Số/No: ……../HDDV

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

 

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG ĐẶT HÀNG

PROCESSING CONTRACT

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20 … , tại …………………………………… , chúng tôi gồm:

To day, on [date, month, year] , at …………………………………………… , we include:

BÊN ĐẶT HÀNG/THE CUSTOMER:

[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................................

Business registration code: ...............................................................................................................

Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………………… cấp ngày ...................................

Issued by the Department of Planning and Investment …………………………… province/city on [date, month, year]

Địa chỉ: .............................................................................................................................................

Address: ............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: .......................................................................

Tel: ……………………………………………. Fax: ......................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................................................

Tax code: ..........................................................................................................................................

Tài khoản số: ....................................................................................................................................

Account number: ...............................................................................................................................

Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………. Năm sinh: ............................

Represented by Mr. /Ms. : ……………………………………. Date of birth: ................................

CMND số: ………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ..............................................

ID number: ………………… Date of issue: …………… Place of issue: ......................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Position: ............................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên A”.

Hereinafter referred to as “Party A.

BÊN NHẬN GIA CÔNG/THE PROCESSER:

[TÊN CÔNG TY] / [COMPANY NAME]

Mã số doanh nghiệp: ........................................................................................................................

Business registration code: ...............................................................................................................

Do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố ……………………… cấp ngày ...................................

Issued by Department of Planning and Investment …………………………… province/city on [date, month, year]

Địa chỉ: .............................................................................................................................................

Address: ............................................................................................................................................

Điện thoại: …………………………………… Fax: .......................................................................

Tel: ……………………………………………. Fax: ......................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................................................

Tax code: ..........................................................................................................................................

Tài khoản số: ....................................................................................................................................

Account number: ...............................................................................................................................

Đại diện bởi Ông/Bà: ………………………………………………. Năm sinh: ............................

Represented by Mr. /Ms. : ……………………………………. Date of birth: ................................

CMND số: ………………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ..............................................

ID number: ………………… Date of issue: …………… Place of issue: ......................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Position: ............................................................................................................................................

Sau đây gọi là “Bên B ”.

Hereinafter referred to as “THE Party B”.

Đã thỏa thuận ký Hợp đồng Gia công đặt hàng (sau đây gọi là “Hợp đồng”) theo những điều khoản và điều kiện sau đây:

Agreed to sign the Processing Contract (hereinafter referred to as “the Contract”), with the following terms and conditions:

 

ĐIỀU 1.          ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

ARTICLE 1.   THE CONTRACT’S OBJECT

1.                  Sản phẩm cần sản xuất: ........................................................................................................

........... Product: ................................................................................................................................

2.                  Quy cách phẩm chất/Specifications:

(Số lượng, màu sắc, kích thước,…)

........... (Quantity, color, size,…)

...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2.          NGUYÊN VẬT LIỆU

ARTICLE 2.   RAW MATERIALS

1.                  Bên A có trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu chính cho Bên B, bao gồm

Party A shall supply the main materials for Party B, including the followings:

STT/

No.

Nguyên liệu/

Materials

Số lượng/

Quantity

Đơn vị tính/

Unit

Giá/

Price

(VND)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)                  Thời gian cung cấp: trong vòng … ngày kể từ ngày ký kết Hợp đồng;

Time: during the period of … days from the signing of the Contract;

b)                  Địa điểm cung cấp/Location:

-      Số nhà, đường: .................................................................................................

No./Street/Road: ..............................................................................................

-      Xã/Phường/Thị trấn: ........................................................................................

Ward: ...............................................................................................................

-      Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .....................................................

District/Provincial City: ..................................................................................

-      Tỉnh/Thành phố: ..............................................................................................

Province/City: ..................................................................................................

c)                  Bên B chịu mọi trách nhiệm về số lượng, chất lượng các nguyên liệu do Bên A cung cấp, bảo quản và sử dụng đúng loại nguyên liệu vào sản xuất sản phẩm.

Party B shall takes full responsibility for quality, quantity supplied by Party A, maintains and uses right items to manufacture the product.

2.                  Bên B có trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu phụ để gia công, bao gồm

The Party B will supply the secondary materials for manufacturing, including:

STT/

No.

