CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN TUYỂN DỤNG

(Số ..….)

-      Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH11 ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;

-      Căn cứ Bộ luật lao động số 10/2012/QH13 ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2012;

-      Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty …. và khả năng tư vấn, cung ứng của Công ty …..

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20..., chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .

Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Do Sở Kế hoạch và Đầu tư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

Địa chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đại diện:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tài khoản    :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . . . – Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

BÊN B: CÔNG TY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . 

Mã số thuế: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Do Sở Kế hoạch và Đầu tư. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cấp ngày . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     

Địa chỉ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Đại diện:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Số tài khoản    :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

Tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . . . – Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .

Hai bên trao đổi, thảo luận và đi đến thống nhất ký kết hợp đồng đánh giá và tuyển dụng nhân viên theo các điều khoản sau:

ĐIỀU 1:  ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B sẽ tuyển dụng và cung ứng cho bên A theo các vị trí với yêu cầu sau:

- Vị trí: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Yêu cầu: kèm theo phụ lục 01 hợp đồng này . 
ĐIỀU 2: PHÍ DỊCH VỤ

2.1.      Tổng chi phí cho dịch vụ tuyển dụng và cung ứng nhân viên là …..triệu mà bên B tuyển dụng và cung ứng cho bên A.

2.2.      Chi phí cho dịch vụ này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% (do bên A thanh toán). điều khoản này ko hay cho lắm, sửa lại

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

3.1.     Việc thanh toán được thực hiện 03 lần:

Lần 1      Bên A thanh toán tạm ứng 30% giá trị hợp đồng( tương đương …. triệu) không chậm hơn 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. 

Lần 2     Bên A thanh toán 50% giá trị hợp đồng ( tương đương …. triệu) theo thỏa thuận tại điều 2 của hợp đồng không chậm hơn 03 ngày kể từ ngày ứng viên ký hợp đồng thử việc với bên A.

Lần 3    Bên A thanh toán hết giá trị còn lại của hợp đồng không chậm hơn 03 ngày sau khi ứng viên ký hợp đồng lao động chính thức với bên A.

3.2    Hình thức thanh toán:

Bên A sẽ thanh toán cho bên B phí dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của bên B  tại ngân hàng sau khi nhận được công văn đề nghị thanh toán và chứng từ hợp lệ bên B chuyển sang.

Thông tin chuyển khoản như sau:

Bên thụ hưởng: Công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …

Số tài khoản    :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tại Ngân hàng: . . . . . . . . . . . . – Chi nhánh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3.3   Chậm thanh toán:

Trong trường hợp bên A không thanh toán cho bên B đúng hạn theo quy định của hợp đồng này ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, bên chậm thanh toán còn có nghĩa vụ thanh toán cho bên B một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả …. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên có nghịa vụ thưc tế thanh toán

ĐIỀU 4:  ĐIỀU KHOẢN VÀ CÁC NGHĨA VỤ KHÁC CỦA HAI BÊN

4.1.    Nghĩa vụ của bên A:

-      Bên A có nghĩa vụ phối hợp, cung cấp thông tin của vị trí chức danh cần tuyển và một số thông tin khác thuộc nội dung hợp đồng cho bên B và các thông tin liên quan khác theo yêu cầu của bên B

-      Thanh toán cho bên B đúng theo khoản 3.1 điều 3 của hợp đồng này.

4.2.     Nghĩa vụ của bên B:

-      Bên B đảm bảo thiết kế bản mô tả công việc phù hợp với vị trí chức danh tuyển dụng và xây dựng các tiêu chí tuyển chọn ứng viên, đảm bảo chất lượng tuyển dụng cho bên A.

-      Thời gian cung ứng ứng viên đi tới ký hợp đồng lao động với bên A là 15 ngày, nếu bên B không đáp ứng được thì cứ chậm 7 ngày bên B phải chịu trừ 5% giá trị hợp đồng.

-      Cung cấp báo cáo tuyển dụng sau khi hoàn thành công việc tuyển dụng.

-      Tuyệt đối thực hiện chế độ bảo mật thông tin và các tài liệu liên quan cho bên A, trừ những thông tin được phép công khai để tuyển dụng ứng viên.

-      Bên B cung cấp hóa đơn chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của Nhà nước cho tổng phần kinh phí dự án tại khoản 2.1 điều 2 của hợp đồng này sau khi dự án kết thúc.

