CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ TÀI SẢN

Số ….

-       Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

-       Căn cứ nhu cầu và khả năng thực hiện của hai bên.

Hôm nay, ngày  …. tháng…năm….. Tại …………….…

Chúng tôi gồm có:

Bên gửi tài sản: ...............................................................................................

(Sau đây gọi là bên A)

Số CMND/ Giấy CNDKDN (Đối với tổ chức):                                                  
Cấp ngày: ...............................Nơi cấp: .......................................................................
Địa chỉ :........................................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................
Người đại diện (Nếu có): .............................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................. .....................
Tài khoản số :..............................................tại ngân hàng ...........................................

Bên nhận tài sản: ........................................................................................... ......................................

(Sau đây gọi là bên B)

Số CMND/ Giấy CNDKDN (Đối với tổ chức): ..........................................................
Cấp ngày: ...............................Nơi cấp: .......................................................................
Địa chỉ :........................................................................................................................
Điện thoại: ...................................................................................................................
Người đại diện (Nếu có): .............................................................................................
Chức vụ: ................................................................................................. .....................
Tài khoản số :..............................................tại ngân hàng ...........................................

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG GỬI GIỮ( BẢO QUẢN)

STT

 Tên tài sản

Số lượng

Đặt điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN BẢO QUẢN

Từ ngày ……tháng…..…năm…….. đến ngày ……tháng…..…năm……..

Thời hạn bảo quản có thể được gia hạn nhiều lần bằng phụ lục hợp đồng nếu bên A có nhu cầu gia hạn và được bên B đồng ý.

ĐIỀU 3: PHÍ BẢO QUẢN TÀI SẢN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1         Phí bảo quản tài sản trong thời hạn hợp đồng ……/ngày (bằng chữ: …………………………………) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Toàn bộ phí bảo quản tài sản là phí bảo quản tài sản nhân với số ngày bảo quản tài sản được thanh toán một lần tại thời điểm ký hợp đồng.

3.2         Bên A thanh toán phí gửi giữ tài sản cho bên A bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản …….……..……..……..……...tại ngân hàng……..……………., Phí chuyển tiền do bên A chịu

3.3         Phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng: Trường hợp bên A chậm nhận lại tài sản gửi theo quy định về thời hạn gửi giữ tại hợp đồng, bên A phải thực hiện thanh toán cho bên B phí gửi quá hạn bằng 150% mức phí quy định tại Khoản 3.1 cho mỗi ngày quá hạn hợp đồng. Toàn bộ phí bảo quản tài sản quá hạn hợp đồng được thanh toán một lần tại thời điểm nhận lại tài sản.

3.4         Nếu quá 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giữ tài sản nêu tại Điều 2 mà bên A không nhận lại tài sản thì bên B có quyền xử lý đối với tài sản gửi nhưng phải báo trước bằng văn bản cho bên A, trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thông báo về việc xử lý tài sản gửi giữ nếu bên A không có ý kiến gì thì mặc nhiên tài sản thuộc toàn quyền xử lý của bên B

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1         Có quyền chấm dứt hợp đồng trước hạn.

4.2         Có quyền yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại phát sinh trong thời gian bên B bảo quản tài sản (trừ sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A).

4.3         Chấp hành các thủ tục, quy định của bên B về gửi, nhận tài sản.

4.4         Chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyền sở hữu và tính hợp pháp đối với tài sản gửi.

4.5         Chịu trách nhiệm về toàn bộ số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản của mình nêu tại biên bản giao nhận.

4.6         Thông báo kịp thời cho bên B để có biện pháp ngăn ngừa kẻ gian lợi dụng khi:

-     Thay đổi địa chỉ, số điện thoại;

-     Mất Chứng minh nhân dân, hợp đồng bảo quản tài sản, biên bản giao nhận tài sản;

-     Trường hợp bên A là cơ quan, đơn vị, tổ chức có thay đổi người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản kèm theo các giấy tờ chứng minh việc thay đổi đó.

4.7         Thực hiện việc kiểm tra, niêm phong lại để đảm bảo an toàn tài sản trong quá trình bảo quản theo yêu cầu của bên B một cách hợp lý.

