HỢP ĐỒNG

LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN

Số:……/20………./HĐSXTT

-          Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

-          Căn cứ…………………………......................................................................;

-          Căn cứ biên bản thỏa thuận số….ngày…..tháng…..năm…, giữa......................(nếu có);

-          Căn cứ biên bản cử đại diện nhóm hộ nông dân ngày....tháng….năm…..tại….;

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm 20….., tại…………, chúng tôi gồm:

BÊN A: CÔNG TY

Địa chỉ trụ sở giao dịch:…………………………………….............................................................

Điện thoại……………Fax:……..……Di động:……………...........................................................

Tài khoản số:………...Mở tại ngân hàng:…………………..............................................................

Mã số thuế Doanh nghiệp:………………………………….............................................................

Đại diện bởi ông (bà):………………..Chức vụ:……………...........................................................

(Giấy ủy quyền số:………, viết ngày….tháng…..năm bởi ông (bà):…………………. Chức vụ:…………ký (nếu có)).

BÊN B: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN/NÔNG DÂN

Đại diện cho………nông dân có tên trong danh sách kèm theo hợp đồng này.

Do ông (bà):……….........................……..Chức vụ:……...................................……..làm đại diện.

CMND số…………................................…Ngày cấp……................…....Nơi cấp………..............

Địa chỉ:………………………………………………………...........................................................

Điện thoại:…………..........................……Fax:……………......................Di động……….............

Tài khoản số………...........................……Mở tại Ngân hàng:………………..................................

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trong thời hạn ……… năm (vụ), với các nội dung sau:

ĐIỀU 1.          NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A cam kết đầu tư và tiêu thụ sản phẩm do Bên B sản xuất. Bên B cam kết sản xuất và bán sản phẩm cho Bên A trong thời gian sản xuất: từ ngày……..tháng……..năm……...đến ngày….…tháng….năm…………. theo những điều kiện được thỏa thuận như sau:

-         Loại giống:………………………….....................................................................................

-         Diện tích sản xuất:…………………………….....................................................................

-         Sản lượng dự kiến:………………….…………....................................................................

-         Địa điểm sản xuất tại:……………….…………...................................................................

ĐIỀU 2.          GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.                  Sản phẩm do Bên A cung cấp cho Bên B

Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B giống và các vật tư nông nghiệp cần thiết để thực hiện gieo trồng cho mùa vụ và được quy định cụ thể tại Điều 6 của hợp đồng này.

-           Giá cả: ………………………………….…………………………………………………

(theo giá cả niêm yết trên thị trường tại thời điểm giao hàng hoặc thỏa thuận khác giữa hai bên)

-           Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản của Bên A cụ thể như sau:

Tên người thụ hưởng:………………………………………………………………………

Tài khoản số    :  .............................        Tại Ngân Hàng: ................................................

-           Thời hạn thanh toán: Trong vòng (15) mười lăm ngày làm việc sau khi Bên A thực hiện nội dung Hợp đồng quy định tại Điều I, Bên B phải thanh toán 100% tổng giá trị hàng hóa nhận được ngay sau khi kết thúc vụ mùa, Bên B có thể khấu trừ trực tiếp thông qua số lượng nông sản bán cho Bên A

-           Địa điểm giao nhận hàng: ..................................................................................................

2.         Sản phẩm hàng hóa do Bên B bán cho Bên A

-           Giá cả và cách xác định giá: …………………(do hai bên thỏa thuận)

(có thể áp dụng giá sàn, giá cố định hoặc giá thị trường tại thời điểm thu mua, hoặc thỏa thuận khác giữa hai bên. Nêu rõ phương thức tính giá, cách xác định giá thu mua)

-           Phương thức và thời điểm thanh toán: Bên A thanh toán tiền mua sản phẩm cho Bên B bằng tiền mặt sau ngay sau khi nhận hàng. Trường hợp Bên B muốn khấu trừ theo khoản 1 điều này, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B khi trừ đi các khoản tiền vật tư nông nghiệp do Bên B ứng trước của Bên A để sản xuất (nếu có) vào ngày....tháng...... năm.....,tại…………………………… (hoặc cách xác định ngày, do hai bên thỏa thuận)

-           Thời gian và địa điểm giao nhận hàng: Bên B giao hàng cho Bên A vào ngày…….tháng……năm……, tại…..… (hoặc cách xác định ngày, do hai bên thỏa thuận).

