HỢP ĐỒNG HỨA MUA - HỨA BÁN NHÀ Ở

Số: ……………./HĐHMHB

Căn nhà số: …………………………………………………………………………

 

Hợp đồng này (sau đây gọi là “Hợp đồng này”) được lập vào…….giữa các bên sau đây:
 

BÊN HỨA BÁN NHÀ (BÊN A):

Ông/Bà:……………………………………………………………………………...............................................................

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………….........................................................

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ……………………………............................................

Thường trú…………………………………………………………………………..............................................................

Hiện bên A đang thực hiện thủ tục mua/ đang sở hữu căn nhà số: ……………và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số……ngày..... tháng......năm.....
Do.....................................................................................................................cấp.

 

BÊN HỨA MUA NHÀ (BÊN B):
 

Ông/Bà:……………………………………………………………………………...............................................................

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………….........................................................

Chứng minh nhân dân: ……… cấp ngày………… tại ……………………………............................................

Thường trú…………………………………………………………………………..............................................................


XÉT VÌ:


-         Bên A có nhu cầu bán căn nhà số…… và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số……ngày..... tháng......năm.....
           Do.....................................................................................................................cấp.

-         Bên B có nhu cầu mua nhà ở để sinh sống, buôn bán…..

 

VÌ VẬY, trên cơ sở việc cân nhắc các quyền lợi và nghĩa vụ, Các Bên đã đồng ý các nội dung sau đây:

 

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

1.1.           Bên A hứa bán cho bên B và bên B hứa mua căn nhà số….. và quyền sử dụng đất ở theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số……ngày..... tháng......năm.....
Do.....................................................................................................................cấp.

1.1.1. Đặc điểm căn nhà:

Căn nhà số: 

Tổng diện tích sử dụng: …………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng: ……………………………………………..m2

- Diện tích xây dựng của tầng trệt: ……………………………….m2

- Kết cấu nhà: ………………………………………………………

- Số tầng: …………………………………………………………...

1.1.2. Đất ở :

- Thửa đất số: ………………………………………………………..

- Tờ bản đồ số: ………………………………………………………

- Diện tích: ………………………………………………………...m2

- Hình thức sử dụng riêng: ………………………………………...m2

1.1.           Ông ……………………………..và Bà.............................là chủ sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở nêu trên theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số……ngày..... tháng......năm.....
Do.....................................................................................................................cấp.

Do …………………………………………………………………….cấp 

 

ĐIỀU 2: THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn ……….. tháng liên tục kể từ ngày ký. Hết thời hạn này Hợp đồng sẽ đương nhiên hết giá trị hiệu lực nếu các Bên không có thỏa thuận khác và các Bên sẽ hoàn trả cho nhau những gì đã nhận (Nếu có).

Trường hợp một Bên cố ý kéo dài thời gian dẫn đến quá thời hạn hợp đồng nói trên nhưng các Bên không thực hiện được việc hứa mua - hứa bán tài sản thì thời gian đó không được tính vao thời hạn hợp đồng này. Bên cố ý kéo dài thời hạn hợp đồng nói trên có nghĩa vụ bồi thường các chi phí phát sinh cho Bên còn lại (Nếu có)

ĐIỀU 3: GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: …………. (…… đồng chẵn).

(Bằng chữ: ……………………………………… đồng )

Giá trên không thay đổi trong suốt thời gian Hợp đồng có hiệu lực và không bao gồm các khoản lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, lệ phí công chứng … do Bên B chịu trách nhiệm nộp theo quy định của pháp luật liên quan đến việc mua bán Căn nhà giữa các bên theo hợp đồng này. Trong trường hợp có sự thay đổi về chính sách thuế hay Luật đất đai của Nhà nước so với thời điểm hiện hành, các bên sẽ cùng giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hai bên thỏa thuận giá mua bán là: …………………………………………………

3.2. Phương thức thanh toán: ……………………………………………….

Bên B đã giao trước cho bên A………(Bằng chữ:…………………………………)

Phần còn lại …………………(….………………………………………………) bên B sẽ dùng để thanh toán……………………cho……………theo hợp đồng số: …………ngày…..……nêu trên.

