HỢP ĐỒNG ỦY THÁC CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

(Áp dụng đối với bên sử dụng DVMTR là tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch)

Số: ……………/HĐUT-DVMTR/20….

 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 20... tại ......................... chúng tôi gồm:

Bên A. Bên ủy thác: (Tổ chức/ cá nhân sử dụng DVMTR)

Ông/Bà: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………….

 

Bên B. Bên nhận ủy thác: (Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng ..........................)

Ông/Bà: …………………………………………………. Chức vụ: ………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………..

Tại: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Hai bên cùng nhau thống nhất thỏa thuận ký kết Hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các điều, khoản như sau:

 

Điều 1. Nội dung hợp đồng

1. Nội dung công việc ủy thác: Bên A ủy thác cho bên B trả tiền DVMTR cho các đối tượng cung ứng DVMTR đối với loại DVMTR về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ du lịch.

2. Thời gian bắt đầu chi trả và số tiền chi trả DVMTR ủy thác:

- Thời gian bắt đầu chi trả: từ ngày 01/01/2011 (đối với những trường hợp bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng đi vào hoạt động sau ngày 01/01/2011 thì thời điểm bắt đầu chi trả được tính từ ngày đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh)

- Mức chi trả và xác định số tiền phải chi trả theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.

- Trường hợp Bên A trả thiếu hoặc chậm trả tiền DVMTR theo thời gian được qui định tại hợp đồng, các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng phải nộp trả cả tiền lãi phát sinh từ số tiền trả thiếu hoặc chậm trả theo thời gian trả thiếu hoặc trả chậm với mức lãi bằng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn do Ngân hàng thương mại nơi bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng mở tài khoản công bố trong cùng kỳ của thời gian trả thiếu hoặc trả chậm.

3. Kê khai, phương thức và kỳ hạn chi trả:

a) Kê khai:

- Trước ngày 15/7 hàng năm, Bên A nộp Tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR cho Bên B cho năm tiếp theo theo biểu mẫu số 2 đính kèm Quyết định số ... /QĐ-TCLN-KHTC.

- Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày kết thúc quý, Bên A lập Bản kê khai nộp tiền chi trả DVMTR gửi cho Bên B theo biểu mẫu số 3 đính kèm Quyết định số ... /QĐ-TCLN-KHTC.

- Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, Bên A lập Tờ khai tự quyết toán tiền chi trả DVMTR gửi cho Bên B theo biểu mẫu số 4 đính kèm Quyết định số ... /QĐ-TCLN-KHTC.

b) Phương thức chi trả: Bên A chuyển khoản tiền DVMTR vào tài khoản của bên B.

c) Kỳ hạn chi trả:

Bên A chuyển trả cho bên B:

(Chuyển theo từng quý, thời gian chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý; thời gian chi trả quý IV của năm chậm nhất là 45 ngày kế từ ngày kết thúc năm.

Riêng số tiền chi trả từ ngày 01/01/2011 đến thời điểm ký hợp đồng (hiện tại) được Bên A chuyển một lần vào tài khoản của Bên B trong vòng 1 tháng tính từ ngày hợp đồng ủy thác này có hiệu lực).

 

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

Quyền, nghĩa vụ của Bên A được quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.

2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:

a) Quyền hạn

- Đại diện các chủ rừng có diện tích rừng tham gia cung ứng DVMTR cho bên A ký hợp đồng và nhận tiền ủy thác chi trả DVMTR của bên A;

- Được bên A ủy thác chi trả tiền sử dụng DVMTR đầy đủ và đúng kỳ hạn;

- Được yêu cầu bên A thực hiện việc chi trả tiền DVMTR đầy đủ và đúng hạn.

- Được yêu cầu Bên A giải trình về việc tự kê khai quyết toán tiền chi trả DVMTR.

b) Nghĩa vụ:

- Thực hiện việc chi trả ủy thác tiền DVMTR theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Trường hợp sử dụng không đúng mục đích tiền chi trả DVMTR thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Điều 3. Thời hạn của hợp đồng

Hợp đồng này là hợp đồng không thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

 

Điều 4. Trường hợp bất khả kháng

1. Đối với Bên A: xử lý theo quy định tại Thông tư số 80/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng.

2. Đối với Bên B: được miễn trừ trách nhiệm trong các trường hợp xảy ra thiệt hại hoặc vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng.

 

Điều 5. Giải quyết tranh chấp

1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu xảy ra tranh chấp, các Bên sẽ cùng nhau tiến hành giải quyết qua thương lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được một trong hai Bên có quyền đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền là căn cứ để giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp một trong hai Bên không chấp nhận Quyết định của cơ quan thẩm quyền thì trong vòng 15 ngày sau khi nhận được Quyết định có quyền khởi kiện ra Tòa án hành chính hoặc Tòa án kinh tế để giải quyết nhưng phải thông báo cho Bên kia biết trước khi khởi kiện. Quyết định của toà án là quyết định cuối cùng các Bên có nghĩa vụ phải thi hành.

 

Điều 6. Điều khoản cuối cùng.

1. Hai Bên thống nhất thông qua tất cả các điều khoản trên của bản Hợp đồng, cam kết thực hiện thực hiện tốt các thỏa thuận trong bản hợp đồng này và các quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ.

2. Hợp đồng được được lập thành 05 bản tiếng Việt, mỗi bản có ......... trang. Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, 01 bản được gửi Tổng cục Lâm nghiệp/Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, giám sát thực hiện./.

 

                   ĐẠI DIỆN BÊN A                                ĐẠI DIỆN BÊN B

                        GIÁM ĐỐC                                            GIÁM ĐỐC

        (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)             (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

  

 

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Hướng dẫn

Biểu mẫu

Hỏi đáp

Biểu mẫu công vụ

Nếu bạn thấy văn bản này có dấu hiệu vi phạm, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét và xử lý văn bản này trong thời gian sớm nhất.