HỢP ĐỒNG SỐ : ........CĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI

1. Ông (Bà): ....................................................................sinh năm.......................

- Chứng minh nhân dân số:....................................... do:......................................

cấp ngày…………………..tháng……………………năm...................

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

- Diện tích đất chuyển đổi:          m2

- Loại đất:                      Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:

- Tờ bản đồ số:

- Thời hạn sử dụng đất còn lại:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:           do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm           

2. Ông (Bà): ...................................................................... sinh năm......................

- Chứng minh nhân dân số:.................. ……………..do:.....................................

cấp ngày..................tháng……………….năm

- Nghề nghiệp:

- Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………….

- Diện tích đất chuyển đổi:          m2

- Loại đất:                      Hạng đất (nếu có) ...............................

- Thửa số:

- Tờ bản đồ số:

- Thời hạn sử dụng đất còn lại:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:           do..........................................

cấp ngày............... tháng ............... năm           

3. Hai bên nhất trí thực hiện các cam kết sau đây :

a) Hai bên nhất trí chuyển đổi các thửa đất đã mô tả tại điểm 1, điểm 2 Phần I  hợp đồng này.

b) Chuyển đất cho nhau theo đúng diện tích, đúng hiện trạng, đúng thời gian và đầy đủ hồ sơ có liên quan đến thửa đất.

c) Nộp đầy đủ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính, thuế chuyển quyền sử dụng (nếu có). 

d) Bên nào không thực hiện đầy đủ những nội dung đã ký kết trong bản hợp đồng này do lỗi của mình thì bên đó phải bồi thường thiệt hại do lỗi gây ra theo quy định của pháp luật.

4. Quyền của bên thứ ba đối với thửa đất chuyển đổi (nếu có):

5. Thỏa thuận về tài sản gắn liền với thửa đất chuyển đổi (nếu có)

Hợp đồng này lập tại ...................ngày.... tháng.... năm ...... thành ........ bản và có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền dưới đây xác nhận.

 

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CHUYỂN ĐỔI
(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

1. Nội dung xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất chuyển đổi:

- Về giấy tờ sử dụng:

- Về hiện trạng thửa đất:

Chủ sử dụng đất:

Loại đất:

Diện tích:

Thuộc tờ bản đồ số:

Sồ thửa đất:

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:

 

Ngày . . . . tháng . . . . năm . . .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN ............
(ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.