-      Bên B không được tự ý cung cấp thêm các dịch vụ nào khác dẫn đến tăng chi phí cho bên A ngoài các dịch vụ trong hợp đồng mà không có sự thống nhất trước văn bản giữa 2 bên.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

5.1.  Trong vòng 2 tháng kể từ ngày Bên A tiếp nhận nhân sự, bên A có quyền yêu cầu bên B tuyển lại nhân sự nếu ứng viên bên B cung cấp không phù hợp được với môi trường công việc tại bên A. Bên A phải đưa ra được đầy đủ lý do về việc ứng viên không phù hợp yêu cầu công việc của bên A căn cứ vào bảng mô tả công việc đã được thiết lập. Việc tuyển lại nhân sự được thực hiện không quá 2 lần.

5.2.   Hợp đồng này trong quá trình thực hiện có thể được hai bên cùng nhau bàn bạc và nhất trí để sửa đổi hoặc bổ sung một số điều khoản phải được hai bên chấp thuận bằng văn bản được gọi là phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng là một phần không tách rời của hợp đồng. cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Các Bên liên quan tới vấn đề nội dung Hợp Đồng. Hợp Đồng này chỉ được sửa đổi bằng văn bản có chữ ký của cả hai Bên 

 5.3.   Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong thời gian sớm nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

5.4 Trong trường hợp một bên phát hiện bất kỳ nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, Các bên sẽ tiến hành đàm phán, thương lượng trên tinh thần trung thực, thiện chí để chỉnh sửa nội dung đó sao cho có hiệu lực, đúng luật và có thể thực hiện được và trong thời hạn sớm nhất để đạt được những hiệu quả như trước khi chỉnh sửa

5.5 Việc chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo chính thức bằng văn bản đến bên còn lại trước 2 tuần kể từ ngày chấm dứt hợp đồng. Trong trường hợp bên A chấm dứt hợp đồng thì mức phí đã thanh toán khi ký hợp đồng không được hoàn trả, ngược lại nếu bên B huỷ bỏ hợp đồng, bên B phải bồi hoàn cho bên A 30% giá trị hợp đồng.

5.6.   Thời hạn hợp đồng có hiệu lực: 02 Tháng kể từ ngày ký. Hết thời hạn hợp đồng mà bên B không cung ứng được nhân sự phù hợp cho bên A thì bên B phải bồi hoàn toàn bộ số tiền mà bên A đã thanh toán cho bên B.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ TRANH CHẤP

6.1.   Bất kỳ một tranh chấp nào giữa hai bên phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề liên quan đến hình thức thực hiện hợp đồng, vi pham, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết thông qua đàm phán thương lượng và trên tinh thần hợp tác.

6.2.   Trong trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được thì tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền giải quyết

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1. Hợp đồng này được chia làm 02 (hai) bản bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản.

7.2.  Hai bên đã đọc hợp đồng, hiểu rõ các quyền, nghĩa vụ và các nội dung khác quy định  trong hợp đồng này việc ký hợp đồng này trên tình thần tự nguyên, hợp tác, không bị ép buộc. Chúng tôi cam kết nghiêm tục thực hiện hợp đồng và chịu trách nhiệm đối với các vi phạm liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này.

7.3.   Hợp đồng này có giá trị thi hành kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

  

 

_______________________________________

Họ tên:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

_______________________________________

Họ tên:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .

Chức vụ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . .

 

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG

Số

 

Mô tả tiêu chuẩn ứng viên vị trí ……….:

 

Tiêu chuẩn

Nội dung

Trình độ chuyên môn

 

Mô tả công việc

-       Hoàn thiện và phân công chức năng nhiệm vụ toàn công ty

-       Quản lý và điều phối, đánh giá nhân viên và cán bộ quản lý cấp trưởng các bộ phận nghiệp vụ

-        

Phẩm chất và năng lực tư duy

-       Tư duy hệ thống tốt, linh hoạt, thực tế.

-       Nhạy bén trong giải quyết tình huống.

-       Khả năng quan sát và chẩn đoán vấn đề sâu sắc.

-       Sáng tạo

-       Đam mê lĩnh vực nhân sự và nghề nhân sự.

-       Có đầu óc mở, lắng nghe phản biện và làm việc theo nhóm.

-       Trung thực, kiên nhẫn, cẩn thận, vui vẻ, nhiệt tình.

-       Chịu áp lực công việc cao

-       Luôn cầu tiến

Kỹ năng

-       Kỹ năng sử dụng tiếng Việt , Anh thành thạo.

-       Kỹ năng lên kế hoạch và quản lý thời gian tốt.

-       Làm việc độc lập và làm theo nhóm tốt.

-       Kỹ năng thuyết trình, thuyết phục tốt.

-       Khả năng dẫn dắt và nắm bắt tâm lý người khác tốt.

Kinh nghiệm

-       Có 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí trưởng tương đương.

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.