CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ

Số:.......

           

Hôm nay (Ngày ...............tháng...........năm............), chúng tôi bao gồm các bên:

BÊN BÁN ( Sau đây gọi là Bên A):

1. Trường hợp là cá nhân:

Ông (Bà):........................................................................................................................................
Ngày/tháng/năm sinh:.....................................................................................................................  
Chứng minh nhân dân số:...............................................................................................................
Cấp ngày:............................................................................................,tại: .....................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):      

2. Trường hợp là pháp  nhân:

Tên tổ chức:.....................................................................................................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:....................................................................................
Số điện thoại: .................................................................................................................................. 
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.........................................................................................    
Ngày/tháng/năm sinh:......................................................................................................................    
Chức vụ:...........................................................................................................................................   
Chứng minh nhân dân số:................................................................................................................. 
Cấp ngày:............................................................................................,tại: .......................................

BÊN MUA ( Sau đây gọi là Bên B):

1. Trường hợp là cá nhân:

Ông (Bà):.........................................................................................................................................
Ngày/tháng/năm sinh:......................................................................................................................
Chứng minh nhân dân số:................................................................................................................
Cấp ngày:......................................................................... ,tại:.........................................................
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú):
..........................................................................................................................................................

2. Trường hợp là pháp  nhân:

Tên tổ chức:.....................................................................................................................................
Trụ sở:..............................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:....................................................................................
Số điện thoại: .................................................................................................................................. 
Họ và tên người đại diện theo pháp luật:.........................................................................................    
Ngày/tháng/năm sinh:......................................................................................................................    
Chức vụ:...........................................................................................................................................   
Chứng minh nhân dân số:................................................................................................................. 
Cấp ngày:............................................................................................,tại: .......................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM CỦA XE

- Biển số :...................................................................................................................

- Nhãn hiệu :..............................................................................................................

- Loại xe :..................................................................................................................

- Màu sơn :................................................................................................................

- Số máy :..................................................................................................................

- Số khung :...............................................................................................................

- Số động cơ :............................................................................................................

ĐIỀU 2: QUY CÁCH KỸ THUẬT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA XE      
1. Quy cách kỹ thuật:           

Quy chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn của ôtô quy định trong bản QUY CHUẨN KĨ THUẬT VỀ ÔTÔ của Công ty ôtô. Bên A sẽ cung cấp cho Bên B bản trên.
2. Chất lượng của xe: Được quy định tại Thông tư 31/2011/TT-BGTVT và Thông tư 55/2014/ TT-BGTVT.

- Xe mới:

- Xe đã qua sử dụng:

  + Thời gian sử dụng :.......................................................................................................

  + Thân vỏ :........................................................................................................................

  + Buồng lái :.....................................................................................................................

  + Thùng hàng :..................................................................................................................

  + Khung xe :......................................................................................................................

  + Động cơ :.......................................................................................................................

  + Hệ thống phanh :...........................................................................................................

  + Hệ thống lái :.................................................................................................................

  + Hệ thống treo :...............................................................................................................

  + Trang thiết bị điện, đèn chiếu sáng và tín hiệu :...........................................................

Đối với xe cơ giới chuyên dùng thì cơ cấu chuyên dùng phải đầy đủ, đảm bảo các chức năng phù hợp với tài liệu kỹ thuật của loại xe đó.

(Lưu ý: Bên soạn Hợp đồng phải ghi rõ về chất lượng xe như thế nào, xe còn mới hay đã sử dụng, thời gian sử dụng

ĐIỀU 3: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1. Hai bên thỏa thuận giá mua bán (bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu):
...........................................................................................................................đồng
(bằng chữ............................................................................................................................ đồng).
2. Phương thức thanh toán:
Thanh toán bằng chuyển khoản:
Tên tài khoản: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ......................................................................................................................
Tại ngân hàng: ...................................................................................................................
Chi nhánh: .........................................................................................................................
ĐIỀU 4: THỜI GIAN THANH TOÁN TIỀN MUA XE VÀ GIAO NHẬN XE:
1. Thời gian giao nhận xe do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận được, thời gian giao nhận xe được xác định khi bên B đã giao đủ tiền mua xe cho bên A và bên A giao xe cho bên B.
2. Bên A bảo đảm cho bên B về mặt pháp lý và thực tế được trọn quyền sở hữu thực sự.
3. Thời gian thanh toán tiền mua xe do các bên thỏa thuận. Trong trường hợp không xác định hoặc xác định không rõ ràng thời gian thanh toán thì bên mua phải thanh toán ngay tại thời điểm nhận xe.
ĐIỀU 5: BẢO HÀNH:
1. Tại thời điểm giao xe, bên A có nghĩa vụ cung cấp cho bên B chứng từ bảo hành xe, trong đó quy định chi tiết các nội dung bảo hành theo chính sách cua nhà sản xuất.
2. Thời hạn, điều kiện, quy trình bảo hành: Tuân theo quy định bảo hành trong chứng từ bảo hành xe.
3. Trong thời hạn bảo hành, nếu bên B phát hiện được khuyết tật của xe mua bán thì có quyền yêu cầu bên B sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.
4. Bên A phải sửa chữa xe và bảo đảm xe có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.
5. Bên A chịu chi phí về sửa chữa xe.
ĐIỀU 6: BẢO HIỂM:
1. Chi phí bảo hiểm:
Do bên B chịu trách nhiệm chi trả bảo hiểm và các khoản khoản phát sinh liên quan đến bảo hiểm.
2. Nội dung bảo hiểm:
Bên A có trách nhiệm cung cấp thông tin về các loại bảo hiểm liên quan đến xe cho Bên B.
Bên B xác nhận thông tin và chi phí bảo hiểm bằng văn bản gửi cho Bên A
ĐIỀU 7: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
1. Bên A giao xe đúng tình trạng quy định và đúng thời gian quy định trong hợp đồng cho bên B; đồng thời giao đủ hồ sơ liên quan đến chiếc xe nói trên.
2. Nhận tiền của bên B theo phương thức đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
ĐIỀU
8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
1. Được nhận xe theo tình trạng đã qui định trong hợp đồng và được nhận toàn bộ hồ sơ về chiếc xe đã mua.
2. Trả đủ tiền mua chiếc xe cho bên A theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng.
ĐIỀU 9: TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG:
Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.
ĐIỀU 10: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. 
ĐIỀU 11
: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ nội dung hợp đồng.
2. Mọi sửa đổi, bổ sung, hoặc hủy bỏ hợp đồng này chỉ có giá trị khi được lập thành văn bản.
3. Hợp đồng được lập thành 4 bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý ngang nhau, bên B giữ 02 bản để đăng ký quyền sở hữu, bên A giữ 02 bản để thi hành hợp đồng. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký.

BÊN BÁN

 

 

___________________________

Họ tên: .........................................

Chức vụ: ......................................

 

BÊN MUA

 _______________________

Họ tên: ........................................

Chức vụ: .....................................

 

 

                

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.