Nguyên liệu/

Materials

Số lượng/

Quantity

Đơn vị tính/

Unit

Giá/

Price

(VND)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 3.          THỜI GIAN GIA CÔNG VÀ GIAO NHẬN SẢN PHẨM

ARTICLE 3.   TIME OF PROCESSING AND DELIVERY

1.                  Bên B chịu trách nhiệm gia công sản phẩm trong thời hạn … ngày, từ ngày … tháng … năm 20 … đến ngày … tháng … năm 20 … ;

Party B takes responsibility for processing, during the period of … days, from [date, month, year] to [date, month, year] ;

2.                  Thời gian giao sản phẩm: trong vòng … ngày kể từ ngày kết thúc thời gian gia công;

Time of delivery: within … days from the end of the processing period;

3.                  Trong trường hợp Bên B  chậm giao sản phẩm thì Bên A có thể gia hạn, nếu hết thời hạn đó mà Bên B  vẫn chưa hoàn thành công việc thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

In case of delay in delivery by Party B, Party A maybe extends a deadline, if Party B continue to fail to meet the deadline, Party A has a right to terminates the Contract and requires a compensation for damages;

4.                  Trường hợp Bên A chậm nhận sản phẩm thì Bên B  có thể gửi sản phẩm đó tại nơi nhận gửi giữ và phải báo ngay cho Bên A. Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc gửi giữ.

In case Party A delays to receive the products, Party B maybe sends the product to the storage and inform Party A. All fees related to the storage of the Product shall be incurred by Party A.

 

ĐIỀU 5.          THANH TOÁN

ARTICLE 5.   PAYMENT

1.                  Đồng tiền thanh toán/Currency

Thanh toán bằng đồng Việt Nam.

Payment currency: Viet Nam dong.

2.                  Giá trị của Hợp đồng/Price

Tổng cộng: ………………………… đồng (bằng chữ: …………………………...………)

In total: ……………………………. dong (in word: ........................................................  )

Trong đó bao gồm/Including:

...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................            

3.                  Phương thức thanh toán/Mode of payment

Tiền mặt/Cash                                                          

Chuyển khoản/bank transfer                                    

Tên ngân hàng/Bank name: ..................................................................................................

Tài khoản số/Account Number: ............................................................................................

Chủ tài khoản / Account Holder: ..........................................................................................

Chi nhánh/Branch: ................................................................................................................

4.                  Thời hạn thanh toán/Time of payment

Trả ngay/Payment at the signing of the Contracr    

Theo từng đợt thanh toán                                         

Pay by instalments

(Đợt thanh toán, từ ngày … tháng … năm 20 … đến ngày … tháng … năm 20 …, số tiền thanh toán/Time, from [date, month, year] to [date, month, year], price)

...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................             ...............................................................................................................................................

 

ĐIỀU 6.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA Bên A

ARTICLE 6.   THE RIGHTS AND THE OBLIGATIONS OF PARTY A

1.                  Nghĩa vụ của Bên A/Party A’s obligations

a)                  Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm cho Bên B , trừ trường hợp có thoả thuận khác;

To supply raw materials to Party B according to the true quantity, quality, on time and place, except other agreement;

b)                  Cung cấp các giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công;

To supply the necessary documents related to the processing;

c)                  Chỉ dẫn cho Bên B  thực hiện hợp đồng;

To guide Party B to perform the Contract;

d)                  Chịu trách nhiệm đối với tính hợp pháp về quyền sở hữu trí tuệ của hàng hoá gia công, nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị dùng để gia công;

To take responsibility for the legally intellectual property of the products, raw materials, machine, equipment to process;

e)                  Thanh toán cho Bên B  theo đúng thoả thuận.

To pay to Party B following the true agreement.

2.                  Quyền của Bên A/Party A’s rights

a)                  Cử người đại diện để kiểm tra, giám sát việc gia công tại nơi nhận gia công theo thoả thuận trong Hợp đồng.

To assign representatives to check, supervise the processing at the processing workplace following the agreement in the Contract;

b)                  Bán, tiêu hủy, tặng cho sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu dư thừa, phế phẩm, phế liệu theo thỏa thuận và phù hợp với quy định của pháp luật;

To sell, destroy, give the products, machine, equipment, excess raw material, wasted materials following the agreement and in compliance with the laws;

c)                  Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Bên B vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng;

To terminate the Contract and require compensation for damages as Party B seriously breach the Contract.

