CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG LI-XĂNG

CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU (CỦA CÁ NHÂN)

Hợp đồng này (sau đây gọi là “Hợp đồng này”)  được lập vào [……… ] tại [……..], giữa các bên sau đây:

Bên A:………………………………………………………………………………………
CMND:................................cấp ngày..............................................

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………...........

Điện thoại:……………………………………….Email………………………………….....

Sau đây gọi là Bên Giao

và :

Bên B:………………………………………………………………………………………
CMND:................................cấp ngày..............................................

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………...........

Điện thoại:……………………………………….Email…………………………………....

Sau đây gọi là Bên Nhận

Xét vì :

-                     Bên Giao là chủ sở hữu hợp pháp của nhãn hiệu sau đây tại Việt Nam:

Nhãn hiệu

Nhóm

Sản phẩm

Số đơn

Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ ngày

       

 

 

(sau đây gọi tắt là Nhãn hiệu)

-                     Bên Nhận mong muốn được sử dụng và phân phối dịch vụ/ hàng hóa mang nhãn hiệu nêu trên tại Việt Nam;

VÌ VẬY, trên cơ sở việc cân nhắc các quyền lợi và nghĩa vụ, Các Bên đã đồng ý các nội dung sau đây:

 

ĐIỀU 1 -  CHUYỀN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG NHÃN HIỆU (LI -XĂNG) 

Bên Giao bằng văn bản này chuyển giao cho Bên Nhận  quyền sử dụng  Nhãn  hiệu   tại   Việt  Nam cho sản phẩm đã được đăng kí theo Số đơn [……] nêu trên, và Bên Nhận  bằng văn bản này tiếp nhận quyền sử dụng nhãn hiệu theo đúng phương thức quy định  trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 2 -  PHẠM VI CHUYỂN GIAO LI- XĂNG

2.1. Hình thức chuyển giao:[1]

2.2. Lãnh thổ li-xăng: Việt Nam.

2.3. Thời hạn li-xăng: Hợp đồng sẽ có hiệu lực trong vòng […….] kể từ ngày Hợp đồng này được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ, trừ trường hợp bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt trước thời hạn theo các điều  kiện nêu tại Điều 5 dưới đây.

 

ĐIỀU 3 -  PHÍ CHUYỂN GIAO VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

3.1. Phí chuyển giao: Ghi rõ phí chuyển giao và phương thức thanh toán (nếu có).

Phí chuyển giao: […………..] (Bằng chữ: ………………….).

Phương thức thanh toán: tiền mặt

3.2. Nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao li-xăng:

Bên Nhận sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế liên quan đến việc chuyển giao Li - xăng.


ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHẬM THANH TOÁN

Trong trường hợp Bên nhận không thực hiện thanh toán cho Bên giao đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, Bên nhận có nghĩa vụ thanh toán cho Bên giao một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên nhận thực tế thực hiện việc thanh toán.

 

ĐIỀU 5 -  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

5.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Giao:

5.1.1   Bên giao có nghĩa vụ giao đủ toàn bộ giấy tờ liên quan đến Nhãn hiệu kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực trong thời hạn [……..] kể từ ngày ký kết, tại địa điểm và bằng phương thức như hai bên đã thỏa thuận.

5.1.2   Bên giao phải đảm bảo điều kiện về quyền sở hữu cho Bên nhận đối với Nhãn hiệu không bị tranh chấp bởi bên thứ ba, không vi phạm bản quyền.

5.1.3   Bên giao phải đăng ký hợp đồng nếu việc đăng ký không được Bên nhận tiến hành.

5.1.4   Phải quyết tranh chấp với người thứ ba nếu việc chuyển giao gây nên tranh chấp đó.

5.1.5   Nếu bên Nhận chậm thanh toán tiền và các chi phí khác thì bên Nhận phải trả tiền lãi theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.

5.2. Nghĩa vụ của Bên Nhận:

5.2.1   Bên nhận có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ liên quan đến Nhãn hiệu sau khi được Bên giao chuyển quyền đối với nhãn hiệu đang đăng ký bảo hộ […….], số đơn: […….].

5.2.2   Thực hiện đăng ký hợp đồng nếu bên giao không đăng ký.

5.2.3   Bên nhận có nghĩa vụ trả tiền phí chuyển giao.

5.2.4   Phải chịu sự kiểm tra về chất lượng hàng hoá mang nhãn hiệu (nếu cần thiết) và phải đảm bảo chất lượng hàng hoá như hàng hoá Bên giao.

