[TÊN CÔNG TY]

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------

HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

Số: ………………………

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….. tại …………….

Chúng tôi gồm:

BÊN A (BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ): 

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                     Fax:    

Mã số thuế:

Đại diện:                                                        Chức vụ:

Giấy ủy quyền số (nếu có):

 

BÊN B (BÊN NHẬN CUNG ỨNG DỊCH VỤ):

Địa chỉ:

Điện thoại:                                                     Fax:

Mã số thuế:

Đại diện:                                                        Chức vụ:

Giấy ủy quyền số (nếu có):

XÉT VÌ:

       Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh, Bên B có nhu cầu sử dụng các dịch vụ quảng cáo của Bên A.

       Bên A là Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ quảng cáo, marketing và các dịch vụ hỗ trợ khác cho các doanh nghiệp.

       Bên A có đầy đủ năng lực để thực hiện việc cung ứng dịch vụ theo yêu cầu của Bên B.

Các bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với những điều khoản và điều kiện sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG

Bên B đề nghị và Bên A đồng ý cung cấp dịch vụ quảng cáo với các hạng mục công việc sau:

STT

CÔNG VIỆC

Ghi chú

1

Dịch vụ marketing online

Công việc cụ thể theo Phụ lục 1 đính kèm Hợp đồng này.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều 2. Thời hạn của Hợp đồng

2.1.     Thời hạn của Hợp đồng này là 12 tháng kể từ ngày …………………….

2.2.   Trường hợp thời hạn Hợp đồng chấm dứt, nếu các bên không có thỏa thuận khác và không bên nào có thông báo về việc chấm dứt hợp đồng, Hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm một khoảng thời gian là 06 tháng.

Điều 3. Phí dịch vụ

3.1.   Phí dịch vụ được các bên thống nhất như sau

STT

Công việc

Thành tiền

(VNĐ/tháng)

1

Phí quảng cáo theo tháng

5.000.000

2

 

 

3

 

 

TỔNG CỘNG

 

3.2.   Các khoản phí nêu tại Khoản 1 Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tang (VAT).

3.3.   Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có điều chỉnh nội dung công việc thì các bên sẽ bàn bạc, thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh về phí dịch vụ và thời gian thực hiện công việc.

Điều 4. Thanh toán

4.1.   Thời hạn thanh toán:

Việc thanh toán sẽ được thực hiện trong …….. ngày đầu mỗi tháng.

4.2.   Hình thức thanh toán:

Việc thanh toán được thực hiện bằng hình thức thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên A theo thông tin tài khoản của Bên A như sau:

-            Người hưởng thụ:

-             Tài khoản số:

-            Tên Ngân hàng:  

-            Chi nhánh/Phòng Giao Dịch:

4.3.   Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

ĐIỀU 5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A:

5.1. . Quyền của Bên A:

-            Nhận tiền thanh toán của Bên B được qui định trong Hợp đồng này.

-            Yêu cầu bên B cung cấp thông tin quảng cáo trung thực, chính xác theo đúng thời hạn của Hợp đồng.

-            Được nhập khẩu vật tư, nguyên liệu và các sản phẩm quảng cáo thương mại cần thiết cho hoạt động dịch vụ quảng cáo của mình theo quy định của pháp luật.

5.2. . Nghĩa vụ của Bên A:

-            Thực hiện dịch vụ quảng cáo thương mại theo đúng thỏa thuận trong Hợp đồng.

-            Thực hiện Hợp đồng trên tinh thần trung thực, thiện chí, vì lợi ích của Bên B.

-            Thực hiện sự lựa chọn của Bên B về người phát hành quảng cáo thương mại, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo thương mại.

-            Tổ chức quảng cáo trung thực, chính xác về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thương mại theo thông tin mà Bên B đã cung cấp.

-            Thông báo cho Bên B về tình hình thực hiện công việc (vào 05 ngày cuối mỗi tháng) và về những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng này.

-            Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật.

Điều 6. Quyền và ngHĨa vụ của BÊN B:

6.1.   Quyền của Bên B:

-            Bên B có quyền yêu cầu Bên A báo cáo tiến độ thực hiện về nội dung quảng cáo mà Bên A đang thực hiện cho Bên B.

-            Lựa chọn người phát hành quảng cáo, hình thức, nội dung, phương tiện, phạm vi và thời gian quảng cáo, marketing.