 

ĐIỀU 7.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

ARTICLE 7.   THE RIGHTS AND THE OBLIGATIONS OF THE PARTY B

1.                  Nghĩa vụ của Bên B /THE Party B’s obligations

a)                  Bảo quản nguyên vật liệu do Bên A cung cấp;

To preserve raw materials suppied by Party A;

b)                  Cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên vật liệu để gia công theo thỏa thuận với Bên A về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và giá;

To provide all or part of raw materials to process, following to Party A about quantity, quality, engineering standard and price;

c)                  Báo cho Bên A đổi nguyên vật liệu khác trong trường hợp nguyên vật liệu trước đó không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công nếu việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội; trường hợp không báo hoặc không từ chối thì phải chịu trách nhiệm về sản phẩm tạo ra;

To announce Party A to change raw materials in case of the previous raw materials are not guarantee the quality, refuse the processing if it makes the dangerous products; in case of not announce and not refuse, Party B have to take full responsibility for the products created;

d)                  Giao sản phẩm cho Bên A đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;

To deliver to Party A true quantity, quality, on time and place agreed;

e)                  Giữ bí mật các thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra;

To keep a secret of information about processing and the products created;

f)                   Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà Bên A cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của Bên A;

To take responsibility for quality of the products, except the products are not guarantee quality because the raw materials supplied by Party A or unreasonable director of Party A;

g)                  Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho Bên A sau khi kết thúc Hợp đồng;

To return the remainded materials to Party A after the Contract to be terminated;

h)                  Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hoạt động gia công hàng hoá trong trường hợp hàng hoá gia công thuộc diện cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

To take responsibility for the legality of the processing in case of the products in category of prohibited business, export-import.

2.                  Quyền của Bên B /THE Party B’s rights

a)                  Yêu cầu Bên A giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thoả thuận;

Requiring Party A to deliver raw materials in accurate quantity, quality and on time as agreed;

b)                  Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của Bên A, nếu chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm thì phải báo ngay cho Bên A;

To Refuse unreasonable direction of Party A, if the direction may decrease the quality of the products, Party B must annouce to Party A immediately;

c)                  Yêu cầu Bên A trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thoả thuận.

To require Party A to make payments on time and in the right mode as agreed.

 

ĐIỀU 8.          TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ARTICLE 8.   RESPONSIBILITY FOR BREACH OF CONTRACT

1.                  Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà Bên A đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng Bên B  không thể sửa chữa được trong thời hạn … ngày thì Bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

In case the product quality is not as the quality as agreed, Party A agees to receive and requires Party B to repair, but, Party B fails repair them during the period of … days, Party A has the right to terminate the Contract and requires a compensation for damages;

2.                  Trong trường hợp Bên B  giao thừa sản phẩm thì Bên A có quyền không nhận số sản phẩm thừa;

In case of Party B deliver products in the amount exceeding the agreed amount, Party A has the right not to receive the exceeding amount.

3.                  Trường hợp Bên B  đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không do lỗi của Bên A, Bên B  phải thanh toán hết cho phần giá trị sản phẩm đã nhận, đồng thời chịu phạt … % giá trị Hợp đồng bị vi phạm cho Bên A;

In case of Party B unilaterally terminates the Contract, without Party A’s fault, Party B have to make full payment for the products received, and be subject to a fine of   … percent of the Contract’s price;

4.                  Trong trường hợp một bên không thực hiện thanh toán cho bên kia đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, bên chậm trả có nghĩa vụ thanh toán cho bên bị vi phạm một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên có nghĩa vụ thực tế thực hiện việc thanh toán.

In case one Party fails to make payments to the other Parties on time in accordance to this Agreement, apart from the payment obligations, the violating Party shall also make a payment of late interest  to the affected Parties with the late payment interest of ……  % per day on the late payment amount from the due date of the amount to the date in which the violating Party fulfills its payment obligations.

 

ĐIỀU 9.          BẤT KHẢ KHÁNG

ARTICLE 9.   FORCE MAJEURE

1.                  Bất khả kháng trong gia công bao gồm các sự kiện sau mà khi ký Hợp đồng các bên chưa lường hết được:

The force majeure in processing includes the following cases which the parties are unable to know, since signing the Contract:

a)                  Thiên tai (núi lửa, động đất, sóng thần, bão, lũ lụt, lóc xoáy);

Natural disaster (volcano, earthquake, tsunami, hurricane, flood, typhoon);

b)                  Đình công, bãi công;

Strike;

c)                  Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

The other cases, following the laws.

