TÊN CÔNG TY

Số: ……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày ….  tháng …. năm ….

 

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

“Về việc thuê cột điện”

Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thông qua ngày 14/06/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Luật thương mại số 36/2005/QH11 thông qua ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hai bên ký hợp đồng.

Đại diện bên A: .....................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Điện thoại :                                                       Fax:

Tài khoản : ...............................................................................................................

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Do ông: .................................................. Chức vụ: ................................................

Cán bộ theo dõi hợp đồng: ....................................................................................

Đại diện bên B:  ....................................................................................................

Địa chỉ: ....................................................................................................................  

Điện thoại :                                                       Fax:

Tài khoản: ................................................................................................................  

Mã số thuế: ..............................................................................................................

Do ông: .................................................. Chức vụ: ................................................

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng kinh tế với những điều khoản sau:

Điều 1. Khối lượng và giá trị hợp đồng

Bên A đồng ý  giao cho bên B thuê cột điện theo những nội dung thỏa thuận sau:

1.1   Mục đích thuê cột điện: ..................................................................................

1.2   Số lượng cột thuê, đơn giá cho thuê: ............................................................

1.3   Giá trị của hợp đồng là: .................VNĐ/ .... tháng (chưa có thuế VAT)

(Bằng chữ:................................................................................................................ ).

1.4   Giá trị hợp đồng sẽ thay đổi khi có văn bản hướng dẫn thực hiện đơn giá mới của tập đoàn điện lực Việt Nam hoặc của Công ty Điện lực ....................

Trong thời gian thực hiện, nếu số lượng cột tăng (hoặc giảm), bên B sẽ thông báo cho bên A bằng văn bản về số lượng cột thuê, giá tiền theo biểu giá trong Hợp đồng này và mặc nhiên sẽ là Phụ lục hợp đồng bổ sung.

Điều 2. Thể thức thanh toán:

2.1 Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

2.2 Phương thức thanh toán: Bên B có trách nhiệm thanh toán cho Bên A hàng tháng 01 lần theo Khoản 1.3 Điều 1 của Hợp đồng này.

2.3 Thời hạn thanh toán: trong vòng ..... ngày kể từ khi Bên B nhận được hóa đơn GTGT của Bên A.

Quá thời hạn trên mà Bên B chưa thanh toán, thì bên B phải chịu thêm lãi xuất vay thương mại kỳ hạn ...... tháng của Ngân hàng ..........................................

Điều 3. Trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng

3.1 Trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên A:

Hướng dẫn Bên B lập biện pháp tổ chức thi công các tuyến cáp thông tin tại những vị trí cột điện theo hồ sơ, vị trí mà hai Bên đã thỏa thuận đảm bảo tiêu chuẩn về quy trình, quy phạm an toàn điện.

Khi thay đổi về tuyến cột điện, cần phải thông báo ít nhất .... tháng cho bên B để bên B có kế hoạch thay đổi tuyến cáp cho phù hợp (mọi chi phí về việc thay đổi tuyến cáp này do bên B chịu).

Không chịu trách nhiệm về an toàn của hệ thống cáp thông tin.

Không đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn (trừ trường hợp bên B không thực hiện đúng với nội dung được nêu trong Biên bản thỏa thuận giữa Bên A và Bên B ngày .......................... về việc ..................................................................................................................................... .

3.2 Trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên B

Việc sử dụng cột điện để treo cáp thông tin phải đảm bảo đúng các quy phạm, quy trình an toàn vận hành lưới điện, mỹ quan công cộng, phù hợp với quy hoạch của ngành điện và quy hoạch của địa phương.

Chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố trên các tuyến cáp thông tin trong suốt quá trình vận hành, khắc phục sự cố và tuân thủ các quy định an toàn của ngành điện.

Khi có nhu cầu cải tạo, sửa chữa lắp mới cáp thông tin dưới đường dây điện phải thông báo cho Bên A biết và khi nào Bên A đồng ý thì mới được thực hiện các thao tác nói trên.

Thanh toán cho bên A kịp thời và đầy đủ theo Khoản 1.3 Điều 1 và Điều 2 của Hợp đồng.

Điều 4. Thời gian thực hiện hợp đồng

Hai Bên thống nhất thời gian thực hiện hợp đồng là: ........................................

Khi hết thời gian thực hiện hợp đồng, hai Bên cùng có trách nhiệm thương thảo ký lại hợp đồng mới.

Điều 5. Điều khoản chung

5.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Trường hợp không tự giải quyết được, vấn đề sẽ được đưa ra Tòa án ............................ để giải quyết.

5.2 Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì cần phải thay đổi ngoài những nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng này thì Bên có yêu cầu cần phải thông báo cho Bên kia bằng văn bản. Khi nhận được văn bản đề nghị sửa đổi boặc bổ sung hợp đồng hai Bên sẽ tiến hành thương thảo (việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng chỉ có hiệu lực thi hành khi hai Bên thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng bổ sung).

5.3 Các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan không được nêu trong Hợp đồng này mặc nhiên có giá trị và các bên có nghĩa vụ tôn trọng thực hiện.

5.4 Hợp đồng kinh tế có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, được gửi cho bên A: 03 bản, bên B: 03 bản.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký tên và đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.