4.8         Không được nhận lại phí bảo quản tài sản đã trả trước nếu bên A chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

4.9         Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại trong trường hợp bên B hỏng, làm mất, mất công năng sử dụng tài sản gửi, giữ của bên A theo như thoả thuận trong hợp đồng này

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1         Có quyền thu các loại phí theo quy định.

5.2         Có quyền xử lý tài sản gửi theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tài sản đó liên quan đến các nghĩa vụ pháp lý của bên A.

5.3         Trong trường hợp cần thiết có quyền yêu cầu bên A kiểm tra, niêm phong lại, nhận lại tài sản để đảm bảo an toàn.

5.4         Được miễn trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc do lỗi của bên A.

5.5         Đảm bảo bí mật, an toàn tài sản, nếu để xẩy ra mất, hỏng phải bồi thường thiệt hại cho bên A.

5.6         Không chịu trách nhiệm về số lượng, trọng lượng, chất lượng tài sản trong thùng, túi, gói còn nguyên niêm phong.

5.7         Trường hợp bên B làm mất tài sản bảo quản của bên A thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận mức bồi thường phù hợp theo quy định sau:

5.7.1   Đối với tài sản quý: bằng 100% giá trị tài sản tại thời điểm bồi thường.

5.7.2   Đối với giấy tờ có giá: Bên B có biện pháp xử lý hoặc xác nhận sự việc dẫn đến mất tài sản (theo yêu cầu bên A) và thanh toán các khoản chi phí (nếu có) để đảm bảo cho bên A không bị thiệt hại về tài sản.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

 ĐIỀU 7: CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG.

Không bên nào được quyền chuyển giao hay ký kết hợp đồng phụ đối với bất cứ nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm nào của mình theo hợp đồng này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia.

 ĐIỀU 8. THÔNG BÁO:

Tất cả các thông báo sẽ đều được lập thành văn bản và sẽ được gửi tận nơi qua hệ thống bưu điện, thư bảo đảm hay các dịch vụ chuyển phát nhanh khác. Bất cứ thông báo nào phải được gửi tới các bên đại địa chỉ riêng được đưa ra dưới các chữ ký hay tới những địa chỉ khác sẽ được thông báo cụ thể bằng văn bản bởi một bên theo các yêu cầu của điều khoản này. Ngày mà thông báo được xem như ngày được soạn ra sẽ là ngày gửi, khi được gửi một cách cá nhân; hay ngày trên xác nhận văn bản người nhận nếu được gửi có bảo đảm.

ĐIỀU 9. NGÔN NGỮ.

Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

ĐIỀU 10. TRANH CHẤP VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

10.1      Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;

10.2      Trong trường hợp không thương lượng được thì một trong Hai Bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án nơi Bên A có trụ sở để yêu cầu giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 11. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

Hợp đồng thuê này chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

11.1      Hết thời hạn thuê hoặc hết thời hạn đã được gia hạn (nếu có);

11.2      Một trong các Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định của Hợp đồng này hoặc quy định pháp luật;

11.3      Một Bên giải thể, bị phá sản theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

11.4      Chấm dứt do sự kiện bất khả kháng;

11.5      Hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

ĐIỀU 12: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

12.1.    Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày….. tháng…….năm……và được thanh lý khi hai bên kết thúc quyền và nghĩa vụ;

12.2.    Mọi sửa đổi, bổ sung bản hợp đồng này phải được lập thành văn bản có chữ ký của cả hai bên;

12.3.     Hai bên đã đọc kỹ, hiểu rõ toàn bộ các nôi dung của bản hợp đồng này trước khi ký tên dưới đây để xác lập và làm cơ sở thực hiện;

12.4.    Hợp đồng gồm…..trang và được lập thành 02 bản có giá trị như nhau (Bên A giữ 01 bản; Bên B giữ 01 bản).      

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                       

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

___________________
Họ và Tên:

Chức vụ:

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên ,đóng dấu)

 

 

 

 

 

___________________
Họ và Tên:

Chức vụ:

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.