-            Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng dịch vụ quảng cáo, marketing.

6.2.   Nghĩa vụ của Bên B:

-            Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A theo quy định của Hợp đồng này.

-            Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đầy đủ và kịp thời về hoạt động sản xuất, hàng hóa dịch vụ của Bên B và các thông tin liên quan khác làm cơ sở cho việc thực hiện cung ứng dịch vụ của Bên A và chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp. Bên A không chịu trách nhiệm trong trường hợp việc vi phạm các nghĩa vụ của Bên A là do Bên B cung cấp thông tin không kịp thời không đúng và/hoặc không đầy đủ.

-            Thông báo cho Bên A về những thay đổi trong yêu cầu thực hiện Hợp đồng trước ít nhất (03) ba ngày bằng văn bản hoặc qua email cụ thể để Bên A có thể kịp thời thực hiện. Trong trường hợp có những yêu cầu mới theo yêu cầu của Bên B, các bên cùng thỏa thuận về phương án và thời hạn thực hiện.

-            Các nghĩa vụ khác theo Hợp đồng này hoặc theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 7. BẢO MẬT THÔNG TIN:

7.1.   Mỗi Bên có nghĩa vụ bảo mật các Thông tin mật của bên kia và cam kết chỉ sử dụng các thông tin đó cho mục đích thực hiện Hợp đồng này.

7.2.   Một Bên không bị xem là vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định tại Điều này trong các trường hợp sau:

-            Trong trường hợp pháp luật có yêu cầu hoặc theo quyết định, bản án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

-            Trường hợp tiết lộ thông tin cho các bên tư vấn pháp luật và/hoặc tư vấn khác nhằm mục đích thực hiện Hợp đồng này;

-            Cung cấp thông tin cho nhân viên, nhà thầu, đối tác của mỗi bên cho mục đích thực hiện Hợp đồng này.

7.3.   Trong trường hợp phải tiết lộ thông tin cho các nhân viên, đối tác, nhà thầu hay khách hàng theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Hợp đồng này, mỗi Bên có nghĩa vụ áp dụng những biện pháp hợp lý nhằm bảo đảm các cá nhân/tổ chức tiếp nhận thông tin có nghĩa vụ bảo mật các thông tin như các Bên trong Hợp đồng này.

ĐIỀU 8. chấm dứt Hợp đồng

Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

8.1.   Một bên có hành vi vi phạm các Điều Khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng (90) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

8.2.   Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.

8.3.   Theo thoả thuận giữa các Bên.

8.4.   Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt Hợp đồng trước ít nhất 90 ngày. 

8.5.   Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật.

ĐIỀU 9. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện Hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của Hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một Bên không muốn hoặc các Bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại Toà án có thẩm quyền. 

Điều 10. CAM KẾT CHUNG

10.1.    Hợp đồng này có thể sửa đổi, bổ sung theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo thoả thuận của các Bên. Trong trường hợp này, các Bên có thể bổ sung vào Phụ lục kèm theo Hợp đồng này.

10.2.    Các bên cam kết việc ký kết Hợp đồng này là đúng thẩm quyền và trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, không bị bất cứ sức ép hay lừa dối nào.

10.3.    Các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các thỏa thuận trong Hợp đồng. Những nội dung không được thể hiện trong Hợp đồng sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.

10.4.                Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng được các bên thống nhất, lập thành các Phụ lục. Phụ lục hoặc/và văn bản khác được coi là thành phần không tách rời của Hợp đồng này.

10.5.    Hợp đồng lập thành (02) hai bản, mỗi Bên giữ (01) một bản có giá trị như nhau kể từ ngày hai Bên cùng ký kết.                     

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Họ và tên: __________________                      

Chức vụ: ___________________                      

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Kí, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

Họ và tên:__________________

Chức vụ: ___________________                                  

 

 

 

 

PHỤ LỤC I

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 

STT

 

HẠNG MỤC

 

MÔ TẢ

 

GHI CHÚ

 

1

Xây dựng hệ thống backlink

 

 

2

Viết bài quảng cáo

 

 

3

Xây dựng hình ảnh tại các diễn đàn

 

 

4

Xây dựng hệ thống web, blog vệ tinh

 

 

5

Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông thuộc quyền sở hữu/quản lý của Bên A.

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.