5.2.5   Ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về sản xuất theo li xăng và Bên giao là ai.

 

ĐIỀU 6- ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG, THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

Bên Nhận có nghĩa vụ tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký việc chuyển  giao li - xăng này với Cục Sở hữu Trí tuệ của Việt Nam và tự chịu mọi chi phí liên quan.

Hợp đồng này được xem như có hiệu lực kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam xác nhận đăng ký và sẽ duy trì hiệu lực đầy đủ trừ khi chấm dứt trước thời hạn theo các điều khoản khác của Hợp đồng.

Hợp đồng có thể được gia hạn theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa các bên trên cơ sở các điều khoản và điều kiện do hai bên thỏa thuận và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 

ĐIỀU 7 – DUY TRÌ HIỆU LỰC CỦA NHÃN HIỆU

Bên Giao đảm bảo có đầy đủ quyền hợp pháp và chính đáng đối với Nhãn hiệu, cũng như quyền cấp Li - xăng sử dụng nhãn hiệu tại thời điểm kí kết hợp đồng này. Đồng thời, Bên Giao cam kết nỗ lực hết sức trong việc đảm bảo và duy việc hiệu lực của đăng ký Nhãn hiệu tại Việt Nam trong suốt thời hạn của Hợp đồng.

 

ĐIỀU 8 –  CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ SỬA ĐỔI, ĐÌNH CHỈ, VÔ HIỆU HỢP ĐỒNG

Mọi sửa đổi hoặc bổ sung đối với Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực khi lập thành văn bản, chữ ký bời đại diện có thẩm quyền của các Bên và được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Hợp đồng sẽ bị đình chỉ hiệu lực nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao bị đình chỉ hoặc trong trường hợp bất khả kháng.

Hợp  đồng này sẽ vô hiệu nếu quyền sở hữu công nghiệp của Bên giao đối với Nhãn hiệu bị hủy bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

ĐIỀU 9 – GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ LUẬT ÁP DỤNG

Hợp  đồng này được điều chỉnh và áp dụng theo luật pháp nước CHXHCN Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (…) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền.

 

ĐIỀU 10 - CÁC NỘI DUNG KHÁC

10.1    Hợp đồng này chứa đựng tất cả những thoả thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của hợp đồng này và thay thế tất cả các thoả thuận trước đây (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về nội dung của hợp đồng này.

10.2    Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày kí.

10.3    Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung nào đối với Hợp đồng này sẽ có hiệu lực khi có sự đồng ý bằng văn bản của các Bên.

10.4     Mọi thư từ giao dịch giữa Các Bên sẽ được gởi thông qua địa chỉ được xác định tại phần đầu của Hợp đồng này.

10.5    Nếu có sự bất đồng giữa phần tiếng Anh và phần tiếng Việt, phần tiếng Việt sẽ có giá trị ưu tiên áp dụng.

10.6    Hợp đồng này sẽ được lập thành….. (…) bản bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ …. (…) bản

10.7    Nếu có bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng này trở nên vô hiệu hoặc vi phạm pháp luật vì bất kỳ lý do gì, hiệu lực của các điều khoản khác sẽ không bị ảnh hưởng và các Bên sẽ thương lượng để tìm một điều khoản thay thế có cùng hiệu quả kinh tế.

10.8    Sự khước từ bất kỳ quyền nào phát sinh theo Hợp Đồng này sẽ không có hiệu lực pháp lý trừ khi được làm thành văn bản và được ký bởi người đại diện có thẩm quyền của bên mà sự khước từ đó sẽ được thực hịên. Việc một trong các bên không thực hiện hay chậm trễ trong vịêc thực hịên bất kỳ quyền, thẩm quyền hoặc yêu cầu nào theo Hợp Đồng này (ngoại trừ trường hợp được quy định rõ trong Hợp Đồng này) sẽ không được coi là sự khước từ quyền, thẩm quyền hay yêu cầu đó.

10.9    Hơp đồng này bao gồm ………trang không thể tách rời nhau, gồm….. phần và ….. Điều khoản.


 

ĐẠI  DIỆN BÊN GIAO

(ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI  DIỆN BÊN NHẬN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

[1] Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm các dạng sau đây:

- Hợp đồng độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, bên chuyển quyền không được ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó nếu được phép của bên được chuyển quyền;

- Hợp đồng không độc quyền là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không độc quyền với người khác;

- Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thứ cấp là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền là người được chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp đó theo một hợp đồng khác.

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.