 

ĐIỀU 4 : SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/ hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
 

ĐIỀU 5. CAM KẾT CHUNG

Bên hứa bán và Bên hứa mua chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây:

5.1. Bên hứa bán cam kết :

5.1.1. Căn nhà nêu trên :

- Thuộc/ sẽ thuộc quyền sở hữu của Bên bán;

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất và quyền thừa kế;

- Không bị thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, trao đổi, kê khai góp vốn vào doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác;

- Không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật.

5.1.2. Không còn bất kỳ giấy tờ nào về quyền sở hữu ngôi nhà nêu trên;

5.1.3. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất nêu trên là bản chính;

5.1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với Bên mua đã ghi trong hợp đồng này.

5.2. Bên hứa mua cam kết:

5.2.1. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và thực trạng ngôi nhà nêu trên, kể cả các giấy tờ về quyền sở hữu nhà, đồng ý mua và không có khiếu nại gì về việc công chứng (chứng thực) hợp đồng này;

5.2.3. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với Bên bán đã ghi trong hợp đồng này;

5.2.4. Phần diện tích ngoài chủ quyền, vi phạm quy hoạch, Bên mua cam kết chấp hành theo các quy định của Nhà nước.

5.3. Hai bên cùng cam kết:

5.3.1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng;

5.3.2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

5.3.4. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội dung hợp đồng.

5.3.5. Hai bên cam kết giá bán trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị trường lên hay xuống.

5.3.6. Tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất và các chi phí khác của bên A và tiền thuế trước bạ của bên B sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.

5.3.7. Các lệ phí khác tại thời điểm thực hiện việc mua bán sẽ do các bên thỏa thuận và thực hiện.

5.3.8. Nếu bên A đổi ý không bán căn nhà trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không mua căn nhà trên thì bên B chịu mất toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.

 

ĐIỀU 6. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền.


ĐIỀU 7. CÁC THỎA THUẬN KHÁC

7.1. Hợp đồng này chứa đựng tất cả những thoả thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và thay thế tất cả các thoả thuận trước đây (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về nội dung của hợp đồng này.

7.2. Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên.

7.3. Mọi thư từ giao dịch giữa Các Bên sẽ được gởi thông qua địa chỉ được xác định tại phần đầu của Hợp đồng này.

7.4. Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này trở nên vô hiệu hoặc vi phạm pháp luật vì bất kỳ lý do gì, hiệu lực của các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng và các Bên sẽ thương lượng để tìm một điều khoản thay thế có cùng hiệu quả kinh tế.

7.5. Hợp đồng này sẽ được lập thành….. (…) có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ …. (…) bản, bao gồm ………trang không thể tách rời nhau, gồm….. phần và ….. Điều khoản.

7.6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký tên)

 

 

…………………………………..

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên)

 

 

…………………………………

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày ……tháng ……năm ……..(Bằng chữ: ngày …….. tháng ………năm………

Tại …………………………………………………………………………………..

Tôi, ………………………………………, Công chứng viên ……………………..

 

CHỨNG NHẬN:

Hợp đồng hứa mua - hứa bán căn nhà số: ……………………được giao kết giữa:

……………………………………………………………………………………….

 

BÊN HỨA BÁN NHÀ (Bên A):

Chứng minh nhân dân: …………………………… cấp ngày …………… tại …………………………

 

BÊN HỨA MUA NHÀ (Bên B):

Chứng minh nhân dân: …………………………… cấp ngày …………… tại …………………………

 

Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
 

Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
 

Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội.
 

Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
 

Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm .......... tờ ....... trang), cấp cho Bên A một bản chính, Bên B một bản chính. Lưu tại Văn Phòng Công chứng …………………………………….

CÔNG CHỨNG VIÊN

Số công chứng:

Quyển số: .....TP/CC-SCC/HĐGD

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.