Việc một hoặc mộ số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc hủy bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng;

12.4     Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của Các bên ký kết vào Hợp đồng;

12.5     Hợp đồng này sẽ tự động hết hiệu lực ngay sau khi các Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ trong Hợp đồng;

12.6     Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

ĐIỀU 13: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

13.1     Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản bằng tiếng Việt/Anh song ngữ, bên A giữ hai (02) bản và bên B giữ hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau;

13.2     Hợp đồng này bao gồm ba (03) Phụ lục như sau:

-       Phụ lục 01: Mô tả chi tiết NHÀ XƯỞNG – do bên A lập;

-       Phụ lục 02: Chi tiết MÁY MÓC, THIẾT BỊ – do bên A lập;

13.3     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ Ngày ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.