TÊN CÔNG TY

 

 

Số/No:…../HĐB/NQ/20…

                                   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

 

 

……, ngày…tháng … năm 20…

Date ……………………….

 HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÉ MÁY BAY

AIRLINE TICKET PROVISION CONTRACT

 

-      Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015.

        Pursuant to The Civil code No. 91/2015/QH13 on November 24th 2015;

-      Căn cứ theo nhu cầu khả năng của hai bên

        Pursuant to the needs of the two parties.

Hôm nay, ngày .. tháng … năm 20.., chúng tôi gồm có:

Today, ……………, we include:

 

ĐẠI DIỆN BÊN A: (Bên cung cấp dịch vụ)

REPRESENTATIVE OF PARTY A: (The service provider)

Đơn vị                                    ​: .............................................................................................            

Đại diện/Representative     ​:  ............................................................................................

Chức vụ/Position                  : .............................................................................................

 Địa chỉ/Address                   ​: .............................................................................................

MST/Tax code                      ​: .............................................................................................

Tên tài khoản/Account holder: ........................................................................................

Số tài khoản/Account number: ........................................................................................

Điện thoại/Phone: ..............................................................................................................              

​Email           ​:  .......................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh số/Business license no: .............................................................

ĐẠI DIỆN BÊN B: (Bên sử dụng dịch vụ)

REPRESENTATIVE OF PARTY B: (Service user)

Đơn vị/Company                  : .............................................................................................

Đại diện/ Representative    : .............................................................................................    

Chức Vụ/Position                 : .............................................................................................  

Địa chỉ/Address                    : .............................................................................................

Điện thoại/Phone                 : .............................................................................................

Mã số thuế/Tax code           :  ............................................................................................

 

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với những điều khoản và điều kiện sau:

The parties agree to sign a contract with the following terms and conditions:

 

ĐIỀU 1ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP VÉ

ARTICLE 1: CONDITIONS ON THE PROVISION OF AIR TICKET

1.1    Bên A đồng ý cung cấp toàn bộ vé máy bay theo yêu cầu của bên B gửi qua cho bên A với số lượng và giá vé 2 bên đã thống nhất, với mức phí dịch vụ như sau:

1.1    Party A agrees to provide all air tickets as required by Party B sent to Party A with the number and price as agreed by the Parties and a service charge as follows:

-       .......................................................................................................................................

-       .......................................................................................................................................            

-       Phí dịch vụ Quốc tế các hãng hàng không khác  mức phí là ....% trên giá Net (giá không bao gồm thuế VAT)

        International Service charges to other airlines: ....% of the net price (VAT exclusive)

Phụ phí không hoàn lại trong trường hợp Hoàn vé

Service charge shall not be refundable in case of ticket return 

 1.2. Bên B đồng ý chọn bên A là nơi cung cấp vé máy bay cho toàn bộ yêu cầu của bên B với số lượng và giá thống nhất giữa 02 (hai) bên.

1.2.   Party B agrees to choose Party A to be the ticket provider for the entire demand of Party B with the number and price as agreed by the Party.  

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A:

ARTICLE 2: THE RESPONSIBILITIES OF PARTY A:

2.1    Đặt giữ chổ theo đúng danh sách và yêu cầu của bên B đã gởi

2.1.   To reserve places in accordance with the list of passengers and demands sent by Party B.

2.2    Xuất vé đầy đủ và chính xác sau khi bên B đã gởi xác nhận

2.2.   To provide enough tickets with accurate information after confirmed by Party B.

2.3    Bên A sẽ duy trì vé và booking theo đúng thời gian hãng quy định.

2.3.   Party A shall maintain the air tickets and bookings as regulated by the airlines.

2.4    Duy trì vé và booking cho đến lúc tất cả các vé đã sử dụng .

2.4.   Maintaining tickets and bookings until all tickets have been used.

2.5.   Xử lý tất cả những tình huống, sự cố, trục trặc xảy ra (nếu có) nếu như những lỗi đó thuộc về bên A sai phạm.

2.5.   To handle all issues, incidents, troubles arising (if any) due to the fault of Party A.

2.6    Xuất hóa đơn giá trị giá trị gia tăng cho bên B theo hợp đồng cung cấp vé.

2.6.   Issue VAT invoices to Party B in accordance with the air ticket provision contract.

2.7.   Bên A sẽ không giảI quyết việc Hãng hủy chuyến bay hoặc hoãn giờ bay vì nhiều lí do khác. Bên A chỉ giải quyết theo quy định và điều kiện của từng Hãng Hàng Không.