3.         Hai bên giao và nhận giống, vật tư nông nghiệp, sản phẩm hàng hóa phải lập biên bản giao, nhận, xác nhận rõ số lượng, đơn giá, thành tiền, có chữ ký, họ tên của người giao và người nhận của hai bên. Mỗi bên giữ 01 (một) bản.

ĐIỀU 3.          THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU MUA

1.         Thời gian thu mua:

 Bên A và Bên B thỏa thuận thời gian giao nhận hàng hóa. Bên B phải thông báo lịch nhận hàng cụ thể cho Bên A trước thời gian thu hoạch ít nhất 05 ngày để Bên A chuẩn bị. Nếu thời gian thu hoạch của hàng nông sản sớm lên hay muộn đi so với lịch đã thỏa thuận trước thì Bên B đề nghị Bên A xem xét chung toàn vùng để có thể điều chỉnh lịch giao hàng có lợi nhất cho hai bên.

2.         Địa điểm thu mua:

Địa điểm thu mua do hai bên thỏa thuận sao cho hàng nông sản được vận chuyển thuận lợi và bảo quản tốt nhất (Trên phương tiện của Bên A tại....................................., hoặc tại kho của Bên A tại..................................................................................................................................)

3.         Trách nhiệm của hai bên:

- Nếu Bên A không đến nhận hàng đúng lịch đã thỏa thuận thì phải chịu chi phí bảo quản nông sản...........đồng/ngày và bồi thường thiệt hại............ % giá trị sản phẩm do để lâu chất lượng hàng hóa giảm sút.

- Nếu địa điểm thỏa thuận giao hàng tại nơi thu hoạch, Bên B có trách nhiệm chuẩn bị đủ hàng. Khi Bên A đến nhận hàng đúng theo lịch mà Bên B không có đủ hàng giao để Bên A làm lỡ kế hoạch sản xuất và lỡ phương tiện vận chuyển thì Bên B phải bồi hoàn thiệt hại vật chất gây ra (bồi thường do hai bên thỏa thuận).

- Khi đến nhận hàng: người nhận hàng của Bên A phải xuất trình giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền hợp pháp do Bên A cấp. Nếu có sự tranh chấp về số lượng và chất lượng hàng hóa thì phải lập biên bản tại chỗ, có chữ ký của người đại diện mỗi bên.

Sau khi nhận hàng: Các bên giao và nhận hàng phải lập biên bản giao nhận hàng hóa xác nhận rõ số lượng, chất lượng hàng có chữ ký và họ tên của người giao và nhận của hai bên. Mỗi bên giữ một bản.

ĐIỀU 4.          CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ BỐC XẾP

-           Chi phí vận chuyển, bốc xếp giống và vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất do Bên………..chịu.

-           Chi phí vận chuyển và bốc xếp nông sản khi thu hoạch sẽ do Bên……...chịu.

-           Bất kỳ chi phí về vận chuyển và bốc xếp nào phát sinh mà do lỗi của một bên sẽ do bên đó phải chịu trách nhiệm chi trả.

ĐIỀU 5.          CUNG CẤP GIỐNG VÀ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP

Bên A cung cấp (bán ghi nợ/ứng trước) giống và vật tư nông nghiệp để Bên B sản xuất, cụ thể như sau:

Stt

Tên sản phẩm

Số lượng

(tấn)

Đơn giá (đồng/tấn)

Thành tiền (đồng)

1

Lúa giống

 

 

 

2

Phân bón

 

 

 

3

Thuốc trừ sâu

 

 

 

….

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Trong trường hợp, nếu Bên B tự mua giống và vật tư nông nghiệp thi phải đạt tiêu chuẩn, chất lượng được sự chấp thuận của Bên A và phải thông báo cho Bên A biết.

ĐIỀU 6.          CAM KẾT CỦA BÊN B VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:

-           Bên B cam kết đảm bảo về chất lượng sản phẩm đối với nông sản do Bên B tạo ra, nếu chất lượng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo kiểm định của cơ quan, tổ chức có chuyên môn mà nguyên nhân chính do Bên B không chăm sóc theo tiêu chuẩn hoặc không làm theo các yêu cầu của bên khuyến nông thì Bên A có quyền không mua sản phẩm của Bên B.