2.                  Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của Hợp đồng trong trường hợp chậm trễ hay vi phạm gây ra bởi các sự kiện trên và bên chậm trễ không có lỗi;

Neither party shall be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this agreement to the extent such delay or failure is caused by force majeure and without the fault or negligence of the delayed or non-performing party;

3.                  Bên chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng … ngày kể từ ngày sự kiện bất khả kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện Hợp đồng của bên bị ảnh hưởng;

The affected party shall notify the other party in writing within … days after the beginning of any such cause that would affect its performance;

4.                  Trong trường hợp việc thực hiện Hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá … ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng.

Notwithstanding, if a party’s performance is delayed for a period exceeding … days from the date the other party receives notice under this paragraph, the non-affected party will have the right, without any liability to the other party, to terminate this Contract. The party unilaterally terminating the Contract shall inform the other party of the termination.

 

ĐIỀU 10.        CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

ARTICLE 10. TERMINATION

Hợp đồng này bị chấm dứt trong trường hợp xảy ra các sự kiện sau đây:

This Agreement shall be terminable by an occurrence of one of the reasons below:

1.         Một bên có hành vi vi phạm các điều khoản cơ bản của Hợp đồng này và không khắc phục vi phạm trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được thông báo yêu cầu khắc phục bằng văn bản của Bên bị vi phạm.

            Breach of any material term or condition of this Agreement, if the defaulting Party fails to remedy such default or breach in fifteen (15) days from the date of written notice or request from the non-defaulting party.

2.         Một bên lâm vào tình trạng phá sản, mất khả năng thanh toán hoặc giải thể.

            Dissolution, or liquidation, or insolvency, or bankruptcy of any of the Parties;

3.         Theo thoả thuận giữa các Bên.

            By mutual Agreement between the Parties;

4.         Một Bên thông báo bằng văn bản cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng trước ít nhất mười lăm (15) ngày. 

            On fifteen (15) days written notice from one party to the other.

5.         Các trường hợp khác theo Hợp đồng này và/hoặc theo quy định pháp luật.

            Other cases as prescribed in this Agreement and/or any provisions of law.

 

 

ĐIỀU 11.        GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ARTICLE 11. DISPUTE RESOLUTION

1.         Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa các Bên.

            Any disputes arising out of this Agreement shall first be settled on the basis of negotiation, conciliation and assurance of legal interests between the Parties.

2.         Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân cấp có thẩm quyền.

            In the event of failure to reach an agreement within thirty (30) days of the date on which the dispute arises, the matter shall be referred to the competent People's Court.

3.         Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của Hợp đồng này.

            The applicable Vietnamese Law shall serve as the basis for settling all disputes hereof.

4.         Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.

            During the time of conflict or disputation, the Parties shall continue to perform their obligations under this Agreement, except for the matter being disputed.

 

ĐIỀU 12.        HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

ARICLE 12.   EFFECTIVENESS

1.                  Hợp đồng này sẽ có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 20 …

The Contract shall take effect from [date, month, year]

2.                  Từ thời điểm Hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của pháp luật.

From the date in which the Contract becomes effective , the parties must perform the rights and the obligations together in accordance with this Contract. The Contract can be changed or canceled, following the parties’s agreement or regulations of the laws.

 

ĐIỀU 13.        ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 13. MISCELLANEOUS

1.         Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, các Bên phải lập phụ lục Hợp đồng.

            In the course of implementation, if any, the Parties must make an appendix to the Agreement.

2.         Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.

            The two Parties undertake to fully implement the terms stated in the Agreement. Any changes or additions must be agreed in writing by the Parties.

3.         Bên nào tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường tổng số tiền đã ký trong Hợp đồng cho Bên còn lại.

            Any party unilaterally unilaterally terminates the contract must compensate the total amount signed in the contract to the other party.

4.         Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ và điều khoản trong Hợp đồng.

            Agreement is automatically liquidated after the two Parties complete the obligations and terms in the Agreement.

5.         Tất cả các văn bản, thông báo có liên quan đến Hợp đồng này đều được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh hoặc có bản dịch tiếng Việt/tiếng Anh đính kèm.  Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt. sẽ có giá trị áp dụng..

All other documents or notices provided under or in connection with this Agreement shall be in both Vietnamese and English, or accompanied by Vietnamese and English translation.  In case of any discrepancies or inconsistencies between the English version and Vietnamese version, the Vietnamese shall prevail.

6.         Hợp đồng này được lập thành (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực hiện.

This Agreement is made in two (02) copies, with the equal validity, each party keeps (01) copy.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ON BEHALF OF PARTY A

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Signature,  full name, position)

ĐẠI DIỆN BÊN B

ON BEHALF OF PARTY B

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Signature,  full name, position)

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.