2.7.   Party A shall not be responsible for any flight cancels or delays, Party A shall only support in accordance with the regulations and conditions of each airlines.  

Bên A chỉ tiến hành xuất vé sau khi được sự đồng ys của cả 02 (hai) bên (đã kiểm tra chính xác thông tin trước khi xuất)

Party A shall only issue ticket if agreed by both Parties (the information has been checked carefully before the issuance).

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B:

ARTICLE 3: THE RESPONSIBILITIES OF PARTY B:

3.1    Đảm bảo danh sách và số lượng thật đầy đủ và chính xác khi giao cho bên A.

3.1.   To ensure the list of passenger with the accurate and precise number and information before sent to Party A.  

3.2    Bên B phải xác nhận thông tin trong thời gian giữ chỗ mà bên A đã thông báo theo quy định của hãng

3.2.   Party B shall confirm the information in the reservation time as notified by Party A in accordance with the regulations of the airlines.

          Sau khi nhận được booking hay vé thì  phải kiểm tra lại , nếu có sai xót gì thì phải thông báo với bên A trong thời điểm nhận nhận vé  để bên A có biện pháp khắc phục và hỗ trợ theo đúng quy định của hãng. Nếu không thông báo tại thời điểm nhận vé thì mọi vấn đề phát sinh trong vé bên A không chịu trách nhiệm.

          After receiving your booking or tickets, Party B shall check the tickets or bookings carefully, if there is any defective information, Party B shall inform Party A at the time of receiving tickets for a resolution and support as regulated by the airline. If Party B fails to inform Party A at the time of receiving tickets, Party A shall not be responsible of any issues relating to the information in the ticket.

3.3    Bên B phải có trách nhiệm thanh toán đúng hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng

3.3.   Party B shall be responsible to make payments in a timely manner as agreed in this Contract.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

ARTICLE 4: PAYMENT

Bên B sẽ thanh toán cho bên A tổng số tiền vé phát sinh trong tháng từ ngày …. đến ngày  ….  mỗi tháng

Party B shall make the payment of the total ticket price and service charge arising in a month to Party A from …. to ….. of the next month.

Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện hành tại thời điểm xuất vé (hoặc nếu có hóa đơn kèm theo).

The payments shall be made in Viet Nam dongs with the exchange rate of the date of issuing ticket (or invoice attached if any).

ĐIỀU 5: CAM KẾT CHUNG VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

ARTICLE 5: GENERAL COMMITMENTS AND CONTRACT TERM

5.1    Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện đã thỏa thuận được nêu trên trong hợp đồng này. Mọi tranh chấp sẽ được giải quyết thỏa đáng trên tinh thần hợp tác và hiểu biết giữa hai bên.

5.1.   The Parties commit and undertake to strictly comply with the terms of this Contract. Any disputes between the Parties shall be resolved in a spirit of cooperation and mutual understanding.

5.2    Bên A chịu trách nhiệm xử lý những sự cố hoặc phát sinh trong qua trình bay của khách hàng liên quan đến vé máy bay.

5.2.   Party A shall be responsible for handling incidents arising during the flights in relation to air tickets.

5.3    Bên A chịu trách nhiệm và cử người túc trực để xử lý sự cố của bên B nếu có.

5.3.   Party A shall appoint staff to handle issues arising to Party B (if any)

5.4    Bên A sẽ không có trách nhiệm xử lý những xự cố sau:

5.4.   Party A shall not have the responsibility to handle the following issues:  

5.4.1. Vé mà bên B đã xác nhận thông tin với bên A là đúng

5.4.1. Tickets that party B has confirmed to be correct     

5.4.2. Không mang  giấy tờ tùy thân theo quy định của hãng

5.4.2. Passengers fail to present him/her identity papers as required by airlines.

5.4.3. Có mặt để làm thủ tục check in sai thời gian quy định của hãng

5.4.3. Passengers fails to present to check in on time as required by the airlines.

5.5.   Hợp đồng có hiệu lực từ lúc kí kết đến hết ngày …….

5.5.   The contract shall take effect from the date of signing and remain effective to………

5.6    Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

5.6.   The contract is made in 02 copies with equal validity, each party shall keep 01 copy.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.