CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở

 

Hôm nay, ngày     tháng       năm      tại Văn Phòng Công Chứng       , địa chỉ   . Chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm :

BÊN TẶNG CHO ( Sau đây gọi tắt là bên A ) 

Họ tên                         :                                                               Sinh năm :                             

CMND số                   :                                                               Cấp tại

Thường trú                  :                                                                                                                 

Họ tên                         :                                                               Sinh năm :                             

CMND số                   :                                                               Cấp tại

Thường trú                  :

Bên A là bên có quyền sở hữu nhà ở tại địa chỉ số :                                .

Căn cứ theo :  Giấy chứng nhận                    do UBND            cấp ngày                     .

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO ( Sau đây gọi tắt là bên B )

Họ tên                         :                                                               Sinh năm :                             

CMND số                   :                                                               Cấp tại

Thường trú                  :                                                                                                                 

Họ tên                         :                                                               Sinh năm :                             

CMND số                   :                                                               Cấp tại

Thường trú                  :

 Hai bên đồng ý thực hiện hợp đồng tặng cho nhà ở  với những thỏa thuận sau đây :

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

      Đối tượng của hợp đồng này là nhà ở tại địa chỉ số :                      , có đặc điểm như sau:

    Nhà ở :

- Tổng diện tích sử dụng                      :  

- Diện tích xây dựng                            :   

- Kết cấu nhà                                        :  

- Số tầng                                               :  

ĐIỀU 2. GIAO NHẬN NHÀ VÀ CÁC GIẤY TỜ VỀ NHÀ

Bên A thực hiện bàn giao nhà và các loại giấy tờ liên quan đến nhà cho Bên B vào thời điểm các bên hoàn thành các thủ tục pháp lý có liên quan để chuyển quyền sở hữu cho Bên B hoặc vào thời điểm khác do các Bên thỏa thuận bằng văn bản.

ĐIỀU 3. VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ

Thuế, phí và lệ phí bao gồm lệ phí trước ba, các lệ phí khác, phí công chứng, thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế, phí khác liên quan đến việc tặng cho nhà ở sẽ được các bên thỏa thuận như sau:

Bên A chịu các loại phí:

Bên B chịu các loại phí:

ĐIỀU 4. ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU

Trong thời hạn 07 ngày kể từ khi hoàn tất các thủ tục công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở này, các Bên có nghĩa vụ thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu tài sản sang cho Bên B.

ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B cùng cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam kết sau đây :

5.1. Bên A cam kết :

 Ngôi nhà nêu trên là có thật :

- Thuộc quyền sở hữu của bên tặng cho;

- Không bị tranh chấp về quyền sở hữu nhà;

- Không thế chấp, bảo lãnh, mua bán, tặng cho, cho thuê, trao đổi, kê khai là vốn của doanh nghiệp hoặc thực hiện nghĩa vụ khác ;

- Không bị cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền xem xét, xử lý theo pháp luật;

- Các chứng từ về quyền sở hữu nêu trên là bản chính .

Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận với bên B đã ghi trong hợp đồng này .

5.2. Bên B cam kết :

Đã xem xét, tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý của ngôi nhà nêu trên. Thực hiện đúng và đầy đủ những thỏa thuận với bên A đã ghi trong hợp đồng này .            

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Các bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng; Nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba ( nếu có ) ;

 Trường hợp căn nhà này đang cho thuê, bên A có trách nhiệm thông báo cho bên B biết về việc cho thuê nhà và bên thuê nhà biết về việc tặng cho nhà . Quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng thuê nhà sẽ do các bên thỏa thuận, giải quyết và ngoài phạm vi điều chỉnh của hợp đồng.

Các bên cam kết đã xem xét tìm hiểu kỹ về tình trạng pháp lý cũng như thực tế và cũng xác nhận đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật đúng như đặc điểm, tình trạng đã được mô tả trong hợp đồng, giao dịch và không đề nghị công chứng viên xác minh hoặc yêu cầu giám định;

Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng mới có giá trị để thực hiện .

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hệ quả pháp lý của việc công chứng này, sau khi đã được nghe lời giải thích của công chứng viên dưới đây .

Hai bên đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong hợp đồng này .

Hợp đồng này được lập thành 03 bản, có giá trị như nhau và hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng.

 

BÊN A                                                                                             BÊN B

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.