-           Số lượng sản phẩm tạm tính:……………………….kg

(sản lượng sản phẩm được hai bên xác định cụ thể tùy vào năng suất và sản lượng tại thời điểm thu hoạch).

-           Quy cách; chất lượng; phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm (do hai bên thỏa thuận):

+          Độ ẩm:........................................................................................................................           

+          Tạp chất:.....................................................................................................................           

+          Dư lượng hóa chất tối đa trong sản phẩm:.................................................................           

+          ................................................................................................................................   

ĐIỀU 7.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

-           Giới thiệu doanh nghiệp cung cấp giống và vật tư nông nghiệp cho Bên B nếu Bên B có nhu cầu.

-           Đảm bảo cung cấp giống, vật tư nông nghiệp đúng số lượng, chất lượng, chủng loại và thời hạn đã cam kết.

-           Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hoá đúng theo quy cách, tiêu chuẩn và số lượng thực tế như đã cam kết ban đầu.

-           Phối hợp với Bên B tổ chức các biện pháp thu mua theo thời gian, địa điểm thu hoạch theo thỏa thuận giữa các bên.

-           Cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hướng dẫn cho Bên B/các hộ dân trực tiếp canh tác.

-           Cung cấp bao bì đựng…………….cho Bên B (nếu có yêu cầu) sau khi đạt được thỏa thuận giữa hai bên.

-           Kiểm tra quy cách, tiêu chuẩn hàng hoá thu mua.

-           Thanh toán đầy đủ và kịp thời tiền mua hàng hoá cho Bên B.

ĐIỀU 8.          QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

-           Phải tuân các quy trình canh tác theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của Bên A và những trường hợp khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

-           Sử dụng giống và vật tư nông nghiệp (phân bón thuốc bảo vệ thực vật) theo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Bên A.

-           Cung cấp cho Bên A các thông tin về quy trình canh tác, sử dụng giống và các loại thuốc bảo vệ thực vật, thời gian thu hoạch, địa điểm giao hàng.

-           Lập danh sách các hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất. (có biên bản làm việc hoặc hợp đồng).

-           Bán sản phẩm hàng hoá cho Bên A đúng theo quy cách, tiêu chuẩn và số lượng thực tế như đã cam kết ban đầu.

-           Phối hợp với Bên A tổ chức các biện pháp thu mua theo thời gian, địa điểm thu hoạch theo sự thỏa thuận giữa các bên.

-           Nhận tiền bán sản phẩm hàng hoá của Bên A trả sau khi trừ đi các khoản giống và vật tư nông nghiệp do Bên A ứng trước (nếu có).

ĐIỀU 9.          XỬ LÝ VI PHẠM HỢP ĐỒNG

-           Bên A thực hiện bồi thường cho Bên B nếu Bên A không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì Bên A phải bồi thường tất cả các chi phí ban đầu do Bên B đầu tư sản xuất và các chi phí khác có liên quan (Do hai bên xác định và thoả thuận thống nhất).

-           Bên B thực hiện bồi thường nếu Bên B không thực hiện hoặc thực hiện không đúng theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì Bên B phải bồi thường tất cả các chi phí ban đầu do Bên A đầu tư cho Bên B và các chi phí khác có liên quan (Do hai bên xác định và thoả thuận thống nhất).

ĐIỀU 10.        PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

-           Mọi tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng, hòa giải và đảm bảo quyền lợi hợp pháp giữa các Bên.

-           Trong trường hợp không đạt được thoả thuận trong vòng (30) ba mươi ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, vụ việc sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân cấp Quận/Huyện có thẩm quyền.

-           Luật pháp Việt Nam hiện hành là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp của Hợp đồng này.

-           Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.

ĐIỀU 11:        SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 12:        CAM KẾT CHUNG

-           Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng. Mọi thay đổi, bổ sung đều phải được các Bên đồng ý bằng văn bản.

-           Bên nào tự ý đơn phương chấm dứt Hợp đồng phải bồi thường tổng số tiền đã ký trong Hợp đồng cho Bên còn lại.

-           Hợp đồng được tự động thanh lý sau khi hai Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ và điều khoản trong Hợp đồng.

-           Hợp đồng này được lập thành (02) hai bản, mỗi Bên giữ (01) một bản có giá trị như nhau kể từ ngày hai Bên cùng ký kết.

 

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

Họ và tên:....................................................

Chức vụ:......................................................

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.