HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

JOB INTRODUCTION AGREEMENT

Số: ./HĐGTVL
No .: ......................

 

Hôm nay, ngày ………tháng ………….năm ………....................................Tại......................................
Today,………………………………………Located at…………......................………………....................

Chúng tôi gồm có:

We included:

Bên A: Tên Doanh nghiệp (hoặc cơ quan, tổ chức) có nhu cầu tuyển dụng lao động:

Party A: Name of enterprise (or agency or organization) that needs to recruit labor:

- Đại diện bởi Ông/Bà: .....................................................................................................................            

- Represented by Mr. /Ms. /Mrs.: ......................................................................................................

-Chức vụ: ..........................................................................................................................................

- Position: ..........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................................

- Phone number: ................................................................................................................................

Bên B: Trung tâm giới thiệu việc làm........ hoặc Doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm.........

Party B: Job Placement Center ........ or Employment Placement Agency .............:

- Đại diện bởi Ông/Bà: .....................................................................................................................

- Represented by Mr. /Ms. /Mrs.: ......................................................................................................

- Chức vụ: .........................................................................................................................................

- Position: ..........................................................................................................................................

- Địa chỉ: ...........................................................................................................................................

- Address: .........................................................................................................................................

- Điện thoại: ......................................................................................................................................

- Phone number:  ...............................................................................................................................

Hai bên thoả thuận và cam kết thực hiện các điều khoản hợp đồng sau đây:

The two parties agree and undertake to fulfill the following terms of Agreement:

Điều 1. Bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B các nội dung sau:

Article 1. Party A is responsible for informing Party B the following:

- Tổng số lao động cần tuyển và đề nghị bên B giới thiệu là:..... người, trong đó nêu cụ thể từng vị trí công việc với các nội dung sau:

- The total number of employees to be recruited and recommended to Party B is as follows: ..... person(s), which specifies each job position with the following contents:

+ Số lao động cần tuyển: ..................................................................................................................

+ Number of employees: ...................................................................................................................

+ Độ tuổi: ..........................................................................................................................................

+ Age: ...............................................................................................................................................

+ Giới tính: .......................................................................................................................................

+ Gender: ..........................................................................................................................................

+ Sức khoẻ: .......................................................................................................................................

+ Health: ...........................................................................................................................................

+ Yêu cầu (Văn hoá, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, tay nghề, ngoại ngữ, vi tính...): ..

+ Requirements (Culture, professional qualification, skills, foreign languages, computer ...): ..........

 

- Các thông tin về nơi làm việc:

- Workplace information:...................................................................................................................

+ Địa điểm làm việc: .........................................................................................................................

+ Place of work: ................................................................................................................................

+ Thời hạn hợp đồng lao động: .........................................................................................................

+ Term of labor Agreement: .............................................................................................................

+ Thời gian bắt đầu làm việc: ............................................................................................................

+ Time to start working: ...................................................................................................................

+ Thời gian thử việc: .........................................................................................................................

+ Probationary period: ......................................................................................................................

+ Điều kiện làm việc: ........................................................................................................................

+ Working conditions: ......................................................................................................................

+ Mức lương: ....................................................................................................................................

+ Salary: ............................................................................................................................................

+ Các chế độ khác:............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

+ Other modes:

............................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Điều 2. Hai bên đã thỏa thuận thời gian và phương thức giới thiệu việc làm, cụ thể như sau:

Article 2. The two parties have agreed on time and method of job introduction, specifically as follows:

- Phương thức giới thiệu việc làm: ..................................................................................................

- Method of job introduction: ...........................................................................................................

- Thời gian thực hiện: ........................................................................................................................

- Execution time: ...............................................................................................................................

-Địa điểm : ........................................................................................................................................

- Place : .............................................................................................................................................

- Thanh toán phí, lệ phí: ....................................................................................................................

 - Payment of fees and charges:.........................................................................................................

Điều 3. Bên B có trách nhiệm giới thiệu việc làm theo đúng yêu cầu của bên A.

Article 3. Party B is responsible for recommending jobs in accordance with the requirements of party A.

Điều 4. Bên A có trách nhiệm:
Article 4. Party A has the responsibility to:

- Thông báo kết quả tuyển lao động cho bên B sau khi bên A giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trường hợp không tuyển dụng, nêu rõ lý do;
- Announcing the results of recruitment for Party B after Party A enters into a labor Agreement with the employee. In case of non-recruitment, clearly stating the reasons;

- Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật và các thoả thuận cụ thể với bên B trong hợp đồng này;
Complying with the provisions of law and specific agreements with Party B in this Agreement;

- Thông báo cho bên B đối với những lao động (do bên B cung ứng) chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn đối với những lao động được tuyển dụng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày người lao động ký kết hợp đồng lao động và lý do chấm dứt.
- Informing Party B of the laborers (provided by Party B) termination of labor Agreements ahead of time for laborers recruited within 01 year from the date the laborer signs the labor Agreement. labor and reason for termination.

Điều 5. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng bàn bạc giải quyết đúng chức năng và quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật Việt Nam.
n the course of Agreement performance, if any problems arise, the two parties shall discuss together and properly handle each party's functions and powers according to the provisions of Vietnamese law.

Hợp đồng này được làm thành bốn bản, hai bản do bên A giữ, hai bản do bên B giữ để thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị đến...........
This Agreement is made in four copies, two copies are kept by Party A, two copies are kept by Party B, effective from the signing date and valid up to ...........

Hai bên phải thanh lý hợp đồng và giải quyết mọi vướng mắc trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng này hết hiệu lực.
Both parties must liquidate the Agreement and solve all problems within 10 days from the date of expiry of this Agreement.

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

 

 

REPRESENTED PARTY A

Title Position

(sign, write full name and stamp)

 

REPRESENTATIVE OF PARTY B

Title Position

(sign, write full name and stamp)

 

 

 

.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.