CÔNG TY................

Số: .............

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

…...ngày.....tháng.....năm...

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH)

 

-        Căn cứ Luật thương mại được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005.

-        Căn cứ Bộ luật dân sự được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015.

-        Căn cứ nhu cầu và khả năng của hai bên.

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ...... năm .........., tại ……................, chúng tôi gồm có:

Bên A: ..................................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Người đại diện:........................................... - Chức Vụ: ........................................................

Điện thoại:.................................................. - Fax:..................................................................

Mã số thuế:............................................................................................................................

Tài khoản:.................................................. - Tại: ..................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Bên A” hay “Bên cung ứng dịch vụ”)

 

Bên B: CÔNG TY................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................................

Người đại diện:...........................................  Chức Vụ: ..........................................................

Điện thoại:..................................................  Fax:...................................................................

Mã số thuế:............................................................................................................................

Tài khoản:..................................................  Tại: ...................................................................

(Sau đây gọi tắt là “Bên B” hay “Khách hàng”)

Hai bên thống nhất ký hợp đồng tổ chức chương trình tham quan du lịch (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều khoản và điều kiện như sau:

 

ĐIỀU 1: CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN DU LỊCH

Bên A tổ chức chương trình tham quan du lịch theo yêu cầu của Bên B. Chương trình tham quan du lịch (thông tin chi tiết) đính kèm theo Hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

-        Phương Tiện di chuyển: Xe ô tô có máy lạnh. Đối với mỗi chặng trong hành trình, Bên A có thể chủ động sắp xếp cho phù hợp với tình hình địa phương và phải được ghi rõ trong nội dung chi tiết chương trình tham quan, du lịch.

-        Suất ăn

Bên A sẽ thu xếp suất ăn cho mỗi khách trong suốt hành trình:

Bữa chính: …………. VNĐ/người/bữa chính

Ăn sáng………………./bữa/người

-        Phòng nghỉ: tiêu chuẩn 3 sao, số lượng tối đa …………. người/phòng

-        Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, phục vụ nhiệt tình, thành thạo, chu đáo suốt tuyến;

-        Tàu thuyền, các phương tiện tham quan theo chương trình: phải đảm bảo chất lượng và an toàn theo quy định pháp luật và thông lệ liên quan.

-        Bảo hiểm du lịch: theo quy định của Tổng Cục Du Lịch

 

ĐIỀU 2: SỐ LƯỢNG KHÁCH, HUỶ BỎ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

2.1.   Số lượng khách dự kiến: ...... người (Gồm có: ...... người lớn và ........trẻ em).

2.2.   Trong trường hợp số lượng khách hàng tăng hơn dự kiến, đơn giá đối với mỗi người tăng thêm so với số lượng dự kiến sẽ là ............... VND/ người lớn và ................ VNĐ/trẻ em.

Trong trường hợp số lượng khách ít hơn so với dự kiến, Bên A chịu 50% đơn giá mỗi khách hàng giảm so với số khách hàng dự kiến theo Hợp đồng.

2.3.   Bên B có nghĩa vụ thông báo về số lượng khách du lịch đăng ký tham gia chương trình cùng các thông tin cá nhân, thông tin liên lạc cần thiết trước ít nhất ........ ngày tính đến ngày khởi hành dự kiến để Bên A thực hiện chuẩn bị.

2.4.   Huỷ bỏ chương trình du lịch

Thời gian thông báo trước giờ khởi hành

Phí hủy

03 ngày

30% giá trị hợp đồng

02 ngày

50% giá trị hợp đồng

01 ngày

75% giá trị hợp đồng

Trước giờ khởi hành

100% giá trị hợp đồng

Mọi thay đổi, báo hủy phải được thông báo bằng văn bản và được sự chấp thuận của bên kia.

 

ĐIỀU 3. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG – THANH TOÁN

3.1.   Gía trị hợp đồng

Giá cho 01 khách: VNĐ. Tổng số khách theo hợp đồng: ......... người

STT

Dịch vụ

Đơn giá

(VNĐ/ngừơi)

Số lượng

Thành tiền

Ghi chú

1

Tour du lịch ………

 

…………

…………

 

 

Tổng số tiền tạm tính

…………….

Bằng chữ : ……………………………………………………..………………………..

 

Tổng giá trị hợp đồng: (gồm 10% VAT):..............................

(Bằng chữ: .............................................................................)

Bảo hiểm du lịch: Mức đền bù tối đa ............................đồng/ người/ vụ.

Giá trị hợp đồng này chưa bao gồm các loại phí sau:

-       Vé tham quan tại các điểm du lịch không nằm trong chương trình;

-       ………

-       ………

-       ………

3.2.   Thanh toán

Lần 01: Bên A Tạm ứng cho bên B Số tiền:..................VNĐ (Bằng chữ:...................)

Lần 02: Bên A tạm ứng cho bên B Số tiền: ..................VNĐ (Bằng chữ:...................)

Lần 3: Bên A thực hiện thanh toán cho Bên B số tiền .............................. VNĐ (Bằng chữ:............................) trong vòng ….. ngày kể từ ngày kết thúc Chương trình tham quan du lịch.

Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản

Trong trường hợp thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, Bên A chuyển vào tài khoản của Bên B theo thông tin sau đây:

Ngân hàng: ..................................................................

Tài khoản: ..................................................................  

Chủ tài khoản: ............................................................

-        Sau khi bên B thực hiện xong hợp đồng, Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ số tiền còn lại theo số lượng thực tế cho bên B.

-        Trong trường hợp một bên không thực hiện thanh toán cho bên kia đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, bên chậm trả có nghĩa vụ thanh toán cho bên bị vi phạm một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên có nghĩa vụ thực tế thực hiện việc thanh toán.

 

ĐIỀU 4. THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

4.1.   Ngày khởi hành: ……… tháng …… năm ……

4.2.   Thời gian thực hiện hợp đồng: .......... ngày ........ đêm, từ ngày ............... đến ngày..............

4.3.   Điạ điểm đón khách:

-         Điểm 1: ...........................................................................................................................

Thời điểm đón khách: Vào hồi .............. ngày ......... tháng ......... năm .........

-         Điểm 2:............................................................................................................................

Thời điểm đón khách: Vào hồi .............. ngày ......... tháng ......... năm .........

-        Điểm 3: ...........................................................................................................................

Thời điểm đón khách: Vào hồi .............. ngày ......... tháng ......... năm .........

Bên A có nghĩa vụ thông báo đến toàn bộ khách trong đoàn để tập trung tại điểm đón khách đúng thời gian thoả thuận.

4.4.   Thông tin liên hệ trưởng đoàn:.......................... Tel:........................

Để đảm bảo tài sản và sự an toàn của khách du lịch, lái xe của công ty sẽ trả khách tại điểm mà xe đón khách lúc đầu.

 

ĐIỀU 5. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

5.1.   Cung cấp dịch vụ tận tình, chuyên nghiệp trên tinh thần trung thực thiện chí;

5.2.   Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức chương trình tham quan du lịch;

5.3.   Thông báo kịp thời cho Bên B trong trường hợp có bất kỳ vấn đề gì phát sinh ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng của Bên B.

 

ĐIỀU 6. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

6.1.   Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A tổng giá trị hợp đồng theo phương thức đã nêu.

6.2.   Tuân thủ đầy đủ và nghiêm túc các quy định pháp luật các quy định về kỷ luật và an toàn của Bên A trong suốt chuyến đi;

6.3.   Cung cấp thông tin nhằm hỗ trợ Bên A trong quá trình tổ chức chương trình du lịch;

6.4.   Thông báo kịp thời cho Bên A nếu có bất kỳ vấn đề gì phát sinh trong quá trình Bên A thực hiện tổ chức chương trình du lịch;

6.5.   Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 

ĐIỀU 7. MẪU ĐIỀU KHOẢN CHUNG

7.1.   Ngoài các thỏa thuận trên, những vấn đề phát sinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật có liên quan.

7.2. Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền. 

7.3.   Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

7.4.   Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của Các Bên ký kết vào Hợp đồng và tự động hết hiệu lực ngay sau khi các Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ trong Hợp đồng.

7.5.   Hợp đồng này được soạn thảo bằng tiếng Việt. Trong trường hợp Hợp đồng này được dịch sang một ngôn ngữ khác, bản tiếng Việt sẽ có giá trị áp dụng.

7.6.   Các phụ lục, chương trình đính kèm theo hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này.

7.7.   Hợp đồng này được lập thành (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

 

Họ tên: …………………………..

Chức vụ:…………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

Họ tên: …………………………

Chức vụ:………………………..

 

 

LỊCH TRÌNH CHI TIẾT:

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH: ……………………..

KHÁCH HÀNG:......................................................................................

Số lượng: ................................................................................................

Ngày khởi hành:........................................................................................

Ngày kết thúc: .........................................................................................

Khách sạn:...............................................................................................

 

Ngày

Buổi

Hoạt động

Chi phí đã bao gồm trong phí dịch vụ

Ngày …….

Sáng

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Chiều

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Tối

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Ngày  ……

Sáng

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Chiều

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Tối

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Ngày  ……

Sáng

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Chiều

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Tối

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

Tối

- …………………………….

- …………………………….

- …………………….

- …………………….

 

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.